ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C CLASS B CLASS A CLASS D (โรงเรียน)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | 16-18 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. พชรดนัย พุฒิพงศ์เลิศ
 
 
รุ่น C | 18-21 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. ณัชพล ทองสงคราม
รุ่น D | 21-24 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. รณกร ไชยขาว
รุ่น E | 24-27 กก.
รุ่น F | 27 กก.ขึ้นไป
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. จิรภัทร ยาวิละชัย
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | 16-18 กก.
รุ่น C | 18-21 กก.
รุ่น D | 21-24 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ญ. บุญญาภา ปฏิสัมภิทากุล
รุ่น E | 24-27 กก.
รุ่น F | 27 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | 18-21 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. นพรุจ ใหม่จุ้ย
รุ่น C | 21-24 กก.
รุ่น D | 24-27 กก.
รุ่น E | 27-30 กก.
รุ่น F | 30-34 กก.
รุ่น G | 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | 18-21 กก.
รุ่น C | 21-24 กก.
รุ่น D | 24-27 กก.
รุ่น E | 27-30 กก.
รุ่น F | 30-34 กก.
รุ่น G | 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | 23-25 กก.
รุ่น C | 25-28 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. แพทริก กายนิ
รุ่น D | 28- 31 กก.
รุ่น E | 31- 34 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. นวยสุข กลิ่นสาด
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. กิตติคุณ ปฏิสัมภิทากุล
 
 
รุ่น F | 34 -37 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. ภูชิิต สุทโลพันธุ์
รุ่น G | 37- 41 กก.
รุ่น H | 41 กก. ขึ้นไป
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. วุฒิศักดิ์ กันนุฬา
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | 23-25 กก.
รุ่น C | 25-28 กก.
รุ่น D | 28- 31 กก.
รุ่น E | 31- 34 กก.
รุ่น F | 34 -37 กก.
รุ่น G | 37- 41 กก.
รุ่น H | 41 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 30 กก
รุ่น B | 30- 33 กก.
รุ่น C | 33-36 กก.
รุ่น D | 36- 39 กก.
รุ่น E | 39- 42 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      ด.ช. วีรภัทร มาลีหอม
รุ่น F | 42- 46 กก.
รุ่น G | 46- 50 กก.
รุ่น H | 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 30 กก
รุ่น B | 30- 33 กก.
รุ่น C | 33-36 กก.
รุ่น D | 36- 39 กก.
รุ่น E | 39- 42 กก.
รุ่น F | 42- 46 กก.
รุ่น G | 46- 50 กก.
รุ่น H | 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | 33-35 กก.
รุ่น C | 35- 39 กก.
รุ่น D | 39- 43 กก.
รุ่น E | 43-47 กก.
รุ่น F | 47- 51 กก.
รุ่น G | 51- 55 กก.
รุ่น H | 55- 59 กก.
รุ่น I | 59- 63 กก.
รุ่น J | 63 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | 59- 63 กก.
รุ่น J | 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | 33-35 กก.
รุ่น C | 35- 39 กก.
รุ่น D | 39- 43 กก.
รุ่น E | 43-47 กก.
รุ่น F | 47- 51 กก.
รุ่น G | 51- 55 กก.
รุ่น H | 55- 59 กก.
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | ฟินเวท ไม่เกิน 45 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      นาย พาคินนัย ไพรวรรณ์
รุ่น B | ฟลายเวท 45-48 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท 48-51 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท 51-55 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท 55-59 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท 59-63 กก.
รุ่น G | ไลท์มิดเดิลเวท 63-68 กก.
สำนักลูกห้วยขวางเทควันโด      นาย อนิรุทธิ์ ใหม่จุ้ย
รุ่น H | มิดเดิลเวท 68-73 กก.
รุ่น I | ไลท์เฮฟวี่เวท 73-78 กก.
รุ่น J | เฮฟวี่เวท 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | ฟินเวท ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท 42-44 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท 44-46 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท 46-49 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท 49-52 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท 52-55 กก.
รุ่น G | ไลท์มิดเดิลเวท 55-59 กก.
รุ่น H | มิดเดิลเวท 59-63 กก.
รุ่น I | ไลท์เฮฟวี่เวท 63-68 กก.
รุ่น J | เฮฟวี่เวท 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย | 18 UP
รุ่น A | ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54-58 กก
รุ่น C | แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58-63 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 63-68 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 68-74 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 74-80 กก.
รุ่น G | มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 80-87 กก.
รุ่น H | เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 87 ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญฺิง | 18 UP
รุ่น A | ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46-49 กก.
รุ่น C | แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 49-53 กก.
รุ่น D | เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 53-57 กก.
รุ่น E | ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57-62 กก.
รุ่น F | เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62-67 กก.
รุ่น G | มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 67-73 กก.
รุ่น H | เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 73 ขึ้นไป