Warning!

Expire Date Please Contact นายนักรบ ทองแดง โทรศัพท์มือถือ: ๐๘ ๑๙๖๓ ๑๖๒๘ / ๐๙ ๕๐๒๐ ๘๙๙๙ OR 087-6772444
BOUT CHART TANDING DATE :26 TANDING DATE :27 TANDING DATE :28 TANDING DATE :29 TANDING DATE :31 SINGLE DOUBLE TEAM TOTAL SCORE

All 28 TEAM

ALL 28 TEAM
Name Team COACH
Tanding
SINGLE
DOUBLE
TEAM
 สโมสรกองทัพบก
18
2
0
0
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
10
2
1
1
 สพล.ชุมพร
15
0
0
0
  ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา
6
2
2
2
 ทีมกาฬสินธุ์
12
0
0
0
 สพล.กรุงเทพ
8
1
0
2
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
16
0
0
0
 สพล.ชัยภูมิ
5
0
0
0
 จังหวัดสมุทรสาคร
8
1
0
0
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
7
0
0
0
 พลบดี
7
2
1
1
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
2
0
1
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
6
0
0
0
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20
9
0
0
0
 นาคูสปอร์ต
2
0
0
0
 โรงเรียนละแมวิทยา
4
1
0
0
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
10
0
0
0
 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
7
1
0
0
 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี
6
0
0
0
 ปันจักสีลัตจังหวัดมหาสารคาม
9
0
0
0
 สพล.สมุทรสาคร
6
1
0
0
 ชาลีน่ายิมส์
9
0
0
0
 ชมรมชุมชนศรีตรัง
6
0
0
0
 ชมรมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
6
0
0
0
 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
0
0
0
0
 สโมสรอิงคยุทธบริหาร
5
1
0
0
 หนองกี่ปันจักสีลัต
0
0
0
0
  ชมรมกีฬาปันจักสีลัตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
0
0
2
0
   
201
16
6
7
   
230
Top