Warning!

Expire Date Please Contact 02 170 9472 OR 087-6772444
BOUT CHART TANDING DATE :3 TANDING DATE :4 TANDING DATE :5 TANDING DATE :7 SINGLE DOUBLE TEAM TOTAL SCORE

All 39 TEAM

ALL 39 TEAM
Name Team COACH
Tanding
SINGLE
DOUBLE
TEAM
 ชมรมกาฬสินธุ์ นายชัชพงษ์ ศรีวังสุ
20
0
0
0
 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ดิวย์ น้ำฝน
8
3
0
1
 Yala Sports School นางสาวยูวารีเย่าะ อับดุลดานิง
11
1
0
1
  โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
ว่าที่ร.ต.นพดล เหล็มหมะเสีาะ
10
0
0
0
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส
20
2
0
0
 โรงเรียนปากพนัง นายนิธิศ วงศ์ตุลาการ
10
4
0
0
 ชมรมนาคูสปอร์ท นางเมตตา ศรีวังสุ
9
0
0
0
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา นายประเสริฐ หวังบาแล
12
2
1
0
 ชมรมปันจักสีลัตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นายอาแฟนดี เจ๊ะอาแซ
15
3
0
0
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา นายบุสหลี นิสะมะแอ
11
2
0
0
  ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง
25
2
0
2
 ชมรมกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านมือลอ นายมูฮัมมัดอิบนูรอฎี แวหะมะ
9
1
0
0
 ชมรม รักบ้านเกิด ยะลา ช่ารสันต์ หะยีสาแม
10
1
0
0
 ชมรมปันจักสีลัต จังหวัดสงขลา นายนิกร หีมโต๊ะเต๊ะ
11
1
0
0
  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร นายมูฮัมหมัดฉุครี หมาดเต๊ะ
9
0
0
0
 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายชัชชาย แจ่มจันทร์
13
2
0
0
 โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ นายชัยนันท์ หัตถประดิษฐ์
10
0
0
0
 ชมรมปันจักสีลัตจังหวัดปัตตานี นายธรรมนูญ อารีอับดุลซอมะ
9
1
0
0
 นูซันตาราเมอนารอ ลุคมาน บือราเฮง
7
3
0
0
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นางสาวกฤตินี นาคเป้า
9
0
0
0
 ชมรม ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ช่ารีสันต์ หะยีสาแม
0
0
0
0
  ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนโนนคร้อวิทยา อบจ.ชัยภูมิ พิพัฒน์พงษ์ ทองอยู่
0
0
0
0
 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม นพพล พุทธันทร์
0
0
0
0
 จังหวัดสมุทรสาคร อ.ศีลัชญา มั่นนุช
7
0
0
0
 ชมรมปันจักสีลัต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน นายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง
6
1
0
1
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร เชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า
10
0
0
0
 ชลบุรี"สุขบท" ว่าที่ร้อยตรีวิชัย หิรัญกนกโชติ
7
1
0
0
 วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ นายนิวัตร สุขเจริญ
6
2
0
0
 ชมรมปันจักสีลัตชุมชนหัวกุญแจ นายยูส๊ะ รับไทรทอง
3
3
0
1
 ชมรมปันจักสีลัตนูซันตาราสุไหงโก-ลก นายอุดมชัย รับไทรทอง
0
2
0
0
 ชมรมปันจักสีลัตโรงเรียนบ้านกะทิง นายดำรงค์ศักดิ์ คงแก้ว
8
2
0
0
 ชมรมปันจักสีลัตบ้านกะทิง นายดำรงค์ศักดิ์ คงแก้ว
5
1
0
0
 สพล.สมุทรสาคร อ.พิรุณศิลป์ สีสุข
11
0
0
0
 สพล.สุโขทัย นายพจน์ จันทะพันธ์
8
0
0
0
 โรงเรียนละแมวิทยา นายศราวุธ ดำพลงาม
8
0
0
0
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นางสาวปราณี มิสกาวัน
5
0
0
0
 จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนวันต์ ไกรเทพ
0
0
0
0
 ชมรมปันจักสีลัตโนนค้อวิทยาคม วิทยา นิยมพันธ์
9
0
0
0
 ชมรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จิรศักดิ์ แก้วขาว
2
0
0
0
   
333
40
1
6
   
380
Top