พีสุโซ เทควันโด

Name Category Clip Medal
สุพพัตรา บุญส่ง FEMALE 17up year - Black Belt
วิริยะ ตบไธสง MALE 17up year - Black Belt
ธาวินทร์ บุญส่ง MALE 13-14 year - Black Belt