โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

Name Category Clip Medal
เด็กชายพิชาภพ ยืนนาน MALE 9-10 year - Black Belt
เด็กหญิงชนากานต์ จีระวงศ์ FEMALE 9-10 year - Black Belt
เด็กชายกฤษพล หนูสมจิตร MALE 9-10 year - Black Belt
เด็กหญิงณัชชา ฉัตรบรรยงค์ FEMALE 13-14 year - Black Belt