กัญญ์วรา อุดมธาดา ( โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม )

Premier taekwondo


FEMALE 7-8 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.30 3.40 5.70
2.40 3.40 5.80
2.00 3.60 5.60
2.50 3.30 5.80
2.40 3.40 5.80
TOTAL 2.37 3.40 5.77