ภัควลัญชญ์ ดีเจริญ

INTHANON TAEKWONDO


FEMALE 7-8 year | Brown Belt

Judges ACC PRE TOTAL
1.80 3.30 5.10
2.00 3.30 5.30
1.80 3.60 5.40
2.00 3.20 5.20
1.80 3.30 5.10
TOTAL 1.87 3.30 5.17