อนุชิต จันทร์เพชร

Boom Taekwondo Academy


MALE 7-8 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.50 3.50 6.00
2.60 3.50 6.10
2.30 3.70 6.00
2.70 3.50 6.20
2.50 3.60 6.10
TOTAL 2.53 3.53 6.06