ปภังกร บุตรดีวงษ์
พรรวินท์ อร่ามกนก

TAECHEW TKD


MALE Junior / 15-17 year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.70 3.80 6.50
2.00 3.80 5.80
2.40 3.80 6.20
2.40 3.70 6.10
2.70 3.80 6.50
TOTAL 2.50 3.80 6.30