จิราพัชร มงคลเกิด

Boom Taekwondo Academy


FEMALE Cadet / 12-14 year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.80 3.70 6.50
2.80 3.80 6.60
2.60 3.90 6.50
2.40 3.70 6.10
2.80 3.70 6.50
TOTAL 2.73 3.73 6.46