สิฐิคุณัส ภัทรสรนันท์

Boom Taekwondo Academy


MALE Junior / 15-17 year | Black Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.70 3.70 6.40
2.60 3.70 6.30
2.80 3.80 6.60
2.40 3.60 6.00
2.70 3.70 6.40
TOTAL 2.67 3.70 6.37