ชัยมงคล ขุมโมกข์

Boom Taekwondo Academy


MALE Cadet / 12-14 year | Blue Belt

Judges ACC PRE TOTAL
2.50 3.50 6.00
2.30 3.60 5.90
2.30 3.50 5.80
2.30 3.50 5.80
2.30 3.50 5.80
TOTAL 2.30 3.50 5.80