ด.ช. อติวิชญ์ พินเขียว

Team Nakarin


MALE Under 6 year | White Belt

Judges ACC PRE TOTAL
3.10 3.50 6.60
3.00 3.50 6.50
3.30 3.50 6.80
2.90 3.70 6.60
3.10 3.50 6.60
TOTAL 3.07 3.50 6.57