TEAM : WONGTHONG Ju-jitsu Club

WONGTHONG Ju-jitsu Club

LOGIN

Player Class  
Male : 0 Female : 0 A : 1 B : 0 C : 0 D : 0   ?

All 1 FULL NAME CATEGORY WEIGHT CALSS  
2279 ธนสรวง เลื่อนลอย ( WONGTHONG Ju-jitsu Club) MALE 14-15 YEAR รุ่น D รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ผ่าน
A
ทองแดง