TEAM : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

LOGIN

Player Class  
Male : 0 Female : 0 A : 4 B : 0 C : 0 D : 0   ?

All 4 FULL NAME CATEGORY WEIGHT CALSS  
0312 นาย วงศพัทธ์ สุกุมลจันทร์ MALE OVER 18 YEAR รุ่น B รุ่นนําหนักไม่เกิน 62 กก.
A
ทอง
0313 นาย จิรันตน์คุณากร โสภา MALE OVER 18 YEAR รุ่น D รุ่นนําหนักไม่เกิน 77 กก.
ผ่าน
A
ทอง
0314 นางสาว นฤมลวรรณ พินิจการ FEMALE OVER 18 YEAR รุ่น C รุ่นนําหนักไม่เกิน 55 กก.
ผ่าน
A
เงิน
0311 นาย พิชญา ผิวปานแก้ว MALE OVER 18 YEAR รุ่น A รุ่นนําหนักไม่เกิน 56กก.
ผ่าน
A
เงิน