TEAM : ชมรมกีฬายูยิตสูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

ชมรมกีฬายูยิตสูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

LOGIN

Player Class  
Male : 0 Female : 0 A : 8 B : 0 C : 0 D : 0   ?

All 8 FULL NAME CATEGORY WEIGHT CALSS  
1989 เด็กชายธนดล ประคอง ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) MALE 12-13 YEAR รุ่น B รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 34 กก.
ผ่าน
A
ทอง
1991 เด็กชายชัยวัฒน์ รวมรัตน์ ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) MALE 12-13 YEAR รุ่น E รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
ผ่าน
A
เงิน
2262 เด็กหญิงพัณณิตา สิงห์พรรณ ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) FEMALE 12-13 YEAR รุ่น H รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก.
ผ่าน
A
เงิน
2264 เด็กชายธีภพ รวมรัตน์ ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) MALE 14-15 YEAR รุ่น H รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก.
ผ่าน
A
เงิน
1999 นายชาคริต นาอินทร์ ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) MALE 14-15 YEAR รุ่น C รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
ผ่าน
A
ทอง
2000 นายฐิติพงศ์ ศรนรินทร์ ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) MALE 16-17 YEAR รุ่น B รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
ผ่าน
A
ทองแดง
2263 เด็กชายสิรวิชญ์ ฝึกฝนจิตต์ ( โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ) MALE 14-15 YEAR รุ่น I รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก.
ผ่าน
A
ทองแดง
2302 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทสิทธิ์ ( ชมรมกีฬายูยิตสูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า) MALE 12-13 YEAR รุ่น A รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
A
เงิน