CLASS A
ด.ญ. ประสิตา รุมาคม

รุ่น G | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
STJ เชียงใหม่      ด.ญ. กมลชนก สุพรรณรัตน์
PHUKET JUJITSU CLUB      ด.ญ. วิชญาภัทร์ ชื่นบาน
RDC Phuket      ด.ญ. มาเรีย เอลิสซาเว็ต ค๊อกโคเลียว
ARETE Brazilian Jiu Jitsu      ด.ญ. MIYU SUZUKI
RDC JUJITSU      ด.ญ. กุลปาลี ถิรตันตยาภรณ์
ชมรมกีฬายูยิตสูจังหวัดนครปฐม      ด.ญ. ประสิตา รุมาคม