CLASS A
นางสาว ณัฐกานต์ ทองพวง

รุ่น F | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.
RDC Ju-Jitsu B      นางสาว ณัฐพร อ่อนไธสง
คลองกุ่มยูยิตสู      นางสาว ณัฐกานต์ ทองพวง
RDC Ju-Jitsu      นางสาว ปัญจภัค ปานเพ็ชร์