DUO SHOW SYSTEM

Warning!

หมดเขตรับสมัครแล้ว กรุณาติดต่อ ติดตามรายละเอียดใน Facebook :Ju-JITSU THAI หรือ 087-6772444

ระดับประชาชน MIX


MAN

WOMAN

MIX

10 - นางสาวลลิตา ยืนนาน
11 - นายอธิเชษฐ์ ธีเดชณรงค์ฤทธิ์

ระดับประชาชน MAN


MAN

12 - ชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี
13 - สหภาพ มาลัย
14 - นายวราวุฒิ แสงศรีเรือง
15 - นายภานุวัฒน์ ดียะตาม
8 - นายวัฒนชัย สาคร
9 - นายอิทธิเชษฐ์ ธีเดชณรงค์

WOMAN

MIX


ระดับประชาชน WOMEN


MAN

WOMAN

6 - นางสาวชวิศา ชูขุนทองเจริญ
7 - นางสาวลลิตา ยืนนาน

MIX