DUO

Warning!

หมดเขตรับสมัครแล้ว กรุณาติดต่อ ติดตามรายละเอียดใน Facebook :Ju-JITSU THAI หรือ 087-6772444

ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 16-17 ปี WOMEN


MAN

WOMAN

102 - นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์
103 - เด็กหญิงกัญญารัตน์ เผ่าพันธุ์

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 12-13 ปี WONAM


MAN

94 - ด.ญ.ปิ่นแก้ว แกหลง
95 - ด.ญ.ปิ่นมุข แกหลง

WOMAN

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 12-13 ปี MIX


MAN

WOMAN

MIX

90 - เด็กชายพีรวัส ศรัทธาทิพย์
89 - เด็กหญิงพัณณิตา มาตะราช

ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 9 ปี MIX


MAN

WOMAN

MIX

109 - เด็กหญิงภัทรภร ไชยสุข
108 - เด็กชายธีรัช โปยขุนทด
86 - เด็กหญิงรัชนีกร สิริมณีกร
85 - เด็กชายกฤตภาส ตระกาลไทย

ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 9 ปี WOMAN


MAN

WOMAN

84 - เด็กหญิงภัทรภร ไชยสุข
83 - เด็กหญิงรัชนีกร สิริมณีกร

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 9 ปี MAN


MAN

104 - เด็กชายคามิณ ชัยมงคล
105 - เด็กชายเอสรา อนันตศักดิ์
81 - เด็กชายกฤตภาส ตระกาลไทย
82 - เด็กชายธีรัช โปยขุนทด

WOMAN

MIX


ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 16-17 ปี MIX


MAN

WOMAN

MIX

75 - นายวราวุฒิ แสงศรีเรือง
76 - นางสาวปัญญาภรณ์ เผ่าพันธุ์

ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 16-17 ปี MAN


MAN

73 - นายวราวุฒิ แสงศรีเรือง
74 - นายภานุวัฒน์ ดียะตาม

WOMAN

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 14-15 ปี WOMEN


MAN

WOMAN

49 - ด.ญ. ธนัชชา โอบอ้อม
50 - ด.ญ. เตียมาริษา ฮูรู

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี WOMEN


MAN

WOMAN

39 - ด.ญ. เปี่ยมสุข สาธุภาพ
40 - ด.ญ. ธัญชนก แนวเถื่อน
48 - ด.ญ.รินธิดา บุญคล้อย
47 - ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย
57 - เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีภูไฟ
58 - เด็กหญิงเจตสุภา ถิรธนากร

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี MIX


MAN

WOMAN

MIX

37 - ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย
38 - ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์
111 - เด็กชายทิวากร ฉัตรานุฉัตร
110 - เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีภูไฟ
35 - ด.ญ. เปี่ยมสุข สาธุภาพ
36 - ด.ช. ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์

ระดับประชาชน MIX


MAN

WOMAN

MIX

33 - นายอิทธิเชษฐ์ ธีเดชรณงค์ฤทธิ์(L )show
34 - นางสาวลลิตา ยืนนาน(M) show
31 - นายวัฒนชัย สาคร (L) classic
32 - นางสาวชวิศา ขุนทองทองเจริญ(S) classic

ระดับประชาชน WOMEN


MAN

WOMAN

29 - นางสาวชวิศา ชูขุนทองเจริญ(S) classic and show
30 - นางสาวลลิตา ยืนนาน(M) classic and show

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 14-15 ปี MAN


MAN

65 - เด็กชายกฤตยชญ์ เจริญมี
66 - เด็กชายกิตติทัศน์ น่วมโต

WOMAN

MIX


ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 14-15 ปี MIX


MAN

WOMAN

MIX

71 - เด็กชายกิตติทัศน์ น่วมโต
72 - เด็กหญิงพัณณิตา มาตะราช

ระดับยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี MAN


MAN

45 - ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์
46 - ด.ช. ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์
78 - เด็กชายภัทธวัต พลประจักษ์
77 - เด็กชายทิวากร ฉัตรานุฉัตร
106 - เด็กชายกฤตภาส ตระกาลไทย
107 - เด็กชายนฎัคกวินฐ์ สมชสย
21 - ดช ณัฐวัฒน์ ศรีระวิ
22 - ดช ธัญเทพ ตันติรังสิมาพันธ์
115 - ด.ช.อัครเดช ปะตังเวสา
114 - ด.ช.อิทธิชัย ภักดีวงศ์

WOMAN

MIX


ระดับประชาชน MAN


MAN

93 - นายอธิเชษฐ์ ธีเดชณรงค์ฤทธิ์classic andshow
92 - นายวัฒนชัย สาคร clasic and show
17 - ชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี
18 - สหภาพ มาลัย

WOMAN

MIX