การแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที10/2562

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต | กรุงเทพมหานคร
DATE 30 / 3 / 2562
Application deadline 2019-03-28
Contact Address
Contact ติดตามรายละเอียดใน Facebook :Ju-JITSU THAI
Open 3151

การแข่งขันกีฬ ายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั งที 10/2562

ระหว่างวันที 30-31 มีน าคม 2562

ณ อาคารนันทนาการ มหาวิท ยาลัยรังสิต

 

Comments