RSU Ju-jitsu Championship 2022

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต | กรุงเทพมหานคร
DATE 27 / 8 / 2565
Application deadline 2022-08-24
Contact Address
Contact Facebook:Ju-JITSUTHAI
Docment
(Views 239 )
DOWNLOAD
Open 5499
 
 
ต้องเป็นนักกีฬาสังกัดที่อยู่ในสังกัด หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สโมสร ชมรม ศูนย์เยาวชน บริษัท
ห้างร้าน สมาคมกีฬาจังหวัด เพียงสังกัดเดียวเท่านั้น
 

อายุของนักกีฬา

  1. เยาวชนอายุไม่เกิน 5 ปี ( เกิดต่ํากว่า พ.ศ.2560 )
  2. เยาวชนอายุไม่เกิน 6-7 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2558-2559 )
  3. ยุวชนอายุไม่เกิน 8 -9 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2556-2557 )
  4. ยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2554-2555 )
  5. ยุวชนอายุไม่เกิน 12-13 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2552-2553 )
  6. เยาวชนอายุไม่เกิน 14-15 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2550-2551 ) *เก็บคะแนน*
  7. เยาวชนอายุไม่เกิน 16 -17 ปี ( เกิดระหว่าง พ.ศ.2548-2549 ) *เก็บคะแนน*
  8. ประชาชนตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ( เกิดก่อน พ.ศ.2547 )

 

นักกีฬาทําการแข่งขันประเภทต่อสู้Fighting/Duo/Newaza/จะสามารถเข้าแข่งขันได้เพียงระดับรุ่นอายุและรุ่นน้ํา หนักเดียวเท่านั้น **นักกีฬาสามารถแข่งขันในรุ่นอายุที่มากกวา่ อายุตนเองได้**

นักกีฬาหนึ่งคนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกประเภท Fighting / Duo / Newaza 

 

ชั่งน้ําหนัก

วันท่ี 27 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 06.00-08.00 .

 

การประชมุ ผู้จัดการทีม

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ เวลา 08.00 .

 

 

 

 

 

รางวัลสําหรับนักกีฬา

ชนะเลิศ.                      เหรียญกระไหล่ทอง และประกาศนียบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 1.   เหรียญกระไหล่เงินและประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2.   เหรียญกระไหล่ทองแดง และประกาศนียบัตร

 

ถ้วยรางวัลสําหรับทีม
ถ้วยรางวัลคะแนนรวมทุกประเภททุกรุ่นอายุ

 

ประเภท FIGHTING – NEWAZA

ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิงยุวชนอายุไม่เกิน 5 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน 6 - 7 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน
8 - 9 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน
10 - 11 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน 12 - 13 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 14 - 15 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง เยาวชนอายุไม่เกิน 16 - 17 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภทบุคคลชาย - หญิง ประชาชน

 

ประเภท DUO SYSTEM

ถ้วยรางวัคะแนนรวมทมีDUOยอดเยี่ยมทุกรนุ่อายุ

 

ถ้วยรางวัลสําหรับนักกีฬา FIGHTING SYSTEM

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ยุวชนอายุไม่เกิน 5 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน
5 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ยุวชนอายุไม่เกิน
6-7 ปี

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน 6-7 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ยุวชนอายุไม่เกิน
8-9 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน
8-9 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ยุวชนอายุไม่เกิน
10-11 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ยุวชนอายุไม่เกิน
12-13 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ยุวชนอายุไม่เกิน
12-13 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย เยาวชนอายุไม่เกนิ 14-15 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเยาวชนอายุไม่เกนิ 14-15ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย เยาวชนอายุไม่เกนิ 16-17 ปี
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเยาวชนอายุไม่เกนิ 16-17ปี

ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย ประชาชน
ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง ประชาชน

Comments