การแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภท ยูยิตสูครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒

แก้ไขแมทการแข่งขันที่นี่ครับ
   

Competition venue ณ สโมสรนายทหารชั้นประทวนกองทัพอากาศ | กรุงเทพมหานคร
DATE 0 / 0 / 0
Application deadline 2019-08-21
Contact Address
Contact แผนกศิลปะการป้องกันตัวกองทัพอากาศ โทร.๐๖-๒๖๒๖-๘๔๑๑ ,๐-๙๔๑-๖๐๗-๐๙๙
Docment
(Views 626 )
DOWNLOAD
Open 5307

            แผนกศิลปะการป้องกันตัว กองทัพอากาศดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐                           

                                                                           

เรื่อง     ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภท ยูยิตสู ครั้งที่ ๔๘ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  หนังสือรับรองจากโรงเรียนของนักกีฬาที่ศึกษาอยู่                      

                        ๒.  ใบทะเบียนรูปถ่ายแต่ละรุ่นอายุ (ชาย – หญิง)

                        ๓.  ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศประเภท ยูยิตสู               

ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒

                          ด้วยกองทัพอากาศจะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประเภท ยูยิตสู            ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.      เปิดรับสมัครวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายชื่อนักกีฬาส่งทาง  ระบบสมัครออนไลน์  เอกสารส่งตรวจสอบวันชั่งน้ำหนัก ค่าสมัครชำระวันชั่งน้ำหนัก และจะปิดรับสมัคร ในวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   เวลา ๒๔๐๐ ไม่รับสมัคร ทางโทรศัพท์ ,โทรสาร ,ไปรษณีย์ (หลังจากปิดการรับสมัครแล้วไม่สามารถเพิ่มเติมนักกีฬาได้) หรือเปลี่ยนรุ่น

                        ๒.  ค่าสมัคร กีฬายูยิตสู รุ่นละ ๓๐๐ บาท

                        ๓.  อายุนักกีฬา นับปี พ.ศ. เกิด

                        จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากสนใจขอเชิญสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกศิลปะการป้องกันตัวกองทัพอากาศ โทร.๐๖-๒๖๒๖-๘๔๑๑ ,๐-๙๔๑-๖๐๗-๐๙๙

ขอแสดงความนับถือ

 

                            นาวาอากาศโท

        (พิทักษ์      คำปิตะ)

        เลขานุการ / อนุกรรมการ

          แผนกศิลปะการป้องกันตัวกองทัพอากาศ

แผนกศิลปะการป้องกันตัว กองทัพอากาศ

โทร.๐๖-๒๖๒๖-๘๔๑๑,๐-๙๔๑-๖๐๗-๐๙๙

Comments