ด.ญ. ภัสราลักษณ์ โชติอนันต์
SILVER
ประเภท พิเศษ หญิง 3-4 รุ่น B น้ำหนักเกิน 14 - 16กก. KYORUGI
SRN KORAT