ลงทะเบียนต่อสู้ทีม
-12 ปี ชาย นน.รวมไม่เกิน 140 กก.


3344 - ธรณินทร์ ประชุมรักษ์
3345 - สรณัฐ เทศขำ
3346 - สรมัชญ์ รัตนภิรมย์
3343 - ด.ช.ภาณุวิชญ์ แก้วละออ
3342 - ด.ช.กันตภณ ธัญญาสกุล
3341 - ด.ช.ภคพล สมพันธ์
 
   
 

-8 ปี ชาย นน.รวมไม่เกิน 100 กก.


3338 - ด.ช.ศิวัช ธาญธาตรี
3339 - ด.ช.ภูมิวิทย์ ธัญญาสกุล
3340 - ด.ช.ตรีรดิศ มธุรธร

-17 ปี ชาย นน.รวมไม่เกิน 180 กก.


3347 - ภาณุพงพงศ์ ศรีแสงใส
3348 - กันตพงศ์ สกุลณา
3349 - วงศกร สกุลณา