ลงทะเบียนต่อสู้ทีม
หญิง ไม่เกิน 12 ปี น ้าหนักรวมไม่เกิน 140 กก


3414 - ศุกลธร ฉวีกลาง
3413 - ปิยาอร ลีฬหปิยรัตน์
3415 - อาริตา มุ่งเอื้อมกลาง

ชาย ไม่เกิน 12 ปี น ้าหนักรวมไม่เกิน 140 กก.


3419 - อลงกฎ ลีฬหปิยรัตน์
3420 - นราวิชญ์ จามเกษม
3421 - ปัณฑเดช คงเจริญ