ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
JAKKIT TKD      ด.ช. จิรภาส สิงห์สิริสัจจกุล
กรศิริชลบุรี      ด.ช. กฤติน กลสรร
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ธราธร แสงมาศ
JAKKIT TKD      ด.ช. มงคลทัต อั้งลิ้ม
กรศิริชลบุรี      ด.ช. วุฒิภัทร ทรัพย์กิจอนันต์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18กก.
JAKKIT TKD      ด.ช. ณัฐกรณ์ อักษรจันทร์
กรศิริชลบุรี      ด.ช. กรินทร์ กลสรร
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
กรศิริชลบุรี      ด.ช. พัฒนศักดิ์ นุนวน
NONG KI TAEKWONDO TEM      ด.ช. จูเซฟเป้ วันชัย คัททาเนโอ
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ณัฐพัฒน์ ทองปรอน
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ถิรพัฒน์ ทวนดิลท
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
pss taekwondo pattaya      ด.ช. สรรสิริ จิวรมณี
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
JAKKIT TKD      ด.ญ. พิชญ์สานิ มีปิ่น
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. ภัคธิดา ประเสริฐศิริ
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
ชีวินเทควันโด      ด.ช. คริสโตเฟอร์ สเตทชนิค
JAKKIT TKD      ด.ช. ปิติภัทร สิงห์สิริสัจจกุล
JAKKIT TKD      ด.ช. วุฒิภัทร แผ่คุณ
ชีวินเทควันโด      ด.ช. ณภัทร ศัลย์พงษ์
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
ลูกประดู่ เทควันโด      ด.ช. ธัญชนิต มรกต
JAKKIT TKD      ด.ช. จิรพิชญ์ หิรัญเกษตร
SRN KORAT      ด.ช. พุธธางกูร ขึ้นกังกง
Hansoo      ด.ช. ณัฐชัย คุ้มตลอด
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
กรศิริชลบุรี      ด.ช. กวิน กลสรร
SRN KORAT      ด.ช. ธนวัฒน์ รักษ์มณีนันท์
กรศิริชลบุรี      ด.ช. สุภณัฎ แกเรียส
กรศิริชลบุรี      ด.ช. พิชญะ อินทสุวรรณ
กรศิริชลบุรี      ด.ช. วชิรวิทย์ สุขพะนัด
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
Triple K Taekwondo      ด.ช. ภูวนาท อนันตวงศ์
pss taekwondo pattaya      ด.ช. เซบาสเตียน มาวิน ฮัลเลอร์
ลูกประดู่ เทควันโด      ด.ช. ธีรภัทร ใจรื่น
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ณัฏฐนันท์ หอมขจร
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ศรัณย์กร มหารัตนวงศ์
Triple K Taekwondo      ด.ช. พชรพล จินดาพันธ์
NONG KI TAEKWONDO TEM      ด.ช. ณัฐดนัย ศรีนอก
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
JAKKIT TKD      ด.ญ. ทิพย์ธาดา จิตสม
กรศิริชลบุรี      ด.ญ. วิภาดา มหารัตนวงศ์
RSR Banbung      ด.ญ. พลอยนับพัน. มหพันธ์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
ชีวินเทควันโด      ด.ญ. ตรงฝัน ดาวสอน
JAKKIT TKD      ด.ญ. จารุนันท์ อั้งลิ้ม
กรศิริชลบุรี      ด.ญ. พรนภัส หงษ์ไกร
JAKKIT TKD      ด.ญ. วชิรญาณ์ เที่ยงคำ
กรศิริชลบุรี      ด.ญ. จุฑามณี สัตนา
ชีวินเทควันโด      ด.ญ. วิรัณดา กีรดารมย์
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
Hansoo      Sun Xuemeng
กรศิริชลบุรี      ด.ญ. ธันวนัทธ์ คุณประโยชน์
pss taekwondo pattaya      ด.ญ. ไอเนซ กุลเดนสโกลด
SRN KORAT      ด.ญ. อพัชภา ผันกระโทก
กรศิริชลบุรี      ด.ญ. ธันยาวัลย์ ลอออรรถพงศ์
 
 
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ญ. ณัฏฐนันท์​ จันทะมะณี ​
RSR Banbung      ด.ญ. วันวิสาข์ จารุเนตร
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ริธรเดช เจริญพืช
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ธนเดช อุดมรัก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
ชีวินเทควันโด      ด.ช. จริน ยาสมุทร์
JAKKIT TKD      ด.ช. อรุณพงศ์ แผ่คุณ
NONG KI TAEKWONDO TEM      ด.ญ. กัญญาพัชร พานิชกุล
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35กก.
pss taekwondo pattaya      ด.ช. ศรันย์ สีนาง
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ชาญธาดา สุขพะนัด
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39กก.
pss taekwondo pattaya      ด.ช. พระพร วงตรี
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ปัณณทัต เปรมปราชญ์ชยันต์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
กรศิริชลบุรี      ด.ช. วรากร มีสุข
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
ชีวินเทควันโด      ด.ญ. อัญญา พรรณสุขี
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
ชีวินเทควันโด      ด.ญ. เฟื่องรัตน์ รัตนสำอางค์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39กก.
pss taekwondo pattaya      ด.ญ. ลักษมี กุลพิชญาภา
Triple K Taekwondo      ด.ญ. วัชฎาพร แก้วคำ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
Triple K Taekwondo      ด.ญ. กมลวรรณ ธิปไชย์
pss taekwondo pattaya      ด.ญ. อเล็กเซีย ฟอน เดค
JAKKIT TKD      ด.ญ. ภัทราวดี มาจิตต์
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41กก.
pss taekwondo pattaya      ด.ช. เจียฮวย หวง
JAKKIT TKD      ด.ช. ณัฐวุฒิ จีนพันธ์
pss taekwondo pattaya      ด.ช. Valentin Popov
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ช. กิตตินันท์ มาจิตต์
pss taekwondo pattaya      ด.ช. ปฏิญญา มิ่งขวัญ
JAKKIT TKD      ด.ช. ธนณัฏฐ์ อึ้้งกฤตเจริญ
RSR Banbung      ด.ช. สุรเกียรติ พูนพิพัฒน์
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25กก.
SRN KORAT      ด.ญ. กานต์พิชชา สระบุรี
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปิยะวรรณ แพงพันธ์
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ปัณณรัตน์ วิริยะสิทธารถ
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32กก.
กรศิริชลบุรี      ด.ญ. ณัฐริกา แซ่ตั้ง
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. นภัสวรรณ เพิ่มสมบรูณ์
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 35 กก.
JAKKIT TKD      ด.ช. วรภพ เตชะนุกูล
pss taekwondo pattaya      ด.ช. Dallas Jacob Richardson
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 - 44 กก.
กรศิริชลบุรี      ด.ช. ทองพระแก้ว กิตติโมรากุล
JAKKIT TKD      ด.ช. คมชาญ สิทธิสาร
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 44 - 47 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 - 50 กก.
JAKKIT TKD      ด.ช. จักรพงศ์ ศรประชุม
JAKKIT TKD      ด.ช. กฤษฎา อ่อนนิ่ม
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 50 - 54 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 54 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 32 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 - 45 กก.
JAKKIT TKD      ด.ญ. นิขนันท์ ชุติปัญโญ
NONG KI TAEKWONDO TEM      ด.ญ. ธัญพิมล เพียดจันทร์
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปิยะธิดา แพงพันธ์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 - 49 กก.
JAKKIT TKD      ด.ญ. เพกา พ่วงจีน
Triple K Taekwondo      ด.ญ. ปรดา แก้วพิทักษ์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 - 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. ขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ฤทธิชัยบัญชาการ
JAKKIT TKD      ด.ญ. จุฑารัตน์ เชิดชู
 
 
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
JAKKIT TKD      นาย ศิระพัทธ์ หงษ์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
JAKKIT TKD      นาย ​ อภิณัฐ​ ปิติวงษ์​
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
Triple K Taekwondo      นางสาว บุณยานุช ธิปไชย์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
Triple K Taekwondo      นางสาว เพ็ญพิตรา สุขศร
JAKKIT TKD      นางสาว กัญญารัตน์ ศรีเมือง
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป