ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ชัยบดินทร์ โอ่งกลาง
SRN KORAT      ด.ช. โมไนย พงศ์พิทักษ์ดำรง
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ญ. กชพร จันทร์ชื่น
SRN KORAT      ด.ญ. ภัสราลักษณ์ โชติอนันต์
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16 - 18 กก.
The Sense Gym      ด.ช. อนาวิล รักสนิท
The Sense Gym      ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีจันทร์
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 - 21 กก.
หลานย่าโม      ด.ช. สหรัฐ สารีคาน
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ถิระบดินทร์ จันโทริ
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 21 - 24 กก.
SRN      ด.ช. กัณฑ์ณัฐกรณ์ แสวงสาย
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 - 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก. ขึ้นไป
APM Taekwondo Khon Kaen      ด.ช. ปัณณวิทญ์ ธงภักดิ์
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 16 - 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 - 21 กก.
The Sense Gym      ด.ญ. ชาคริยา เผือดนอก
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ญ. ณัฐธีรา โพธิ์ผา
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 - 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 - 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 27 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
SRN KORAT      ด.ช. มินกุก ลี
SRN KORAT      ด.ช. อรชพล จุ้ยเจริญ
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 21 กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. พิชาภพ วะเกิดแป้ง
ชินเอม่อน      ด.ช. ณัฐชนน ประนิล
หลานย่าโม      ด.ช. รณกร ล่ามสมบัติ
ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ      ด.ช. ชัยวิวัฒน์ น้อยศรี
SP TAEKWONDO      ด.ช. กีรติกร บุบผาสุวรรณ
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 21 - 24 กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. กิตติกวิน ปะกิสังข์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 - 27 กก.
หลานย่าโม      ด.ช. ยุทธศักดิ์ เรืองเนตร
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. สกุลวัฒน์ ชะยอยรัมย์
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ฏิวัตต์ ประโมจนีย์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 - 30
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30-34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. ชนาธิป เดชอินทรนารักษ์
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. พชรพันธุ์ บุญเกิด
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 21 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 21 - 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 - 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 - 30
SP TAEKWONDO      ด.ญ.วรพิชชา พลนามอินทร์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30-34 กก.
หลานย่าโม      ด.ช. อชิรวัชร์ ปุณริบูรณ์
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
The Sense Gym      ด.ช. พงศภัค ชัยสุภา
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25 กก.
หลานย่าโม      ด.ช. จันทรกานต์ โบขุนทด
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28 กก.
The Sense Gym      ด.ช. ปุณยวีร์ สุวรรณศักดิ์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 34 กก.
The Sense Gym      ด.ช. อิทธิพัทธ์ อินทร์จันทร์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 - 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 - 41 กก.
SP TAEKWONDO      ด.ช. นัฐธีร์ เจียนโพธิ์
รุ่น H | 41 กก. ขึ้นไป
SP TAEKWONDO      ด.ช. ปัณวัฒน์ ภายไธสง
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ญ. พิมพ์พิชชา ใจซื่อ
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
SP TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฐชยา เชื้อเถาว์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
The Sense Gym      ด.ญ. ณัฐวดี ด้วงช้าง
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 34 กก.
SRN KORAT      ด.ญ. สโรสินี​ ติดมา
The Sense Gym      ด.ญ. พิมพ์ชนก แอบพิมาย
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 - 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 - 41 กก.
รุ่น H | 41 กก. ขึ้นไป
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ญ. วิษาพรรณ เมืองกลาง
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 - 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 - 36 กก.
The Sense Gym      ด.ช. ชวิศ พิลาสมบัติ
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 - 39 กก.
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. กฤษกร ปะกิสังข์
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 - 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 - 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 - 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก. ขึ้นไป
บ้านเทควันโดครูตอย (มหาสารคาม)      ด.ช. เมธวินภัทร์ ชัยธนาหิรัญชูโชค
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 - 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 - 36 กก.
SP TAEKWONDO      ด.ญ. เพียงฟ้า โชติกลาง
ดีฤทัย เทควันโด เสลภูมิ      ด.ญ. ทิมลดา สอนสังข์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 - 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 - 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 - 46 กก.
APM Taekwondo Khon Kaen      ด.ญ. มาลินี จันทรเจริญ
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 - 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 - 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39 - 43 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 - 47 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 - 51 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59- 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 - 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39 - 43 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 - 47 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 - 51 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59- 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73-78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 54 - 58 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 58 -63 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 68 - 74 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 74 - 80 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 80 - 87 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 49 - 53 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 53 - 57 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 57 - 62 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 62 - 67 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 67 - 73 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 73