การแข่งขัน GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประเภทต่อสู้


เปิดรับสมัครแล้วการแข่งขัน GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ประเภทต่อสู้

ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 63 ณ ศูนย์การค้า เทอมินิล 21 จังหวัด นครราชสีมา (เทอมินอลฮอลล์ชั้น 4) 

การรับสมัคร
- ผ่าน ระบบ Online GMS
- นักกีฬาและผู้ฝึกสอนประจำทีม จะต้องสังกัดโดจัง  ไม่สังกัดโดจัง  หากสมัครมา ทางระบบ
จะตัดชื่อออก

- หากนักกีฬาในโดจังสมัครในรุ่นเดียวกันต้ังแต่2 คนขึ้นไปให้แยกทีมย่อยให้เรียบร้อย
หากไม่แยกทีมย่อยมา ระบบจะแยกทีมให้โดยเรียงลำดับตามหมายเลข GMS ข้ึนก่อนเป็น
A,B,C ตามลำดับ
- ค่าสมัคร คนละ500 บาท
 สมัคร Online ตั้งแต่วันนี้ -23 มีนาคม 2563 

[เมื่อสมคัรแข่งในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้ส่ งส าเนาการโอนเงินค่าสมัครแข่งและระเบียบปฏิบัติ
(หน้า16 ) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการทีม มาที่ E-mail [email protected] (ส่ งหลักฐาน
การโอนเงินและระเบียบปฏิบัติวนั สุดท้ายวนั ที่23 มีนาคม 2563 )] 

 

อ่านระเบียบการและสมัครแข่ง

http://www.taekwondothai.com/news/view/216?fbclid=IwAR3oiBBxeJ7RxuHRFkVMCFvRYOZTnmulP1nV0YajhzlqouYDQW2sYcR2Hsw

 

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography