ให้นักกีฬามารายงานตัว เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 3rd WTF World T


การแข่งขนั ในรายการ 3
rd WTF World Taekwondo Cadet Championships ในระหว่างวนั ที่24-27 สิงหาคม 2560
ณ ประเทศอียิปต์ตามความทราบแลว้น้นั
ในการน้ีขอใหน้กักีฬาเทควนัโดประเภทต่อสูที่สนใจ และ ้ มีคุณสมบัติดงัต่อไปน้ี
1. รุ่นอายุ13-14 ปี ชาย หญิง จากการแข่งขนั GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2560 โดยมีผลงานเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน (มีคุณวุฒิสายด า-แดง)
2. รุ่นอาย1ุ 2-14ปี ชาย หญิง จากการแข่งขนั กีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพร -ระนองเกมส์ โดยมี
ผลงานเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน(มีคุณวุฒิสายด า-แดง)
3. เกิดระหวา่ งพ.ศ.2546-2548
มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึ กซ้อมกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย โดยให้น าชุดและอุปกรณ์ฝึ กซ้อมมาด้วย 

 

 

เอกสาร

Comments

kredi online
free porn
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
sirinevler escort avcilar escort halkali escort sirinevler escort bakirkoy escort istanbul escort sirinevler escort atakoy escort beylikduzu escort istanbul escort beylikduzu escort
gaziantep escort
sirinevler escort beylikduzu escort atakoy escort sisli escort atakoy escort sisli escort sirinevler escort beylikduzu escort halkali escort halkali escort sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort