ให้นักกีฬามารายงานตัว เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ 3rd WTF World T


การแข่งขนั ในรายการ 3
rd WTF World Taekwondo Cadet Championships ในระหว่างวนั ที่24-27 สิงหาคม 2560
ณ ประเทศอียิปต์ตามความทราบแลว้น้นั
ในการน้ีขอใหน้กักีฬาเทควนัโดประเภทต่อสูที่สนใจ และ ้ มีคุณสมบัติดงัต่อไปน้ี
1. รุ่นอายุ13-14 ปี ชาย หญิง จากการแข่งขนั GH Bank เทควันโดยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปี 2560 โดยมีผลงานเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน (มีคุณวุฒิสายด า-แดง)
2. รุ่นอาย1ุ 2-14ปี ชาย หญิง จากการแข่งขนั กีฬาเยาวชนแห่งชาติชุมพร -ระนองเกมส์ โดยมี
ผลงานเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน(มีคุณวุฒิสายด า-แดง)
3. เกิดระหวา่ งพ.ศ.2546-2548
มารายงานตัวเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.
ณ ศูนย์ฝึ กซ้อมกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย โดยให้น าชุดและอุปกรณ์ฝึ กซ้อมมาด้วย 

 

 

เอกสาร

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography