ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่


ประกาศ
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกฬี าเทควนัโดประเภทพุมเซ่
สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทยขอประกาศรายชื่อนกักีฬาเทควนัโดประเภท
พุมเซ่ ที่ผ่านการคัดเลือกตัวในรอบแรก เพื่อเก็บตัวฝึ กซ้อมเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันในรายการ
Sea Games 2017 ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี

1. นายสิปปกร เวชกรปฏิวงศ์
2. นายชวลิต โขพะนะ
3. นายภัทรพงษ์ เซ่งเมือง
4. นายชยัสิทธ์ิ ขวัญบุญ
5. นายพงษ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์
6. นางสาวเนตรทราย กุดวิสัย
7. นางสาวกชวรรณ ชมชื่น
8. นางสาวเกษรา เกียรติอชัวะชยั
9. นางสาวเพญ็ กญั ญา ไพศาลเกียรติกุล
10. นางสาวอรนวีย์ ศรีสหกิจ
11. นางสาวฐิติมา สุธากุลวิรัฐ
12. นางสาวณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์

 

ท้งัน้ี ขอให้นักกีฬามารายงานตวัและเก็บตวัฝึกซ้อมในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม
2560 เวลา 18.00 น. ณ ศูนยฝ์ึกซอ้ มกีฬาเทควนัโด สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย
 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 สมาคมกีฬาเทควนัโดแห่งประเทศไทย

 

Comments

sirinevler escort beylikduzu escort atakoy escort sisli escort atakoy escort sisli escort sirinevler escort beylikduzu escort halkali escort halkali escort sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
kredi online
porno indir free porn
Pornolar sikis izle, turk sex

pornolar

turk porn

turk sex sikis seyret

porno hd izlemek icin en ideal sex sitesi.
sirinevler escort avcilar escort halkali escort sirinevler escort bakirkoy escort istanbul escort sirinevler escort atakoy escort beylikduzu escort istanbul escort beylikduzu escort
ankara escort
beylikduzu escort