กำหนดการแข่งขัน Thailand Taekwondo Now26 Championships 2016


ก ำหนดกำรแข่งขัน
Thailand Taekwondo Now26 Championships 2016
ระหว่ำงวันที่ 4-7 สิงหำคม พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์กำรค้ำแฟชั่น ไอซ์แลนด์

***************************************************

 

DOWNLOAD เอกสาร

 


วันที่ 4 ส.ค. 59
08.30 – 10.00 น. รับไอดีการ์ด
10.00 – 12.00 น. ประชุมผู้จัดการทีม จับสายการแข่งขนั ประเภทเดี่ยวทุกรุ่นอายุ
13.00 - 15.00 น. ชงั่ น้า หนกั นกักีฬา
ประเภทเดี่ยวรุ่นอำยุ7-8 ปีชำย,หญิง ทุกรุ่นน ำ้หนัก
ประเภทเดี่ยวรุ่นอำยุ9 -10 ปีชำย,หญิง ทุกรุ่นน ำ้หนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ11-12 ปีชำย,หญิง ในรุ่น
รุ่น F น้า หนกัเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G น้า หนกัเกิน 42กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H น้า หนกัเกิน 46 กก.ข้ึนไป

 

วันที่ 5.ค. 59
08.30 – 09.00 น. นกักีฬาท้งัหมดรายงานตวั
09.00 – 12.00 น. เริ่มแข่งขนั ในภาคเช้า
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ7-8 ปีชำย,หญิง ทุกรุ่นน ำ้หนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ9-10 ปีชำย,หญิง ทุกรุ่นน ำ้หนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ11-12 ปีชำย,หญิง ในรุ่น
รุ่น F น้า หนกัเกิน 38 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น G น้า หนกัเกิน 42กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น H น้า หนกัเกิน 46 กก.ข้ึนไป
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 18.00 น. แข่งขนั ในภาคบ่าย
13.00 - 15.00 น. ชงั่ น้า หนกั นกักีฬา
ประเภททมี ชำยรุ่นอำยุไม่เกนิ 17 ปี
ประเภททมี หญิงรุ่นอำยุไม่เกนิ 14 ปี
ประเภทเดยี่ วรุ่น 15-17 ปีหญิง ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่น 13-14 ปีชำย ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ11-12 ปีชำย,หญิง ในรุ่น
รุ่น A น้า หนกัไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B น้า หนกัเกิน 25 กก.แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C น้า หนกัเกิน 28 กก.แต่ไม่เกิน 31 กก.

 

วันที่ 6.ค. 59
08.30 – 09.00 น. นกักีฬาท้งัหมดรายงานตวั
09.00 – 12.00 น . เริ่มแข่งขนั ในภาคเชา้
ประเภททมี ชำยรุ่นอำยุไม่เกนิ 17 ปี
ประเภททมี หญิงรุ่นอำยุไม่เกนิ 14 ปี
ประเภทเดยี่ วรุ่น 15-17 ปีหญิง ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่น 13-14 ปีชำย ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดี่ยวรุ่นอำยุ11-12 ปีชำย,หญิง ในรุ่น
รุ่น A น้า หนกัไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B น้า หนกัเกิน 25 กก.แต่ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น C น้า หนกัเกิน 28 กก.แต่ไม่เกิน 31 กก.
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 18.00 น. แข่งขนั ในภาคบ่าย
13.00 - 15.00 น. ชงั่ น้า หนกั นกักีฬา
ประเภททมี หญิงรุ่นอำยุไม่เกนิ 17 ปี
ประเภททมี ชำยรุ่นอำยุไม่เกนิ 14 ปี
ประเภทเดยี่ วรุ่น 15-17 ปีชำย ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่น 13-14 ปีหญิง ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ11-12 ปีชำย,หญิง ในรุ่น
รุ่น D น้า หนกัเกิน 31 กก.แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น E น้า หนกัเกิน 34 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก.

 

 

วันที่ 7 .ค. 59
08.30 – 09.00 น. นกักีฬาท้งัหมดรายงานตวั
09.00 – 12.00 น . เริ่มแข่งขนั ในภาคเชา้
ประเภททมี หญิงรุ่นอำยุไม่เกนิ 17 ปี
ประเภททีม ชำยรุ่นอำยุไม่เกนิ 14 ปี
ประเภทเดยี่ วรุ่น 15-17 ปีชำย ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่น 13-14 ปีหญิง ทุกรุ่นน ้ำหนัก
ประเภทเดยี่ วรุ่นอำยุ11-12 ปีชำย,หญิง ในรุ่น
รุ่น D น้า หนกัเกิน 31 กก.แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น E น้า หนกัเกิน 34 กก.แต่ไม่เกิน 38 กก.
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 18.00 น. แข่งขนั ในภาคบ่าย


หมำยเหตุ
เวลา 13.30 น. –15.30 น. ในวันที่ 6-7 ก.ค.2559 มีการถ่ายทอดสด ช่อง NOW26


วันที่ 5 .ค. 59
สนาม A แข่งรุ่นอายุ11-12 ปีชาย,หญิง รุ่น F,G,H ประมาณ 70 คู่
สนาม B แข่งรุ่นอายุ7-8 ปีชาย,หญิง ทุกรุ่นน้า หนกั ประมาณ 91คู่
สนาม C แข่งรุ่นอายุ9-10 ปีชายรุ่น A,B,C ประมาณ 67คู่
สนาม D แข่งรุ่นอายุ9-10 ปีชายรุ่น D,E,F,G,H ประมาณ 65คู่
สนาม E แข่งรุ่นอายุ9-10 ปีหญิง ทกุ รุ่นน้า หนกั ประมาณ 65คู่


วันที่ 6ส.ค. 59
สนาม A แข่งขนั ประเภททีม ชายรุ่นไม่เกิน 17 ปีและทีม หญิงรุ่นไม่เกิน 14 ปี
- ใช้สนาม A ในการถ่ายทอดสดและช่วยตดัสินสนาม B และ C
สนาม B แข่งรุ่นอายุ15-17 ปีหญิง ทกุ รุ่นน้า หนกั ประมาณ 64คู่ เกราะไฟฟ้ า
สนาม C แข่งรุ่นอายุ13-14 ปีชายรุ่น A,B,C,D ประมาณ 69คู่ เกราะไฟฟ้ า
สนาม D แข่งรุ่นอายุ11-12 ปี ชาย,หญิง รุ่น A,B,C ประมาณ 98คู่
สนาม E แข่งรุ่นอายุ13-14 ปี ชาย,หญิง รุ่น E,F,G,H ประมาณ 52คู่ เกราะไฟฟ้ า


วันที่ 7 ส.ค. 59
สนาม A แข่งขนั ประเภททีม หญิงรุ่นไม่เกิน 17 ปีและทีม ชายรุ่นไม่เกิน 14 ปี
- ใช้สนาม A ในการถ่ายทอดสดและช่วยตดัสินสนาม B
สนาม B แข่งรุ่นอายุ15-17 ปี ชาย ทุกรุ่นน้า หนกั ประมาณ 96คู่ เกราะไฟฟ้ า
สนาม C แข่งรุ่นอายุ13-14 ปี หญิงรุ่น C,D,G,H ประมาณ 47ค ู่ เกราะไฟฟ้ า
สนาม D แข่งรุ่นอายุ11-12 ปีชาย,หญิง รุ่น D,E ประมาณ 80คู่
สนาม E แข่งรุ่นอายุ13-14 ปีหญิง รุ่น E,F ประมาณ 43คู่ เกราะไฟฟ้ า

Comments

THANNAM TAEKWONDO SPORT

เรารวบรวมข่าวสาร วงการกีฬาเทควันโด และการกีฬาต่อสู้ MArtial Art ทุกประเภท รวบรวม การแข่งขันในประเภทกีฬาต่าง ระบบการจัดการ สมัครแข่งขันออนไลน์ ในทุกกีฬา.

Photography