Thannam Taekwondo เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก [ติดต่อโฆษณา]
 
 
 
Password    
   

มหานครเกมส์ ประจำปี 2555

สถานที่จัดการแข่งขัน ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) | กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 7 / 7 / 2555
กำหนดหมดเขต รับสมัคร 6/29/2555
สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทร 0812665466
Email ape26@live.com
มีคนสนใจเปิดดูแล้ว 7083 ครั้ง
รายละเอียด แมทการแข่งขัน

ข้อบังคับการแข่งขันกีฬาเทควันโด

การแข่งขันกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด)

*********************************

          เพื่อให้การแข่งขันกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงออกข้อบังคับการแข่งขัน ดังนี้

  1. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

โทร. ๐๒ ๒๔๖ ๘๐๗๙ , ๐๒ ๒๔๖ ๐๒๘๒

ผู้ติดต่อประสานงาน  นางสาวคัคณางค์  วีรกิจพานิช โทร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๕๔๖๖

ประเภทการแข่งขันเคียวรูกิ (การต่อสู้)

๒.๑ ประเภทยุวชนชาย/หญิง       รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)

          ๒.๑.๑ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน   ๒๐ กิโลกรัม

          ๒.๑.๒ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๐ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๒๒ กิโลกรัม

          ๒.๑.๓ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๒ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๒๔ กิโลกรัม

          ๒.๑.๔ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๔ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๒๗ กิโลกรัม

          ๒.๑.๕ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๗ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม

          ๒.๑.๖ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๐ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๔ กิโลกรัม

          ๒.๑.๗ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๔ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม

          ๒.๑.๘ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัม  ขึ้นไป

๒.๒ ประเภทยุวชนชาย/หญิง       รุ่นอายุไม่เกิน ๙ - ๑๐  ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖)

          ๒.๒.๑ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน   ๒๓ กิโลกรัม

          ๒.๒.๒ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๓ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม

          ๒.๒.๓ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๕ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๒๗ กิโลกรัม

          ๒.๒.๔ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๗ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๒๙ กิโลกรัม

          ๒.๒.๕ รุ่นน้ำหนักเกิน ๒๙ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๒ กิโลกรัม

 ๒.๒.๖ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๒ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม

๒.๒.๗ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๖ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม

๒.๒.๘ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัม  ขึ้นไป

๒.๓ ประเภทยุวชนชาย/หญิง       รุ่นอายุไม่เกิน ๑๑ - ๑๒  ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔)

          ๒.๓.๑ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน   ๓๐ กิโลกรัม

          ๒.๓.๒ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๐ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๓ กิโลกรัม

          ๒.๓.๓ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๓ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๓๖ กิโลกรัม

๒.๓.๔ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๖ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๓๙ กิโลกรัม

๒.๓.๕ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๙ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๓ กิโลกรัม

๒.๓.๖ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๓ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม

๒.๓.๗ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๗ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม

๒.๓.๘ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๑ กิโลกรัม  ขึ้นไป

๒.๔ ประเภทยุวชนชาย/หญิง       รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ - ๑๔  ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒)

          ๒.๔.๑ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน   ๓๘ กิโลกรัม

          ๒.๔.๒ รุ่นน้ำหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๑ กิโลกรัม

          ๒.๔.๓ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๑ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม

๒.๔.๔ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๗ กิโลกรัม

๒.๔.๕ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๗ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม

๒.๔.๖ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๓ กิโลกรัม

๒.๔.๗ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๓ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๖ กิโลกรัม

๒.๔.๘ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๖ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม

๒.๔.๙ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๒ กิโลกรัม

๒.๔.๑๐ รุ่นน้ำหนักเกิน ๖๒ กิโลกรัม  ขึ้นไป

๒.๕ ประเภทเยาวชนหญิง          รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ - ๑๗  ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐)

          ๒.๕.๑ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน   ๔๒ กิโลกรัม

          ๒.๕.๒ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๒ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๔ กิโลกรัม

          ๒.๕.๓ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๔ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม

๒.๕.๔ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๖ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๙ กิโลกรัม

๒.๕.๕ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๙ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๒ กิโลกรัม

๒.๕.๖ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๒ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม

๒.๕.๗ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม

๒.๕.๘ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม

๒.๕.๙ รุ่นน้ำหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม

๒.๕.๑๐ รุ่นน้ำหนักเกิน ๖๘ กิโลกรัม  ขึ้นไป

๒.๖ ประเภทเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ - ๑๗  ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐)

          ๒.๖.๑ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน   ๔๕ กิโลกรัม

          ๒.๖.๒ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๕ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๔๘ กิโลกรัม

          ๒.๖.๓ รุ่นน้ำหนักเกิน ๔๘ กิโลกรัมแต่ไม่เกิน ๕๑ กิโลกรัม

๒.๖.๔ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๑ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๕ กิโลกรัม

๒.๖.๕ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๕ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๕๙ กิโลกรัม

๒.๖.๖ รุ่นน้ำหนักเกิน ๕๙ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๓ กิโลกรัม

๒.๖.๗ รุ่นน้ำหนักเกิน ๖๓ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๖๘ กิโลกรัม

๒.๖.๘ รุ่นน้ำหนักเกิน ๖๘ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๗๓ กิโลกรัม

๒.๖.๙ รุ่นน้ำหนักเกิน ๗๓ กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน ๗๘ กิโลกรัม

๒.๖.๑๐ รุ่นน้ำหนักเกิน ๗๘ กิโลกรัม  ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

๓.๑ ต้องเป็นนักกีฬา เพศชาย เพศหญิง สัญชาติไทย

๓.๒ เป็นนักกีฬาเทควันโดที่มีคุณวุฒิตั้งแต่สายเหลืองขึ้นไป

๓.๓ ต้องสมัครเข้าแข่งขันในนามสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เท่านั้น

๓.๔ นักกีฬา ๑ คน มีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขันได้เพียง ๑ รุ่น เท่านั้น

๓.๖ สถานศึกษา ๑ แห่ง สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นละ ๑ คน

๓.๕ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีสิทธิ์ปฏิเสธใบสมัครของนักกีฬาบางคน หรือทั้งทีมได้ในกรณีส่งหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

๔.   การสมัครเข้าแข่งขัน

๔.๑ ขอรับระเบียบการ และในสมัครการแข่งขันได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม               กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารกีฬาเวสน์ ๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.

๔.๒ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารกีฬาเวสน์ ๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม.      ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๖ ๘๐๗๙ และ ๐๒ ๒๔๖ ๐๒๘๒

๔.๓ เมื่อทำการสมัครแล้วห้ามปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักโดยเด็ดขาด

๕.   หลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

      ๕.๑ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดพร้อมผู้บริหาร           โรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้ลงนาม

      ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือผู้ควบคุมทีม หรือผู้จัดการทีม ขนาด ๑ นิ้ว ภาพสี ซึ่งถ่าย        ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป พร้อมติดใบสมัคร

      ๕.๓ สำเนาบัตรประชาชน

      ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน

      ๕.๕ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษา (โดยยังไม่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา)

๖.   วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

๖.๑ ยื่นในสมัครพร้อมหลักฐาน ณ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว อาคารกีฬาเวสน์ ๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ในวันและเวลาราชการ

๖.๒ เมื่อทีมยื่นใบสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาได้

๖.๓ ถ้าปรากฏหลักฐานของนักกีฬาทีมใด ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัว รูปถ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริงที่สมัครเข้าแข่งขันให้ปรับทีมเป็นแพ้ พร้อมตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันพร้อมพิจารณาโทษนักกีฬา ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ลงนามในใบสมัคร โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

๗.  กติกาการแข่งขัน

๗.๑ ใช้กติกาการแข่งขันเทควันโดสากล (The World Taekwondo Federation : WTF) ฉบับปัจจุบันที่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยให้การรับรอง และประกาศใช้

๗.๒ ชุดแข่งขันตามกติกาการแข่งขันเทควันโดสากล

๗.๓ สนามแข่งขัน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร และมีเส้นระวังออกนอกสนามข้างละ ๑ เมตร

๗.๔ การแข่งขันใช้เกราะป้องกันลำตัวแบบธรรมดาตามมาตรฐาน และประมวลผลด้วยอุปกรณ์ตัดสินระบบไฟฟ้า โดยถือการตัดสินของกรรมการเป็นการสิ้นสุด

หมายเหตุ  ๑. ให้นักกีฬารายงานตัวก่อนการแข่งขัน ๑๕ นาที และเตรียมลงทำการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

   ๒. เมื่อนักกีฬารายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้นั่งในส่วนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดไว้ให้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ   

ตามสามารถตัดสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้

    ๘. อุปกรณ์การแข่งขัน

          ๘.๑ นักกีฬาต้องใส่ สนับแขน และขา

          ๘.๒ นักกีฬาต้องใส่เกราะสีแดง และน้ำเงิน ตามคู่สายการแข่งขัน

          ๘.๓ นักกีฬาต้องสวมเฮดการ์ดสีแดง และน้ำเงิน ตามคู่สายการแข่งขัน

          ๘.๔ นักกีฬาต้องใส่ถุงมือ และถุงเท้า สำหรับการแข่งขันเทควันโด เท่านั้น

          ๘.๕ นักกีฬาชายต้องใส่กระจับลงทำการแข่งขันทุกครั้ง

          ๘.๖ นักกีฬา ยุวชน อายุ ๑๓ - ๑๔ ปี และเยาวชน รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ต้องใส่ฟันยาง

หมายเหตุ  นักกีฬาต้องนำอุปกรณ์มาเอง และต้องได้รับการตรวจมาตรฐานก่อนลงทำการแข่งขัน

๙. การประท้วง

๙.๑ การประท้วงคำตัดสิน ให้ผู้ควบคุมทีมของนักกีฬาที่เสียผลประโยชน์เป็นผู้ยื่นประท้วง โดยทำเป็น

ลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดเจน ประกอบด้วยหลักฐาน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ๒,๐๐๐.-บาท ให้แก่คณะกรรมการประท้วงทางเทคนิค ภายในกำหนดเวลา ๑๐ นาที หลังจากการแข่งขันของคู่ที่เกี่ยวข้อง ถ้าประท้วงเป็นผลจะคืนเงินค่าธรรมเนียมให้ แต่ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลให้ยืดเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน

          ๙.๒ คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิคประกอบด้วย ประธานจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน และ

กรรมการผู้ให้คะแนนมายืนยันเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น

          ๙.๓ ให้มติคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงทางเทคนิคถือเป็นอันสิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์คำตัดสิน

ได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ

๑๐. เจ้าหน้าที่ประจำทีม

          ๑๐.๑ ผู้จัดการทีม ๑ คน

          ๑๐.๒ ผู้ฝึกสอน ๑ คน
          ๑๐.๓ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ๑ คน

ขณะทำการแข่งขันผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนสามารถติดตามนักกีฬาลงแข่งขันในสนาม        ได้เพียง ๑ คน เท่านั้น และต้องแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ

๑๑. วิธีการจัดการแข่งขัน

      ๑๑.๑ ใช้วิธีจัดแบบแพ้คัดออก

      ๑๑.๒ ไม่มีการชิงตำแหน่งอันดับ ๓ โดยให้มีตำแหนงอันดับ ๓ ร่วมกัน ๒ คน

๑๑.๓ กำหนดเวลาในการแข่งขัน  

        ๑๑.๓.๑ ยุวชน รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี , ๙ - ๑๐ ปี แข่งขัน ๓ ยก ๆ ละ ๑ นาที พัก ๓๐ วินาที

        ๑๑.๓.๒ ยุวชน รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี , ๑๓ - ๑๔ ปี แข่งขัน ๓ ยก ๆ ละ ๑.๓๐ นาที พัก ๔๕ วินาที

        ๑๑.๓.๓ เยาวชน รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี แข่งขัน ๓ ยก ๆ ละ ๒ นาที พัก ๑ นาที

๑๑.๔ การชั่งน้ำหนัก ก่อนทำการแข่งขัน ๑ วัน เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

                  ๑๑.๔.๑ นักกีฬาชาย น้ำหนักตามระเบียบการแข่งขัน ไม่สามารถเกินกำหนดที่สมัครแข่งขัน

                  ๑๑.๔.๒ นักกีฬาหญิง น้ำหนักตามระเบียบการแข่งขัน สามารถเกินกำหนดได้ไม่เกิน ๓ ขีด

๑๑.๕ จำนวนนักกีฬา รับสมัครนักกีฬาแต่ละรุ่นจำนวนไม่เกินรุ่นละ ๘ คน และถ้านักกีฬาในรุ่นที่มี

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนไม่ถึง ๖ คน สำนักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแข่งขันในรุ่นนั้น ๆ และจะแจ้งให้ผู้ฝึกสอนทราบหลังจากวันปิดรับสมัคร ภายใน ๓ วัน

          ๑๑.๖ การประชุมผู้จัดการทีม ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสนามแข่งขัน

          ๑๑.๗ เริ่มทำการแข่งขัน เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑๑.๗.๑ วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทำการแข่งขัน ดังนี้

- รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี ชาย/หญิง                  

- รุ่นอายุ  ๙ - ๑๐ ปี ชาย/หญิง

- รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี ชาย/หญิง

                 ๑๑.๗.๒ วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทำการแข่งขัน ดังนี้

                             - รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี ชาย/หญิง

                             - รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี ชาย/หญิง

๑๒. ค่าสมัคร

             ไม่เสียค่าสมัคร และค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

๑๓. รางวัลการแข่งขัน

             ๑๓.๑ ชนะเลิศ เหรียญทอง เกียรติบัตร ของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.-บาท

             ๑๓.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน เกียรติบัตร ของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐.-บาท

             ๑๓.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง เกียรติบัตร ของที่ระลึก พร้อมเงินรางวัล ๕๐๐.-บาท

             ๑๓.๔ ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชาย-หญิง ในแต่ละรุ่นอายุ

 

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายธรรมณพัฒน์  ตรัยที่พึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน    
ชาย เด็กชายนภาดร  ดำดี โรงเรียนดลวิทยา    
ชาย เด็กชายกฤติเดช  เกริกรัตนกุล โรงเรียนภักดีวิทยา    
ชาย เด็กชายทนงศักดิ์  เสาผล โรงเรียนอุดมศึกษา    
ชาย เด็กชายทรงพล  ม่วงเผือก โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)    
ชาย เด็กชายธนภัทร   เนียรพาล โรงเรียนมีนบุรี    
ชาย เด็กชายอาฟีสต์  แยนา โรงเรียนศูนย์ชุมชนแสงธรรม คลองมณี    
ชาย เด็กชายณัตติพงศ์  จงกลรัตนวัฒนา โรงเรียนลาซาล    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๐-๒๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายพิชิตชัย  อานุช โรงเรียนเคหะร่มเกล้า    
ชาย เด็กชายธารา  ภู่ฐานิตดำรง โรงเรียนบ้านพลอย    
ชาย เด็กชายพุฒิพงษ์  สาระทัน โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา    
ชาย เด็กชายชิษณุชา  ศศิธรวราพรรณ โรงเรียนลาซาล    
ชาย เด็กชายธนวัฒน์  วรโยธา โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์    
ชาย เด็กชายวีรวัฒน์   วงศ์มานิตย์ โรงเรียนทิพากรวิทยาการ    
ชาย เด็กชายอภิภู   ใจการุณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง    
ชาย เด็กชายกมนทัต  เผือกวัฒนะ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ  ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๒-๒๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายกิจณพัฒน์  ตรัยที่พึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน    
ชาย เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบูรณวิทย์    
ชาย เด็กชายธนวัฒน์  เขื่องสถุ่ง โรงเรียนสุดใจวิทยา    
ชาย เด็กชายณราวุฒิ  แดงประเสริฐ โรงเรียนลาซาล    
ชาย เด็กชายศุภณัฐ   ขวัญทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต    
ชาย เด็กชายมังกร  พลาจิณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา    
ชาย เด็กชายวัชรศักดิ์  ฤทธิ์ดีสิริธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา    
ชาย เด็กชายชลนที  อาภาแสงสว่าง โรงเรียนจันทรศิริวิทยา    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๔-๒๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายกิตติศักดิ์  เนินสถาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
ชาย เด็กชายปราชญ์  ปุยงาม โรงเรียนลาซาล    
ชาย เด็กชายเจตน์พัทธ์  อนันตทัศน์ โรงเรียนนีรชาศึกษา    
ชาย เด็กชายฐาภูมิ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)    
ชาย เด็กชายรัชพล  พลอยพณิช โรงเรียนอรรถวิทย์    
ชาย เด็กชายกรินทร์นภัทร  หมู่ทอง โรงเรียนประภาสวิทยา    
ชาย เด็กชายเวธน์วศิน   อินคา โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์    
ชาย เด็กชายเจษฎากร  ทองอินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๗-๓๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายณัฐพงศ์   ขาวผ่อง โรงเรียนวัดคู้บอน    
ชาย เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสวงกชกร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา    
ชาย เด็กชายธีรเมธ   นาคเอี่ยม โรงเรียนลาซาล    
ชาย เด็กชายพงศธร   เฟื่องน้อย โรงเรียนสุดใจวิทยา    
ชาย เด็กชายสุทธพงศ์  ซื้อยุกุล โรงเรียนสารสาสน์ร่มเกล้า    
ชาย เด็กชายจิรวัฒน์  ร่มไทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต    
ชาย เด็กชายอชิตะ  ประสบชัยมงคล โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)    
ชาย เด็กชายกนกชัย    สันติตรานนท์ โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๓๐-๓๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายฤทธิกร  เกษมวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
ชาย เด็กชายกนกพล  อุปวรพงษ์ โรงเรียนวัดคู้บอน    
ชาย เด็กชายสิทธิพนธ์  ฉายรัศมี โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา    
ชาย เด็กชายธนกฤต  ศิลาเงิน โรงเรียนทรงวิทย์เทพารักษ์    
ชาย เด็กชายรัชพล   สาวแดง โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์    
ชาย เด็กชายจิตวิสุทธ์  กีสุริยา โรงเรียนอุดมวิทยา    
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๓๔-๓๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายมาร์ติน เคียส์แลนด์ โรงเรียนจินดาพงศ์    
ชาย เด็กชายธนัท  ณ บางช้าง โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์    
         
         
         
         
         
         
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายภูมิณัฐ    พลอาสา โรงเรียนธัญวิทย์    
ชาย เด็กชายกีรติ  กฤตยาดา โรงเรียนสารสาสน์พิทยา    
ชาย เด็กชายอิศรา  คาดสนิท โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
ชาย เด็กชายรัตนวิชัย  ยนพิมาย โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา    
ชาย เด็กชายญาณธร  นะอ่อน โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงปิยาพัชร  รุประสงค์ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต    
หญิง เด็กหญิงปามิกา  เสือโตงาม โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์    
หญิง เด็กหญิงณิชา  หมัดสะมัน โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๐-๒๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงณัชชนา  แก้วจำนงค์ โรงเรียนเซนต์แมรี่    
หญิง เด็กหญิงจินตกัญญา  ไสยเกตุ โรงเรียนบ้านเจียรดับ    
หญิง เด็กหญิงนภัทร  วงศ์สกุลชื่น โรงเรียนธัญวิทย์    
หญิง เด็กหญิงสประวีณ์  จตุเสน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
หญิง เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา    
หญิง เด็กหญิงวิชชุลดา  วิบูลย์ทรัพย์ทวี โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ  ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๒-๒๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงภิญญาพิชญ์  ชินนะเกิดโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ    
หญิง เด็กหญิงพิมพ์พร  พรมสุภา โรงเรียนวัดบางประกอก    
หญิง เด็กหญิงณัชชา  สุนทราณฑ์ โรงเรียนอาษาวิทยา    
หญิง เด็กหญิงอนันตญา  มะโนตา โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา    
หญิง เด็กหญิงธนวรรณ์   โกฏค้างพูล โรงเรียนบูรณะศึกษา    
หญิง เด็กหญิงสราลี  ครองสถาน โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
หญิง เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สงแทน โรงเรียนระเบียบศึกษา    
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๔-๒๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ดวงดี โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง (ฝ่ายประถม)    
หญิง เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ช่วยรักษา โรงเรียนสุขฤทัย    
หญิง เด็กหญิงปุณณิศา  โลมาธร โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)    
หญิง เด็กหญิงศศิกานต์   เซ็มมะ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์    
หญิง เด็กหญิงอาภาวรรณ  ชุนหะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๒๗-๓๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงประพิมพรรณ  การเกษตร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่    
หญิง เด็กหญิงฐิติกานต์  อรุณพูลทรัพย์ โรงเรียนวิทยานนท์    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๓๐-๓๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนัก  ๓๔-๓๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงกัลยาพิมพ์  เม่นแมน โรงเรียนราชินีบน    
หญิง เด็กหญิงภัทราพร  พงษ์จีน โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา    
หญิง เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจันทร์ โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๗ - ๘ ปี  น้ำหนักเกิน ๓๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๒๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายณฐรัชต์  ตันติวงษ์ โรงเรียนมณีวัฒนา    
ชาย เด็กชายสิรวิชญ์  มะหะหมัด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์    
ชาย เด็กชายสุเมธา  ปิณฑรัตน์ โรงเรียนบ้านเจียรดับ    
ชาย เด็กชายธนภพ  เนียรพาล โรงเรียนมีนบุรี    
ชาย เด็กชายสุรเชษฐ์  แสงศรี โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา    
ชาย เด็กชายสหรัฐ  สอนสงวน โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)    
ชาย เด็กชายธนาคาร  เพิ่มพูน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์    
ชาย เด็กชายภาณุพล  รินสันเทียะ โรงเรียนพยุหะวิทยา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก  ๒๓-๒๕ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายจิตรภาณุ  คุ้มดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
ชาย เด็กชายอรรณพ  วงษ์บุญมาก โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต พระโขนง    
ชาย เด็กชายปณชัย  มังครุดร โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์    
ชาย เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์อุไร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่    
ชาย เด็กชายชลธี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม    
ชาย เด็กชายธนพนธ์  เลิศทิฐิวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก    
ชาย เด็กชายก้องภพ  หล้าโน โรงเรียนเปรมประชา    
ชาย เด็กชายณัฐนันท์  ปัญจวรารัตน์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก  ๒๕-๒๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ก.ก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายพศวัต  ศรัทธาพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
ชาย เด็กชายวีรพล  หวังเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า    
ชาย เด็กชายอาทิตย์  พิมพ์ประดับ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม    
ชาย เด็กชายธนกฤต  สุนทรเมือง โรงเรียนธัญวิทย์    
ชาย เด็กชายทัตเทพ  สมหา โรงเรียนภูมิสมิทธ์    
ชาย เด็กชายวัชรา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต    
ชาย เด็กชายจักราวุธ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา    
ชาย เด็กชายภูบดี  ศิริลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๒๗-๒๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายภควัต  มุมทอง โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)    
ชาย เด็กชายพสุธร  ตันกันภัย โรงเรียนดลวิทยา    
ชาย เด็กชายธนภน  ธนานันต์กุล โรงเรียนวัดลาดสนุ่น    
ชาย เด็กชายวรวรรธน์  ขันตี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต    
ชาย เด็กชายศุภากร  สิงห์โตวรรณา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
ชาย เด็กชายภคิน  ใจดี โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม    
ชาย เด็กชายนาราภัทร  ณ นคร โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล    
ชาย เด็กชายชมะนันท์  แซ่ซิ่น โรงเรียนอุดมศึกษา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๒๙-๓๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายชนะวงศ์  ทองน้อย โรงเรียนสายอักษร    
ชาย เด็กชายวชิรศักดิ์  เนินสถาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
ชาย เด็กชายธรรศพงศ์  นพอมรวรานนท์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง    
ชาย เด็กชายจิรกาล  อุปมาล โรงเรียนวัฒนพฤกษา    
ชาย เด็กชายณภัทร  ศรีติมงคล โรงเรียนลาซาล    
ชาย เด็กชายหง-อยู๋  หวัง โรงเรียนบูรณะศึกษา    
ชาย เด็กชายอติวิช  กอนพรม โรงเรียนศรีวิกรม์    
ชาย เด็กชายอเล็กซานเดอร์  เดรค แซมเดอร์สัน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๓๒-๓๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายปณชัย  ใจจุลละ โรงเรียนไทยคริสเตียน    
ชาย เด็กชายสรวิชญ์  ตั้งวรเชษฐ์ โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา    
ชาย เด็กชายภิญญู  คชเผือก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง    
ชาย เด็กชายคามิน  พละสรรค์ โรงเรียนปัญจทรัพย์    
ชาย เด็กชายสฐกร  เลิศไกร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา    
ชาย เด็กชายจิราวัฒน์  เกิดทองคำ โรงเรียนราชวินิต    
ชาย เด็กชายศรุต  คำอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา    
ชาย เด็กชายสุทธิชัย  มุราซาวา โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๓๖-๔๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายรัชชานนท์  พลอยพณิช โรงเรียนอรรถวิทย์    
ชาย เด็กชายรัชชานนท์  ดวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง    
ชาย เด็กชายธนกร  กีรติกำจรเดช โรงเรียนลาซาล    
ชาย เด็กชายตรีเทพ  ชมธวัช โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง    
ชาย เด็กชายปรีดี  สุเตนัน โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร    
ชาย เด็กชายชัชพงศ์  สงวนวงศ์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล    
ชาย เด็กชายกีรติ  เตปิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก    
ชาย เด็กชายปาณัสม์  เหง้านี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายณัฐชัย  ศรีขวัญเจ้า โรงเรียนดุสิตวิทยา    
ชาย เด็กชายสธุพร  คงวุฒิ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา    
ชาย เด็กชายอานพ  บูชา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา    
ชาย เด็กชายธีรพัฒน์  อุปวรพงษ์ โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    
ชาย เด็กชายธานัท  ภัทรจีรัณ โรงเรียนบูรณะศึกษา    
ชาย เด็กชายอิทธิเดช  ยศปัญญา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง    
ชาย เด็กชายเอกอมร  จิระพัฒนา โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
ชาย เด็กชายพิเชษฐ  สินสังข์ โรงเรียนลาซาล    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๒๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงณิชนันท์  บุตรกลับ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต    
หญิง เด็กหญิงอรอนงค์  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านบางกะปิ     
หญิง เด็กหญิงบัณฑิตา  ทัดเกษร โรงเรียนบางมด (ต้นเปาว์วิทยาคาร)    
หญิง เด็กหญิงจารุวรรณ  เย็นร่มไทร โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา    
หญิง เด็กหญิงกรภัค  นพภาณุ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา    
หญิง เด็กหญิงนันทภัทร   บำรุงเมือง โรงเรียนมณีวัฒนา    
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก  ๒๓-๒๕ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงสุชัญญา  หุ่นพานิช โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต    
หญิง เด็กหญิงนุชนาฎ  สิงห์ฉลาด โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา    
หญิง เด็กหญิงธันยพร  วันสุข โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา    
หญิง เด็กหญิงสุชานาถ   วิเชียรทอง โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา    
หญิง เด็กหญิงเกณิกา  คล่องดี โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ    
หญิง เด็กหญิงธนพร  กุลเดช โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ    
หญิง เด็กหญิงครีม  ปั้นตระกูล โรงเรียนกสิณธรวิทยา    
หญิง เด็กหญิงเกศิณี  เกิดกัน โรงเรียนบูรณะศึกษา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก  ๒๕-๒๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงธันย์ชนก  สุภาพ โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)    
หญิง เด็กหญิงนภัสวรรณ  เพชรอยู่ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต    
หญิง เด็กหญิงอทิตยา   ทรายน้อย โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา    
หญิง เด็กหญิงนลินี  เพ็ญศรี โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ    
หญิง เด็กหญิงชุติกาญจน์  จงกลรัตนวัฒนา โรงเรียนลาซาล    
หญิง เด็กหญิงปุณฑริกา  ลีนุกุล โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต    
หญิง เด็กหญิงกัญญามาศ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา    
หญิง เด็กหญิงเพียงฟ้า  สีดาพาลี  โรงเรียนมณีวัฒนา    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๒๗-๒๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงรัตนากร  วงศ์วิไลย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา    
หญิง เด็กหญิงวริศรา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนรังสิตวิทยา    
หญิง เด็กหญิงชลธิชา  สีลาดเลา โรงเรียนสุดใจวิทยา    
หญิง เด็กหญิงญาณิศา  ชมขำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์    
หญิง เด็กหญิงกฤษณา  แสงแดง โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา    
หญิง เด็กหญิงภัทรมน  สถาพร โรงเรียนสารสาสน์เทศร่มเกล้า    
หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา   มารอด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร    
หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๒๙-๓๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงณิชาภา  เกษมวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์    
หญิง เด็กหญิงนวนภัส  สุรรัตน์รังษี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย    
หญิง เด็กหญิงอรชพร  ธรรมโชติศิริกุล โรงเรียนพญาไท    
หญิง เด็กหญิงอารียา  ไชยชนะ โรงเรียนวัดดอกไม้    
หญิง เด็กหญิงชัชญา   ทองมาลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี    
หญิง เด็กหญิงวนิดา  หลีนวรัตน์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต    
หญิง เด็กหญิงธนภรณ์  เผือกพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร    
หญิง เด็กหญิงวรัญญา  พัวเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๓๒-๓๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงพลอยลภัส  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ    
หญิง เด็กหญิงจิรัชญา  ถวิลไพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา    
หญิง เด็กหญิงลลนา  ใจปลื้มบุญ โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา    
หญิง เด็กหญิงวีรดา  อรรถาพันธ์ โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี    
หญิง เด็กหญิงสุธารัตน์   นิมาลา  โรงเรียนพร้านีลวัชระ    
หญิง เด็กหญิงชลธิชา  โปร่งจันทึก โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา    
หญิง เด็กหญิงญารินดา  นิลแสง โรงเรียนเผดิมศึกษา    
หญิง เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสงสิน โรงเรียนวัดเขียนเขต สพฐ.    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนัก ๓๖-๔๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงปนัดดา  สุคนธสังข์ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา    
หญิง เด็กหญิงสายสิริ  มิศกาชีพ โรงเรียนอรรญาสาธิต    
หญิง เด็กหญิงสุภารา  จรัสแสงกุลกิจ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา    
หญิง เด็กหญิงชาริณี  มณีวรรณ  โรงเรียนวิทย์ปัญญา    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๙ - ๑๐ ปี  น้ำหนักเกิน ๔๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงปาริชาติ  เซ็งประเสริฐ โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)    
หญิง เด็กหญิงภูษณิศา แซ่ลี้ โรงเรียนมณีวัฒนา    
หญิง เด็กหญิงฐิติภา  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ โรงเรียนปิยะจิตรวิทยา    
หญิง เด็กหญิงณัฐวรา  รัตนโชติกรกุล โรงเรียนบ้านบางกะปิ    
หญิง เด็กหญิงณัฐชานนท์  ปทุมอัครินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา    
หญิง เด็กหญิงอริษา  แก้วนุ่ม โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
หญิง เด็กหญิงมีนา  วงศ์มะเอี่ยม โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร    
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายประวีณวัช  สัญญภูมิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย เด็กชายกิจจาณัฐ  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย    
ชาย เด็กชายภราดร  พลเดช โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์    
ชาย เด็กชายธีรพัฒน์  วงค์วาลย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา    
ชาย เด็กชายรหัท  เกริกรัตนกุล โรงเรียนศรีวิกรม์    
ชาย เด็กชายธนดล  สุดสะอาด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
ชาย เด็กชายเสรฏฐวุฒิ  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ    
ชาย เด็กชายจารุวัฒน์  สุทธิวิริยาภรณ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๐-๓๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายศีตจิต  เข็มโครต โรงเรียนนาหลวง    
ชาย เด็กชายสิริวิชญ์  สุนทรเมือง โรงเรียนธัญวิทย์    
ชาย เด็กชายศุภวิชญ์  เหล่าพลประทีป โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา    
ชาย เด็กชายวนัส  แสงเทียนประไพ โรงเรียนศรีวิกรม์    
ชาย เด็กชายอัครวิทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
ชาย เด็กชายธนภัทร  ชมขำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์    
ชาย เด็กชายยุทธยา  คงกระพันธุ์ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ    
ชาย เด็กชายภาณุวัฒน์  ผาระนัด โรงเรียนภาณุวัฒน์  ผาระนัด    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๓-๓๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายณัฐนันท์  เอกษร โรงเรียนวัดบางประกอก    
ชาย เด็กชายเมธินทร์  มณฑาวรุณรุ่ง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา    
ชาย เด็กชายภูธีป  วัฒนบุตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต    
ชาย เด็กชายพศวัต  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนแอ็ดแวนด์รามคำแหง    
ชาย เด็กชายธนดล  เยี่ยมยืนยง โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ    
ชาย เด็กชายสดายุทธ  อ่วมอารีย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ    
ชาย เด็กชายศรัญ  ตั้งฉัตรแก้ว โรงเรียนมาเรียลัย    
ชาย เด็กชายรณชัย  ลีสินลา โรงเรียนบูรณะศึกษา    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๖-๓๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายกมล  สืบแสงอินทร์ โรงเรียนจินดาบำรุง    
ชาย เด็กชายปกวาษณ  บุณยะกลัมพ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์    
ชาย เด็กชายคุณากร  ทองนิ่ม โรงเรียนราชวินิต    
ชาย เด็กชายปณชัย  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนสาธิตบางนา    
ชาย เด็กชายชาคริต  อุดมโภไชย โรงเรียนดลวิทยา    
ชาย เด็กชายอนันตชาติ  วงศ์พราหมณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
ชาย เด็กชายธนดล  ธนาวิรัตนานิจ โรงเรียนบูรณะศึกษา    
ชาย เด็กชายรงคเทพ  ขันคูณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๙-๔๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายปรเมษฐ์  ขวัญบุญ โรงเรียนวัดอุดมรังสี    
ชาย เด็กชายภูธเนศ  หนูสนธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง    
ชาย เด็กชายสุวัฒน์  กลิ่มหอมรื่น โรงเรียนกลางคลองสอง    
ชาย เด็กชายกอบกล้า  ตระกูลเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน    
ชาย เด็กชายกิตตินันท์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)    
ชาย เด็กชายมโนชา  โพธิ์ขำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
ชาย เด็กชายสุภกิณห์  ชินนะเกิดโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ    
ชาย เด็กชายธัชพล  มั่นเหมาะ โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๔๓-๔๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายนฤพงษ์  เทพเสน โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์    
ชาย เด็กชายศุภกิจ  สุวรรณรังษี โรงเรียนธนบุรีศึกษา    
ชาย เด็กชายทรงนิติ  มีวงษ์ โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายหลักชัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนดรุณรัตน์    
ชาย เด็กชายณภัทร  ปาละกะวงศ์ โรงเรียนฐานปัญญา    
ชาย เด็กชายพชรพล  พิบูลศุภวิริยะ โรงเรียนวัฒนพฤกษา    
ชาย เด็กชายพลวัฒน์  จันทนากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
ชาย เด็กชายสยาม  สามารถไทย โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๔๗-๕๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายกฤติน  เถื่อนยัง โรงเรียนจตุพรวิทยา    
ชาย เด็กชายสภาวุฒิ  สงวนชาติ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์    
ชาย เด็กชายณัชพล  บุญเจริญ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนักเกิน  ๕๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายธีรภัทร  แสงศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ    
ชาย เด็กชายรุ่งทวีชัย  เทินสระเกษ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง    
ชาย เด็กชายขุมทอง  วงค์ท้าว โรงเรียนวัดบางปะกอก    
ชาย เด็กชายขรรค์ชัย  ขันคูณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต    
ชาย เด็กชายอานนท์  บูชา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา    
ชาย เด็กชายเศรษฐวิชญ์  โลมาธร โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)    
ชาย เด็กชายภัรวัตร  นวมสุคนธ์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงสิรฎา  หนูนวล โรงเรียนนาหลวง    
หญิง เด็กหญิงพิญญษนิสร์  เทอดสดีรศักดิ์ โรงเรียนนีรชาศึกษา    
หญิง เด็กหญิงนันทวรรณ  ทัดเกษร โรงเรียนบางมด (ต้นเปาว์วิทยาคาร)    
หญิง เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  พันสีนาค โรงเรียนพร้านีลวัชระ    
หญิง เด็กหญิงอสมา  งามขำ โรงเรียนสวนมิสกวัน    
หญิง เด็กหญิงเจียระนัย  จงเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา    
หญิง เด็กหญิงบงกช  ดาวเชิญ โรงเรียนอุดมศึกษา    
หญิง เด็กหญิงปิยศิริ  ปิยะวัฒน์ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๐-๓๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์    
หญิง เด็กหญิงอธิชา   เงินเนย โรงเรียนนวมินทรทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
หญิง เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญทศ โรงเรียนวัดคู้บอน    
หญิง เด็กหญิงณฐพร  เจริญพิพัฒน์พิมพา โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง    
หญิง เด็กหญิงนิจสิรี  จันทรบาง โรงเรียนขุมทองวิทยา    
หญิง เด็กหญิงพัชรพร  ช่วยรักษา โรงเรียนสุขฤทัย    
หญิง เด็กหญิงจิตรรัตน์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
หญิง เด็กหญิงเจนจิรา  กะติกา โรงเรียนจันทรศิริวิทยา    
           
ใบลงรายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๓-๓๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงอัจฉริยา   ศิริพร โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ    
หญิง เด็กหญิงอลิสสา  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต    
หญิง เด็กหญิงสิริปรียา  มะหะหมัด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์    
หญิง เด็กหญิงณัฐธิดา  ด้วงวิเศษ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์    
หญิง เด็กหญิงรัตติยา  แก่นจันทร์ โรงเรียนภูมิสมิทธ์    
หญิง เด็กหญิงอินทิรา  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านบางกะปิ    
หญิง เด็กหญิงเอื้อการย์  ผ่องจำปี โรงเรียนชลประทานวิทยา    
หญิง เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   สิทธิผล โรงเรียนโยธินบูรณะ    
ใบลงรายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๖-๓๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ก.ก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงอุ้มฝัน โอ้ออมทรัพย์ โรงเรียนจันทรวิทยา    
หญิง เด็กหญิงญาตา  ปิณฑรัตน์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    
หญิง เด็กหญิงทิพรรษพร  เสารรส โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า    
หญิง เด็กหญิงรัชนีกร  สูนประหัต โรงเรียนวิจิตรวิทยา    
หญิง เด็กหญิงอัครมณี  แสนสุขสันติ โรงเรียนธัญวิทย์    
หญิง เด็กหญิงปนัสยา  สงวนวงศ์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล    
หญิง เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ไม้ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา    
หญิง เด็กหญิงวิลาสินี  คามจังหาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ๒     
           
ใบลงรายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๓๙-๔๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงณัทรตี  ชื่นจิตร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     
หญิง เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์เหาะ โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ    
หญิง เด็กหญิงปิยะฉัตร  นิลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทรทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
หญิง เด็กหญิงปุณยาพร  แอฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
หญิง เด็กหญิงพรไพลิน  เอี่ยมจำนงค์ โรงเรียนวัดลาดกระบัง    
หญิง เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ชูศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง เด็กหญิงณัฐวดี  ฤทธิศีล โรงเรียนนวมินราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    
หญิง เด็กหญิงขวัญจิรา   นาพันปอง  โรงเรียนสุมานัน    
           
ใบลงรายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๔๓-๔๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศิริพรเพิ่มศักดิ์ โรงเรียนอมาตยกุล    
หญิง เด็กหญิงศศิวิมล  เทศเทียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์    
หญิง เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัดนกิจเหนือทิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     
หญิง เด็กหญิงนินนารา  อินทปุระ โรงเรียนฤทธิวรรณาลัย ๒     
หญิง เด็กหญิงยุวรินธร  ปิ่นรอด โรงเรียนสุภาคมศึกษา    
หญิง เด็กหญิงอิสรีย์  บุญเกิด โรงเรียนประชาบำรุง    
หญิง เด็กหญิงชนันธร  ศรีวัดปาน โรงเรียนวัดทองศาลางาม    
หญิง เด็กหญิงแพรวชมภู  หลวงนา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์    
ใบลงรายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนัก ๔๗-๕๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงอรวรา  ปัดชัยยัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน    
หญิง เด็กหญิงปภาวี  ยอดเมือง โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์    
หญิง เด็กหญิงชุลีกร  หรั่งศิริ  โรงเรียนถนอมพิศวิทยา    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
ใบลงรายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๒ ปี  น้ำหนักเกิน  ๕๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงวริศรา  อินทร์แป้น โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย    
หญิง เด็กหญิงพรนวรรษ  อัศวกุลกำเนิด โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์    
หญิง เด็กหญิงฐิติรัตน์  นิ่มฮง โรงเรียนบ้านบางกะปิ    
หญิง เด็กหญิงณัฏฐญา  จันไกรผล โรงเรียนซางตราครู้สคอนแวนท์    
หญิง เด็กหญิงสโรชิน  สงวนพวก โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายพงศธร  ประทุมไชย โรงเรียนสิริรัตนาธร    
ชาย เด็กชายรังสิมันต์  แก้วแจ้ง โรงเรียนศรีพฤฒา    
ชาย เด็กชายภาคภูมิ  จารุวาทีเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม    
ชาย เด็กชายภัทร  ตาตะสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกเล้า    
ชาย เด็กชายธีรพัฒน์  หล้าคำมูล โรงเรียนโยธินบูรณะ    
ชาย เด็กชายธีรภัทร  ภุคุกะ โรงเรียนวัดบางปะกอก    
ชาย เด็กชายภานุวัฒน์  พรมเพียร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต     
ชาย เด็กชายชาญวิทย์  เจริญฉัตร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๓๘-๔๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายประวีณพล  สุวรรณการ โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายอนันต์สิทธิ์  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง    
ชาย เด็กชายพงศธร  สังข์วิเศษ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
ชาย เด็กชายชิตพงษ์  หาทัน โรงเรียนราชดำริ    
ชาย เด็กชายธนเดช  ชัยเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต    
ชาย เด็กชายธนกฤต  มงคลชีพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
ชาย เด็กชายกฤษฎา  เชื้อพระคา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    
ชาย เด็กชายธีรภัทร  ปัทธิสามะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๔๑-๔๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายธรรมโชติ  วัฒนจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
ชาย เด็กชายเมธาวี  สรวุฒิพิสิทธิ์ โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายวิชชากร  จิตตมิตร โรงเรียนบางกะปิ    
ชาย เด็กชายจิรวัฒน์  วรรถูงา โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    
ชาย เด็กชายเทวินทร์  หาญปราบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    
ชาย เด็กชายเนวะสัญญ์  เสนะบุตร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
ชาย เด็กชายอัครเดช  กระเษียรอภิบาล โรงเรียนศรีวิกรม์    
ชาย เด็กชายกลวัชร  ม่วงวงษ์ โรงเรียนชลประทานวิทยา    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๔๔-๔๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายวงศ์วรัญ  ชูสงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    
ชาย เด็กชายระฟ้า  ขุนพินิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ    
ชาย เด็กชายธนบัตร  ลิ้มกุล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย เด็กชายคเชนทร์  ฐิติสิริสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุทธวราราม    
ชาย เด็กชายสิทธินัย  สมรูป โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายนวพงษ์  ชุนสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
ชาย เด็กชายณัฐพงค์  มูลิกากร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร    
ชาย เด็กชายธีระพงศ์  บุตรกลับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๔๗-๕๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย เด็กชายอินทัช  รัตนาวังเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ    
ชาย เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์รัตนโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า    
ชาย เด็กชายธนทรัพย์  จันทวงศ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย    
ชาย เด็กชายพบธรรม  พิสิฐรัตนวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ    
ชาย เด็กชายอานนท์  เพรียวสามพราน โรงเรียนวัดบางปะกอก    
ชาย เด็กชายสุภสิทธิ์  เซนนอก โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายศรันย์  เซ็มมะ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์    
         
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๐-๕๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายพัชรพล  ลิ่มสกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    
ชาย เด็กชายธนโชติ  ธนสารโสภิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม    
ชาย เด็กชายกฤษฎา  ภาสะนันท์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภขบางเขน    
ชาย เด็กชายธนกิตต์  มิตตะธรรมากุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก    
ชาย เด็กชายเหยิ่น อี เฉิน โรงเรียนไทยคริสเตียน    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๓-๕๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายจักรทิพย์  จันทิม โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
ชาย เด็กชายกิตติพัฒน์  สีมั่น โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๖-๕๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๙-๖๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายอภินันท์  ศรีเปารยะ โรงเรียนบางกะปิ    
ชาย เด็กชายธรณินทร์  บุญโพธิ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    
ชาย เด็กชายกฤษณะ  แสงแดง โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายอรรถกร  ธรรมโชติศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนักเกิน  ๖๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ก.ก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายพิชญุตม์  ทิพยรัตนวงศ์ โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย เด็กชายปฏิภาณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต    
ชาย เด็กชายธนานันต์  สุวรัตน์รังษี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก    
ชาย เด็กชายพิชญะ  ดาษดื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนักไม่เกิน ๓๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงธันย์ชนก หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
หญิง เด็กหญิงสุทธิดา  สิงห์อุไร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ นิมิตใหม่    
หญิง เด็กหญิงรวิภา  ศิริสมบูรณ์วัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล    
หญิง เด็กหญิงนัฐฐา  ทัดเกษร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง เด็กหญิงอัคริมา  แก้วเกตุ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์    
หญิง เด็กหญิงปิยธิดา  สามารถไทย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์    
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๓๘-๔๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงอุบลพรรณ  กรอบกลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง เด็กหญิงธนิยาภรณ์   จารุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์    
หญิง เด็กหญิงปาลีรัศม์  นพอมรวรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    
หญิง เด็กหญิงจุติมาพร  โคตะนันท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ    
หญิง เด็กหญิงวริศรา  แก้วใหญ่ โรงเรียนบดินทรเดชา    
หญิง เด็กหญิงรุ่งรวี   เบ้าทอง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
หญิง เด็กหญิงบุษกร  ลาภรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
หญิง เด็กหญิงวิชญาพร  มีรส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๔๑-๔๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงพัฒน์นรี   คุณาสินสุวรรณ โรงเรียนโยธินบูรณะ    
หญิง เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสงจันทร์ โรงเรียนศรีวิกรม์    
หญิง เด็กหญิงวศินี   ประนม โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    
หญิง เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธนานันต์กุล โรงเรียนธัญบุรี    
หญิง เด็กหญิงพาขวัญ  พูนจิตรบริสุทธิ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    
หญิง เด็กหญิงอมรา  ระเบียบโอษฐ โรงเรียนวาสุเทวี    
หญิง เด็กหญิงทักษิณา  ดวงเสมอ โรงเรียนกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทธคุณ)    
หญิง เด็กหญิงนพรัตน์  ชัยสุขสุวรรณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๔๔-๔๗ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แก้วพินึก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
หญิง เด็กหญิงวชิรญาณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิกรม์    
หญิง เด็กหญิงเมธาวี  เทพปรีชาสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ     
หญิง เด็กหญิงแสงทิพย์  ทองสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง เด็กหญิงอัญชลี  ระเบียบโอษฐ โรงเรียนวาสุเทวี    
หญิง เด็กหญิงศกุนตลา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
หญิง เด็กหญิงศุภลักษณ์  พรบุญญานุภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๔๗-๕๐ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงปฏิญญา  คงชาตรี  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
หญิง เด็กหญิงชลธิชา  โดรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ    
หญิง เด็กหญิงธีรนาฎ  คำนวณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวรรณภูมิ     
หญิง เด็กหญิงปวริศา  เส็งหะพันธ์ โรงเรียนลาซาล    
หญิง เด็กหญิงอิศรินทร์  ทวีปถาวรวงศ์ โรงเรียศึกษานารี    
หญิง เด็กหญิงวณิชยา  ศิริกัญญา โรงเรียนสมุทรปราการ    
หญิง เด็กหญิงศิรพันธ์  กันต์ธนพงษ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิยูปถัมภ์    
หญิง เด็กหญิงนันทนา   วาเลดา โรงเรียนไทยคริสเตียน    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๐-๕๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงบุญญาดา   ปัดตาระโพธิ์ โรงเรียนศรีวิกรม์    
หญิง เด็กหญิงวิรากานต์   ศรีวิชัย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี    
หญิง เด็กหญิงวรรณิษา   วิเศษสัตย์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
หญิง เด็กหญิงณัฎฐนิช  พรมโสภา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๓-๕๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงริสา   ศิริหงษ์ทอง โรงเรียนปากเกร็ด    
หญิง เด็กหญิงธันย์ชนก  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนสาธิตบางนา    
หญิง เด็กหญิงวรนันท์  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
หญิง เด็กหญิงวิรากร  ศรีชัย โรงเรียนพระแม่มารี    
หญิง เด็กหญิงพิชญา บุญทา  โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า    
หญิง เด็กหญิงกันตรัตน์  มากทรัพย์ศรี  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์    
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๖-๕๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนัก  ๕๙-๖๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงปิยธิดา  ต้นสีนนต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว    
หญิง เด็กหญิงกานต์ชนิต   ปุริโสดม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒     
หญิง เด็กหญิงปุญยาพร   หงห์ทอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๓ - ๑๔ ปี  น้ำหนักเกิน  ๖๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายธีระชัย  ชานุไลย์ โรงเรียนทวีธาภิเศก    
ชาย นายณัฐเมศร์  ศรีวรรัตนโชติ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"    
ชาย นายณพกานต์  ยิ้มขลิบ โรงเรียนวิทยาลัยอาชีพนครปฐม    
ชาย นายพงศกร  ศรีจันทร์นิตย์ โรงเรียนปากช่อง     
ชาย นายนวมินทร์  คงทวี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา    
ชาย นายจิรายุส  แผนดี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย เด็กชายกฤติน  เรืองศรี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย    
ชาย นายฉัตรชยา  สุมสังข์ โรงเรียนราชดำริ    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๔๕-๔๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายวีรภัทร  มหาศวิน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    
ชาย เด็กชายพุฒิพงศ์  ลิ่มสกุล โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"    
ชาย นายนิธิศ  ชัยประดิษฐ์พร โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม    
ชาย นายคุณาณัฐ  วิริยะธนนันท์ โรงเรียนปทุมวิไล    
ชาย นายณัฐภัทร  น้อยอาษา โรงเรียนบางกะปิ    
ชาย นายนิพนธ์  ทรัพย์ซ้อน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม    
ชาย เด็กชายชัชชัย  โพธิ์อ่อน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย    
ชาย เด็กชายรามณรงค์  เสวกวิหารี โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ รัชดา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๔๘-๕๑ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายเกียรติศักดิ์  นาใจคง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย นายสหพันธ์  สุขเพียร โรงเรียนปทุมวิไล    
ชาย นายจิตญาณโชติ  ตุนภรณ์ โรงเรียนเบญจมินทร์    
ชาย นายณัชพล  เวชเรืองพร โรงเรียนนนทรีวิทยา    
ชาย นายพิทวัส  ครุพาณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ชาย นายธนพล  พึ่งสาคร โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ    
ชาย เด็กชายพีรณัฐ  สำเภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
ชาย นายวรัญญู  ตรีทิพศิริศีล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๕๑-๕๕ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายศุภณัฏฐ  แสนราช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    
ชาย นายปิติคุณ  สุนทรสารทูล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย    
ชาย นายชัชวลาย์  โพธิจกร์ โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ    
ชาย นายเสรฎฐวุฒิ  สากระแสร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย นายยศภัทร  จันทร์ลอย โรงเรียนปทุมวิไล    
ชาย นายรวิพล  วรรณพินทุ โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)     
ชาย นายฐิติทัต  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนแอ๊ดแวนด์รามคำแหง    
ชาย นายภูรินทร์  บุญวัตร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๕๕-๕๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายธนากร  ประดิษฐเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    
ชาย นายสันติพงศ์  เผือกรักษา โรงเรียนวัดบางปะกอก    
ชาย นายวัชรพงษ์  แซ่ตัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย นายวีรภัทร  อังคะนาวิน โรงเรียนปทุมวิไล    
ชาย นายณัฐวีร์  กล่อมพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน    
ชาย เด็กชายปองศักดิ์  สุวรรณสันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
ชาย นายฐิติกรณ์  อุปวรพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
ชาย นายเอกพล  ดำดี โรงเรียนเกษมพิทยา    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๕๙-๖๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย เด็กชายจีรสิน  ดาวเชิญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
ชาย นายดนุนัย  ราชวงษา โรงเรียนธัญบุรี    
ชาย นายธนากร  สีลา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    
ชาย นายนพนันท์  ภัทรเดชาธร โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม    
ชาย นายชานนท์  รอดหิรัญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย นายกิตติวัฒน์  วิริยะธนนันท์ โรงเรียนปทุมวิไล    
ชาย เด็กชายภัทรภูมิ  อุณหะนันทน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
ชาย นายณชพล  เฉลิมลักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๖๓-๖๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายสรสิช  เรืองศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี    
ชาย นายภูชิชย์  อันทิพย์ โรงเรียนวัดพุทธบูชา    
ชาย นายณัชนน  สายชาลี โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"    
ชาย นายอรรถพงษ์  สุภาพันธุ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม    
ชาย นายณัฎฐกฤต  ไชยภพ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม    
ชาย นายชนาธิป  ธารชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย นายณัฐพล  ศรีสันต์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก    
ชาย นายการันต์  แสงสิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๖๘-๗๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายสุทัศน์  วาเลดา โรงเรียนไทยคริสเตียน    
ชาย นายยูลิสซีส  ฮาลเลอร์ โรงเรียนอุดมศึกษา    
ชาย เด็กชายณัฐพล  นนทสวัสดิ์ศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล    
         
         
         
         
         
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก  ๗๓-๗๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนักเกิน ๗๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
ชาย นายวสุ  เถื่อนยัง โรงเรียนวิทยาลัยอรรถวิทย์พณิชยการ    
ชาย นายอภินันท์  สุวรรณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
ชาย นายวรัญชิต  ชัยกิตติวัฒน์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน    
ชาย นายคมชลัฐ  ไตรนาจา โรงเรียนวัดราชบพิธ    
ชาย        
ชาย        
ชาย        
ชาย        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ไม่เกิน ๔๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงปิยะธิดา  คะเดแย้ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า    
หญิง นางสาววิลาสินี  อินรุ่ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒     
หญิง นางสาวณัฐยา  บุญทศ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเบน    
หญิง นางสาวธัญลักษณ์  พรบุญฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
หญิง นางสาวสุภัสสรา  บำรุงเวช โรงเรียนวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย    
หญิง เด็กหญิงกนกวรรณ  งอกงาม โรงเรียนสิริรัตนาธร    
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๔๒-๔๔ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง นางสาวขวัญฤทัย  แสงจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒    
หญิง นางสาวอรยา  แก้วตา โรงเรียนธัญบุรี     
หญิง เด็กหญิงธัญยพร  ศุภหัตถานุกุล โรงเรียนบางกะปิ    
หญิง นางสาวรวินันท์  พรมโสภา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์    
หญิง เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งสิทธิธรรม โรงเรียนปากช่อง    
หญิง นางสาวศุภิสรา  ถนอมแก้ว โรงเรียนเศษรฐบุตรบำเพ็ญ    
หญิง นางสาวบุษราคัม   พึ่งบุญเหลือ โรงเรียนราชประชาสมาสัย    
หญิง นางสาวบุษกร  ทองพอก โรงเรียนทวีธาภิเษก ๒    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๔๔-๔๖ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง นางสาวจิดาพา  สายฟ้า โรงเรียนปากเกร็ด    
หญิง นางสาวพรพิมล  แสงสมี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒     
หญิง นางสาววศิณีย์   นิลละเอียด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒     
หญิง เด็กหญิงพรรษา  บุญรักพิทักษ์ โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง    
หญิง นางสาวณัฐชา  สุขสมบุญ  โรงเรียนนวมินราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
หญิง นางสาวณัฐชยา  บุญชื่น โรงเรียนปทุมวิไล    
หญิง นางสาวรัชนีกร  เงินทรัพย์ไพศาล โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    
หญิง นางสาวบุปผา  จิวรสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๔๖-๔๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง นางสาวปัทมวรรณ  เลอศิริพงศ์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
หญิง นางสาวอุษณีย์   นิลละเอียด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒     
หญิง เด็กหญิงสรัลดา  ค้ำชู โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมาราชาลัย    
หญิง นางสาวขนิษฐา  ประทุมไชย โรงเรียนสิริรัตนาธร    
หญิง นางสาวรวิสรา  อัศวนนทวงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์    
หญิง นางสาวนิชาภัทร  คลังสมบัติ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย     
หญิง นางสาวสิญาณี  ดวงเสมอ โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทธคุณ)    
หญิง นางสาวพลอยไพลิน  พึ่งบุญเหลือ โรงเรียนราชประชาสมาลัย    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๔๙-๕๒ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง นางสาวขวัญชนก  เกียรตินุติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒    
หญิง นางสาวอมิตา   เกิดศรี โรงเรียนสิริรัตนาธร    
หญิง เด็กหญิงรัมภ์รดา   เรืองขันธ์ โรงเรียนนนทรีวิทยา    
หญิง นางสาววนิษา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนธัญรัตน์    
หญิง นางสาวเห็นนะพัชรี  เกสตี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่    
หญิง นางสาวปิยาอร  ปิยพงศ์จรัส โรงเรียนหอวัง     
หญิง นางสาวชฎาพร  สังเกต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
หญิง นางสาวอุษณีย์   ดอกบัว โรงเรียนสายน้ำผึ้ง    
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๕๒-๕๕ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก ลายเซ็น
หญิง นางสาวมนธวัล  อุทยานานนท์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    
หญิง นางสาวอิสรีย์  พาณิชพัฒนากิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒     
หญิง นางสาวกมลทิพย์  สีเหลือง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง นางสาวกนกทิพย์  สูนประหัส โรงเรียนเกษมพิทยา    
หญิง นางสาวธิดารัตน์  บุญเฟรือง โรงเรียนปทุมวิไล    
หญิง นางสาวสุธาสินี  ขมิ้นผง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย    
หญิง นางสาวจุฑารัตน์  จิตประเสริฐ โรงเรียนศรีพฤฒา    
หญิง เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  วริศโชติรัตน์ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๕๕-๕๙ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง นางสาวภัทรพร  หวังประสพกลาง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาลัย    
หญิง นางสาวรัตน์ธิดา  บุญเฟรือง โรงเรียนปทุมวิไล    
หญิง นางสาวกรพรรณ  พุทธิมาโน โรงเรียนบางกะปิ    
หญิง นางสาวธมลวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย    
หญิง นางสาวเบญจรัตน์  จินดารัตน์ โรงเรียนสายปัญญา    
หญิง นางสาวปานจิต   เที่ยงสาย โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์    
หญิง นางสาวชลธิชา  แสนกล้า โรงเรียนสตรีวัดระฆัง    
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๕๙-๖๓ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง นางสาวปภาภัทร  จันทร์เกตุ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต    
หญิง นางสาวภัทรมาศ  สุวัตถี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง นางสาววราภรณ์   ภู่สอาด โรงเรียนสตรีวัดมหามหาพฤตราราม    
หญิง นางสาวพัทฒิดา  อินทรทัต โรงเรียนมัยมวัดดุสิตาราม    
หญิง นางสาวธิดารัตน์  เพชรด้วง โรงเรียนนวมินราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒     
หญิง        
หญิง        
หญิง        
           
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนัก ๖๓-๖๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง เด็กหญิงศุภิสรา   วงศ์ลิมปิยะวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ     
หญิง นางสาวณัฐวรรณ  แก้ววิลัย โรงเรียนดัดดรุณี    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
รายชื่อนักกีฬาเทควันโดกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๕
รุ่นอายุ ๑๕ - ๑๗ ปี  น้ำหนักเกิน ๖๘ กิโลกรัม
           
ลำดับ เพศ ชื่อ - สกุล ทีม น้ำหนัก  ลายเซ็น
หญิง นางสาวเพ็ญประภา   กรุงแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี    
หญิง นางสาวกาญจนา  สุขีวาส โรงเรียนธัญรัตน์    
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
หญิง        
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย A น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก. สนาม
 
                       
                       
3 กฤติเดช  เกริกรัตนกุล   โรงเรียนภักดีวิทยา              
                       
          1            
8 ณัตติพงศ์  จงกลรัตนวัฒนา โรงเรียนลาซาล            
                       
              36        
4 ทนงศักดิ์  เสาผล โรงเรียนอุดมศึกษา              
                       
          2            
5 ทรงพล  ม่วงเผือก โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)            
                       
                  56    
6 ธนภัทร   เนียรพาล โรงเรียนมีนบุรี              
                       
          3            
1 ธรรมณพัฒน์  ตรัยที่พึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน            
                       
              37        
2 นภาดร  ดำดี โรงเรียนดลวิทยา              
                       
          4            
7 อาฟีสต์  แยนา โรงเรียนศูนย์ชุมชนแสงธรรม คลองมณี            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย B น้ำหนัก  20-22 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
9 พิชิตชัย  อานุช โรงเรียนเคหะร่มเกล้า              
                       
          5            
14 วีรวัฒน์   วงศ์มานิตย์ โรงเรียนทิพากรวิทยาการ            
                       
              38        
15 อภิภู   ใจการุณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง              
                       
          6            
10 ธารา  ภู่ฐานิตดำรง โรงเรียนบ้านพลอย              
                       
                  57    
12 ชิษณุชา  ศศิธรวราพรรณ โรงเรียนลาซาล            
                       
          7            
13 ธนวัฒน์  วรโยธา โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์            
                       
              39        
16 กมนทัต  เผือกวัฒนะ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา            
                       
          8            
11 พุฒิพงษ์  สาระทัน โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย C น้ำหนัก  22-24 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
17 กิจณพัฒน์  ตรัยที่พึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน            
                       
          9            
24 ชลนที  อาภาแสงสว่าง โรงเรียนจันทรศิริวิทยา              
                       
              40        
18 ชิษณุพงศ์  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบูรณวิทย์              
                       
          10            
20 ณราวุฒิ  แดงประเสริฐ โรงเรียนลาซาล              
                       
                  58    
19 ธนวัฒน์  เขื่องสถุ่ง โรงเรียนสุดใจวิทยา              
                       
          11            
22 มังกร  พลาจิณ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา            
                       
              41        
23 วัชรศักดิ์  ฤทธิ์ดีสิริธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา              
                       
          12            
21 ศุภณัฐ   ขวัญทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย D น้ำหนัก  24-27 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
30 กรินทร์นภัทร  หมู่ทอง โรงเรียนประภาสวิทยา              
                       
          13            
25 กิตติศักดิ์  เนินสถาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์              
                       
              42        
27 เจตน์พัทธ์  อนันตทัศน์ โรงเรียนนีรชาศึกษา              
                       
          14            
32 เจษฎากร  ทองอินทร์ โรงเรียนดาราสมุทร              
                       
                  59    
28 ฐาภูมิ  พรสวัสดิ์ โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)            
                       
          15            
26 ปราชญ์  ปุยงาม โรงเรียนลาซาล              
                       
              43        
29 รัชพล  พลอยพณิช โรงเรียนอรรถวิทย์              
                       
          16            
31 เวธน์วศิน   อินคา โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย E น้ำหนัก  27-30 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
40 กนกชัย    สันติตรานนท์ โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์              
                       
          17            
38 จิรวัฒน์  ร่มไทร โรงเรียนโชคชัยรังสิต              
                       
              44        
33 ณัฐพงศ์   ขาวผ่อง โรงเรียนวัดคู้บอน              
                       
          18            
35 ธีรเมธ   นาคเอี่ยม โรงเรียนลาซาล              
                       
                  60    
36 พงศธร   เฟื่องน้อย โรงเรียนสุดใจวิทยา              
                       
          19            
34 ศักดิ์สิทธิ์  แสวงกชกร โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา              
                       
              45        
37 สุทธพงศ์  ซื้อยุกุล โรงเรียนสารสาสน์ร่มเกล้า              
                       
          20            
39 อชิตะ  ประสบชัยมงคล โรงเรียนวัดนางนอง(พิพัฒน์)              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย F น้ำหนัก  30-34 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
42 กนกพล  อุปวรพงษ์ โรงเรียนวัดคู้บอน              
                       
                       
46 จิตวิสุทธ์  กีสุริยา โรงเรียนอุดมวิทยา     46        
                       
          21            
44 ธนกฤต  ศิลาเงิน โรงเรียนทรงวิทย์เทพารักษ์              
                  61    
                       
45 รัชพล   สาวแดง โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์              
                       
                       
41 ฤทธิกร  เกษมวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์   47        
                       
          22            
43 สิทธิพนธ์  ฉายรัศมี โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย G น้ำหนัก  34-38 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
47 มาร์ติน เคียส์แลนด์ โรงเรียนจินดาพงศ์              
                       
                       
                       
          23            
                       
                       
48 ธนัท  ณ บางช้าง โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี ชาย H น้ำหนัก 38+ กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
50 กีรติ  กฤตยาดา โรงเรียนสารสาสน์พิทยา            
                       
                       
53 ญาณธร  นะอ่อน โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา     48        
                       
          24            
49 ภูมิณัฐ    พลอาสา โรงเรียนธัญวิทย์              
                  62    
                       
52 รัตนวิชัย  ยนพิมาย โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา            
                       
          25            
51 อิศรา  คาดสนิท โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี หญิง A น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
56 ณิชา  หมัดสะมัน โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน            
                       
                       
                       
              49        
55 ปามิกา  เสือโตงาม โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์              
                       
                       
          26            
                       
54 ปิยาพัชร  รุประสงค์ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี หญิง B น้ำหนัก 20-22 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
58 จินตกัญญา  ไสยเกตุ   โรงเรียนบ้านเจียรดับ            
                       
                       
57 ณัชชนา  แก้วจำนงค์   โรงเรียนเซนต์แมรี่   50        
                       
          27            
59 นภัทร  วงศ์สกุลชื่น   โรงเรียนธัญวิทย์              
                  63    
                       
61 พิมพ์ชนก  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา            
                       
                       
62 วิชชุลดา  วิบูลย์ทรัพย์ทวี โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ 51        
                       
          28            
60 สประวีณ์  จตุเสน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี หญิง C น้ำหนัก 22-24 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
65 ณัชชา  สุนทราณฑ์   โรงเรียนอาษาวิทยา            
                       
                       
67 ธนวรรณ์   โกฏค้างพูล   โรงเรียนบูรณะศึกษา   52        
                       
          29            
64 พิมพ์พร  พรมสุภา   โรงเรียนวัดบางประกอก              
                       
                  64    
63 ภิญญาพิชญ์  ชินนะเกิดโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ          
                       
          30            
69 ศุภาพิชญ์  สงแทน   โรงเรียนระเบียบศึกษา              
                       
              53        
68 สราลี  ครองสถาน   โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์          
                       
          31            
66 อนันตญา  มะโนตา โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี หญิง D น้ำหนัก 24-27 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
71 ณัฎฐธิดา  ช่วยรักษา โรงเรียนสุขฤทัย              
                       
                       
72 ปุณณิศา  โลมาธร โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) 54        
                       
          32            
70 พิมพ์ลภัส  ดวงดี โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง (ฝ่ายประถม)              
                  65    
                       
73 ศศิกานต์   เซ็มมะ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์            
                       
          33            
74 อาภาวรรณ  ชุนหะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี หญิง E น้ำหนัก 27-30 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
75 ประพิมพรรณ  การเกษตร์ โรงเรียนเซนต์แมรี่            
                       
                       
                       
          34            
                       
                       
76 ฐิติกานต์  อรุณพูลทรัพย์ โรงเรียนวิทยานนท์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    A
  รุ่น 7-8 ปี หญิง G น้ำหนัก 34-38 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
77 กัลยาพิมพ์  เม่นแมน   โรงเรียนราชินีบน            
                       
                       
                       
              55        
78 ภัทราพร  พงษ์จีน   โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา            
                       
                       
          35            
                       
79 จุฑามาศ  แสงจันทร์   โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์              
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย A น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก. สนาม  
   
                         
                         
80 ณฐรัชต์  ตันติวงษ์ โรงเรียนมณีวัฒนา                
                         
          1              
83 ธนภพ  เนียรพาล   โรงเรียนมีนบุรี                  
                         
              60          
86 ธนาคาร  เพิ่มพูน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์                  
                         
          2              
87 ภาณุพล  รินสันเทียะ โรงเรียนพยุหะวิทยา                  
                         
                  91      
85 สหรัฐ  สอนสงวน โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)                  
                         
          3              
81 สิรวิชญ์  มะหะหมัด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์                  
                         
              61          
82 สุเมธา  ปิณฑรัตน์ โรงเรียนบ้านเจียรดับ                  
                         
          4              
84 สุรเชษฐ์  แสงศรี โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย B น้ำหนัก 23-25 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
94 ก้องภพ  หล้าโน โรงเรียนเปรมประชา                  
                         
          5              
88 จิตรภาณุ  คุ้มดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์                  
                         
              62          
92 ชลธี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม                  
                         
          6              
95 ณัฐนันท์  ปัญจวรารัตน์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต                  
                         
                  92      
93 ธนพนธ์  เลิศทิฐิวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก                  
                         
          7              
91 นันทวัฒน์  สิงห์อุไร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่                  
                         
              63          
90 ปณชัย  มังครุดร โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์                  
                         
          8              
89 อรรณพ  วงษ์บุญมาก โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต พระโขนง                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย C น้ำหนัก 25-27 กก. สนาม  
   
                         
                         
102 จักราวุธ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา                  
                         
          9              
100 ทัตเทพ  สมหา โรงเรียนภูมิสมิทธ์                  
                         
              64          
99 ธนกฤต  สุนทรเมือง โรงเรียนธัญวิทย์                  
                         
          10              
96 พศวัต  ศรัทธาพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์                  
                         
                  93      
103 ภูบดี  ศิริลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง                  
                         
          11              
101 วัชรา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต                  
                         
              65          
97 วีรพล  หวังเอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า                  
                         
          12              
98 อาทิตย์  พิมพ์ประดับ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย D น้ำหนัก 27-29 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
111 ชมะนันท์  แซ่ซิ่น โรงเรียนอุดมศึกษา                  
                         
          13              
106 ธนภน  ธนานันต์กุล โรงเรียนวัดลาดสนุ่น                  
                         
              66          
110 นาราภัทร  ณ นคร โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล                  
                         
          14              
105 พสุธร  ตันกันภัย โรงเรียนดลวิทยา                  
                         
                  94      
104 ภควัต  มุมทอง โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)                  
                         
          15              
109 ภคิน  ใจดี   โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม                  
                         
              67          
107 วรวรรธน์  ขันตี โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต                  
                         
          16              
108 ศุภากร  สิงห์โตวรรณา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย E น้ำหนัก 29-32 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
115 จิรกาล  อุปมาล โรงเรียนวัฒนพฤกษา                  
                         
          17              
112 ชนะวงศ์  ทองน้อย โรงเรียนสายอักษร                  
                         
              68          
116 ณภัทร  ศรีติมงคล โรงเรียนลาซาล                  
                         
          18              
114 ธรรศพงศ์  นพอมรวรานนท์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง                
                         
                  95      
113 วชิรศักดิ์  เนินสถาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์                  
                         
          19              
117 หง-อยู๋  หวัง โรงเรียนบูรณะศึกษา                  
                         
              69          
118 อติวิช  กอนพรม โรงเรียนศรีวิกรม์                  
                         
          20              
119 อเล็กซานเดอร์ เดรค แซมเดอร์สัน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย F น้ำหนัก 32-36 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
123 คามิน  พละสรรค์ โรงเรียนปัญจทรัพย์                  
                         
          21              
125 จิราวัฒน์  เกิดทองคำ โรงเรียนราชวินิต                  
                         
              70          
120 ปณชัย  ใจจุลละ โรงเรียนไทยคริสเตียน                  
                         
          22              
122 ภิญญู  คชเผือก โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง                  
                         
                  96      
126 ศรุต  คำอินทร์ โรงเรียนชลประทานวิทยา                  
                         
          23              
124 สฐกร  เลิศไกร โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา                  
                         
              71          
121 สรวิชญ์  ตั้งวรเชษฐ์ โรงเรียนมงคลวิจิตรวิทยา                  
                         
          24              
127 สุทธิชัย  มุราซาวา โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย G น้ำหนัก 36-40 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
134 กีรติ  เตปิน   โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก                  
                         
          25              
133 ชัชพงศ์  สงวนวงศ์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล                  
                         
              72          
131 ตรีเทพ  ชมธวัช โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง                  
                         
          26              
130 ธนกร  กีรติกำจรเดช โรงเรียนลาซาล                  
                         
                  97      
132 ปรีดี  สุเตนัน โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร                  
                         
          27              
135 ปาณัสม์  เหง้านี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี                  
                         
              73          
129 รัชชานนท์  ดวงดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง            
                         
          28              
128 รัชชานนท์  พลอยพณิช โรงเรียนอรรถวิทย์                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี ชาย H น้ำหนัก 40+ กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
136 ณัฐชัย  ศรีขวัญเจ้า โรงเรียนดุสิตวิทยา                  
                         
          29              
140 ธานัท  ภัทรจีรัณ โรงเรียนบูรณะศึกษา                  
                         
              74          
139 ธีรพัฒน์  อุปวรพงษ์ โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)                  
                         
          30              
143 พิเชษฐ  สินสังข์ โรงเรียนลาซาล                  
                         
                  98      
137 สธุพร  คงวุฒิ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา                  
                         
          31              
138 อานพ  บูชา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา                  
                         
              75          
141 อิทธิเดช  ยศปัญญา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พระโขนง                  
                         
          32              
142 เอกอมร  จิระพัฒนา โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง A น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
148 กรภัค  นพภาณุ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา              
                         
                         
147 จารุวรรณ  เย็นร่มไทร โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา     76          
                         
          33              
144 ณิชนันท์  บุตรกลับ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต                
                  99      
                         
149 นันทภัทร   บำรุงเมือง โรงเรียนมณีวัฒนา                
                         
                         
146 บัณฑิตา  ทัดเกษร โรงเรียนบางมด(ต้นเปาว์วิทยาคาร)   77          
                         
          34              
145 อรอนงค์  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านบางกะปิ                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง B น้ำหนัก 23-25 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
154 เกณิกา  คล่องดี โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ                  
                         
          35              
157 เกศิณี  เกิดกัน โรงเรียนบูรณะศึกษา                  
                         
              78          
156 ครีม  ปั้นตระกูล โรงเรียนกสิณธรวิทยา                  
                         
          36              
155 ธนพร  กุลเดช โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ                  
                         
                  100      
152 ธันยพร  วันสุข โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา                  
                         
          37              
151 นุชนาฎ  สิงห์ฉลาด โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา                  
                         
              79          
150 สุชัญญา  หุ่นพานิช โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต                  
                         
          38              
153 สุชานาถ   วิเชียรทอง โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง C น้ำหนัก 25-27 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
164 กัญญามาศ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา                  
                         
          39              
162 ชุติกาญจน์  จงกลรัตนวัฒนา โรงเรียนลาซาล                
                         
              80          
158 ธันย์ชนก  สุภาพ โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา)                  
                         
          40              
159 นภัสวรรณ  เพชรอยู่ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต                  
                         
                  101      
161 นลินี  เพ็ญศรี โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ                  
                         
          41              
163 ปุณฑริกา  ลีนุกุล โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต                  
                         
              81          
165 เพียงฟ้า  สีดาพาลี โรงเรียนมณีวัฒนา                  
                         
          42              
160 อทิตยา   ทรายน้อย โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง D น้ำหนัก 27-29 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
170 กฤษณา  แสงแดง โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา                  
                         
          43              
173 กัญญาณัฐ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา                  
                         
              82          
168 ชลธิชา  สีลาดเลา โรงเรียนสุดใจวิทยา                  
                         
          44              
169 ญาณิศา  ชมขำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์                  
                         
                  102      
172 ณัฐธิดา   มารอด โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร                  
                         
          45              
171 ภัทรมน  สถาพร โรงเรียนสารสาสน์เทศร่มเกล้า                  
                         
              83          
166 รัตนากร  วงศ์วิไลย์ โรงเรียนชลประทาน                  
                         
          46              
167 วริศรา  หล้านามวงศ์ โรงเรียนรังสิตวิทยา                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง E น้ำหนัก 29-32 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
178 ชัชญา   ทองมาลา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี                  
                         
          47              
174 ณิชาภา  เกษมวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์                
                         
              84          
180 ธนภรณ์  เผือกพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร                  
                         
          48              
175 นวนภัส  สุรรัตน์รังษี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย                  
                         
                  103      
179 วนิดา  หลีนวรัตน์ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต                  
                         
          49              
181 วรัญญา  พัวเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย                  
                         
              85          
176 อรชพร  ธรรมโชติศิริกุล โรงเรียนพญาไท                  
                         
          50              
177 อารียา  ไชยชนะ โรงเรียนวัดดอกไม้                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง F น้ำหนัก 32-36 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
189 กานต์ธิดา  แสงสิน โรงเรียนวัดเขียนเขต สพฐ.                
                         
          51              
183 จิรัชญา  ถวิลไพร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา                  
                         
              86          
187 ชลธิชา  โปร่งจันทึก โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา                  
                         
          52              
188 ญารินดา  นิลแสง โรงเรียนเผดิมศึกษา                  
                         
                  104      
182 พลอยลภัส  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ                  
                         
          53              
184 ลลนา  ใจปลื้มบุญ โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา                  
                         
              87          
185 วีรดา  อรรถาพันธ์ โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี                  
                         
          54              
186 สุธารัตน์   นิมาลา โรงเรียนพร้านีลวัชระ                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง G น้ำหนัก 36-40 กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
                         
193 ชาริณี  มณีวรรณ โรงเรียนวิทยปัญญา                
                         
                         
          55              
190 ปนัดดา  สุคนธสังข์ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา                
                         
                         
              88          
191 สายสิริ  มิศกาชีพ โรงเรียนอรรญาสาธิต                
                         
                         
          56              
192 สุภารา  จรัสแสงกุลกิจ โรงเรียนเสสะเวชวิทยา                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    B  
  รุ่น 9-10 ปี หญิง H น้ำหนัก 40+ กก. สนาม  
   
                         
                         
                         
196 ฐิติภา  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ โรงเรียนปิยะจิตรวิทยา                
                         
                         
198 ณัฐชานนท์  ปทุมอัครินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 89          
                         
          57              
197 ณัฐวรา  รัตนโชติกรกุล โรงเรียนบ้านบางกะปิ                
                         
                  105      
194 ปาริชาติ  เซ็งประเสริฐ โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล)              
                         
          58              
195 ภูษณิศา แซ่ลี้ โรงเรียนมณีวัฒนา                
                         
              90          
200 มีนา  วงศ์มะเอี่ยม โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร              
                         
          59              
199 อริษา  แก้วนุ่ม โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์                
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย A น้ำหนัก ไม่เกิน 30 กก. สนาม
 
                       
                       
202 กิจจาณัฐ  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย                
                       
          1            
208 จารุวัฒน์  สุทธิวิริยาภรณ์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์                
                       
              56        
206 ธนดล  สุดสะอาด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย                
                       
          2            
203 ภราดร  พลเดช โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์                
                       
                  85    
201 ประวีณวัช  สัญญภูมิ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี                
                       
          3            
204 ธีรพัฒน์  วงค์วาลย์ โรงเรียนชลประทานวิทยา                
                       
              57        
205 รหัท  เกริกรัตนกุล โรงเรียนศรีวิกรม์                
                       
          4            
207 เสรฏฐวุฒิ  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย B น้ำหนัก 30-33 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
214 ธนภัทร  ชมขำ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์                
                       
          5            
216 ภาณุวัฒน์  ผาระนัด โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)                
                       
              58        
215 ยุทธยา  คงกระพันธุ์ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ                
                       
          6            
212 วนัส  แสงเทียนประไพ โรงเรียนศรีวิกรม์                
                       
                  86    
209 ศีตจิต  เข็มโครต โรงเรียนนาหลวง                
                       
          7            
211 ศุภวิชญ์  เหล่าพลประทีป โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา              
                       
              59        
210 สิริวิชญ์  สุนทรเมือง โรงเรียนธัญวิทย์                
                       
          8            
213 อัครวิทย์  ศรีเตชะ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย C น้ำหนัก 33-36 กก. สนาม
 
                       
                       
217 ณัฐนันท์  เอกษร โรงเรียนวัดบางประกอก                
                       
          9            
221 ธนดล  เยี่ยมยืนยง โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ                
                       
              60        
220 พศวัต  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา โรงเรียนแอ็ดแวนด์รามคำแหง              
                       
          10            
219 ภูธีป  วัฒนบุตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต              
                       
                  87    
218 เมธินทร์  มณฑาวรุณรุ่ง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา                
                       
          11            
224 รณชัย  ลีสินลา โรงเรียนบูรณะศึกษา                
                       
              61        
223 ศรัญ  ตั้งฉัตรแก้ว โรงเรียนมาเรียลัย                
                       
          12            
222 สดายุทธ  อ่วมอารีย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย D น้ำหนัก 36-39 กก. สนาม
 
                       
                       
225 กมล  สืบแสงอินทร์ โรงเรียนจินดาบำรุง                
                       
          13            
227 คุณากร  ทองนิ่ม โรงเรียนราชวินิต                
                       
              62        
229 ชาคริต  อุดมโภไชย โรงเรียนดลวิทยา                
                       
          14            
231 ธนดล  ธนาวิรัตนานิจ โรงเรียนบูรณะศึกษา              
                       
                  88    
226 ปกวาษณ  บุณยะกลัมพ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์                
                       
          15            
228 ปณชัย  วิริยะตั้งสกุล โรงเรียนสาธิตบางนา                
                       
              63        
232 รงคเทพ  ขันคูณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต              
                       
          16            
230 อนันตชาติ  วงศ์พราหมณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย E น้ำหนัก 39-43 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
236 กอบกล้า  ตระกูลเกิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน              
                       
          17            
237 กิตตินันท์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)                
                       
              64        
240 ธัชพล  มั่นเหมาะ โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา                
                       
          18            
233 ปรเมษฐ์  ขวัญบุญ โรงเรียนวัดอุดมรังสี                
                       
                  89    
234 ภูธเนศ  หนูสนธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง                
                       
          19            
238 มโนชา  โพธิ์ขำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย                
                       
              65        
239 สุภกิณห์  ชินนะเกิดโชค โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ                
                       
          20            
235 สุวัฒน์  กลิ่มหอมรื่น โรงเรียนกลางคลองสอง                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย F น้ำหนัก 43-47 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
245 ณภัทร  ปาละกะวงศ์ โรงเรียนฐานปัญญา                
                       
          21            
243 ทรงนิติ  มีวงษ์ โรงเรียนธัญบุรี                
                       
              66        
241 นฤพงษ์  เทพเสน โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์                
                       
          22            
246 พชรพล  พิบูลศุภวิริยะ โรงเรียนวัฒนพฤกษา                
                       
                  90    
247 พลวัฒน์  จันทนากร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย                
                       
          23            
242 ศุภกิจ  สุวรรณรังษี โรงเรียนธนบุรีศึกษา                
                       
              67        
248 สยาม  สามารถไทย โรงเรียนทุ่งมหามฆ                
                       
          24            
244 หลักชัย  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนดรุณรัตน์                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย G น้ำหนัก 47-51 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
249 กฤติน  เถื่อนยัง โรงเรียนจตุพรวิทยา              
                       
                       
                       
              68        
251 ณัชพล  บุญเจริญ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์              
                       
                       
          25            
                       
250 สภาวุฒิ  สงวนชาติ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี ชาย H น้ำหนัก 51+ กก. สนาม
 
                       
                       
                       
255 ขรรค์ชัย  ขันคูณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต            
                       
                       
254 ขุมทอง  วงค์ท้าว โรงเรียนวัดบางปะกอก     69        
                       
          26            
252 ธีรภัทร  แสงศรี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ              
                       
                  91    
258 ภัรวัตร  นวมสุคนธ์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต              
                       
          27            
253 รุ่งทวีชัย  เทินสระเกษ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง              
                       
              70        
257 เศรษฐวิชญ์  โลมาธร โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์)          
                       
          28            
256 อานนท์  บูชา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง A น้ำหนัก ไม่เกิน 30 กก. สนาม
 
                       
                       
262 กิตติมาภรณ์  พันสีนาค โรงเรียนพร้านีลวัชระ                
                       
          29            
264 เจียระนัย  จงเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา                
                       
              71        
261 นันทวรรณ  ทัดเกษร โรงเรียนบางมด (ต้นเปาว์วิทยาคาร)                
                       
          30            
265 บงกช  ดาวเชิญ โรงเรียนอุดมศึกษา                
                       
                  92    
266 ปิยศิริ  ปิยะวัฒน์ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก              
                       
          31            
260 พิญญษนิสร์  เทอดสดีรศักดิ์ โรงเรียนนีรชาศึกษา              
                       
              72        
259 สิรฎา  หนูนวล โรงเรียนนาหลวง                
                       
          32            
263 อสมา   งามขำ โรงเรียนสวนมิสกวัน                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง B น้ำหนัก 30-33 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
273 จิตรรัตน์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์                
                       
          33            
274 เจนจิรา  กะติกา โรงเรียนจันทรศิริวิทยา                
                       
              73        
270 ณฐพร  เจริญพิพัฒน์พิมพา โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง              
                       
          34            
267 ณัฐฐินันท์  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์                
                       
                  93    
269 ณัฐวรรณ  บุญทศ โรงเรียนวัดคู้บอน              
                       
          35            
271 นิจสิรี  จันทรบาง โรงเรียนขุมทองวิทยา                
                       
              74        
272 พัชรพร  ช่วยรักษา โรงเรียนสุขฤทัย                
                       
          36            
268 อธิชา   เงินเนย โรงเรียนนวมินทรทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง C น้ำหนัก 33-36 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
282 จุฬาลักษณ์   สิทธิผล โรงเรียนโยธินบูรณะ                
                       
          37            
278 ณัฐธิดา  ด้วงวิเศษ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์                
                       
              75        
279 รัตติยา  แก่นจันทร์ โรงเรียนภูมิสมิทธ์                
                       
          38            
277 สิริปรียา  มะหะหมัด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์                
                       
                  94    
276 อลิสสา  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต                
                       
          39            
275 อัจฉริยา   ศิริพร โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ                
                       
              76        
280 อินทิรา  แก้ววิเชียร โรงเรียนบ้านบางกะปิ                
                       
          40            
281 เอื้อการย์  ผ่องจำปี โรงเรียนชลประทานวิทยา                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง D น้ำหนัก 36-39 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
284 ญาตา  ปิณฑรัตน์ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ                
                       
          41            
285 ทิพรรษพร  เสารรส โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า                
                       
              77        
288 ปนัสยา  สงวนวงศ์ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล                
                       
          42            
286 รัชนีกร  สูนประหัต โรงเรียนวิจิตรวิทยา                
                       
                  95    
290 วิลาสินี  คามจังหาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย) ๒                
                       
          43            
289 สุพิชญา  จันทร์ไม้ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา                
                       
              78        
287 อัครมณี  แสนสุขสันติ โรงเรียนธัญวิทย์                
                       
          44            
283 อุ้มฝัน โอ้ออมทรัพย์ โรงเรียนจันทรวิทยา                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง E น้ำหนัก 39-43 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
298 ขวัญจิรา   นาพันปอง โรงเรียนสุมานัน                
                       
          45            
297 ณัฐวดี  ฤทธิศีล โรงเรียนนวมินราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ                
                       
              79        
291 ณัทรตี  ชื่นจิตร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต                
                       
          46            
296 ปรีญาภรณ์  ชูศรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี                
                       
                  96    
293 ปิยะฉัตร  นิลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทรทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒                
                       
          47            
294 ปุณยาพร  แอฤทธิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย                
                       
              80        
295 พรไพลิน  เอี่ยมจำนงค์ โรงเรียนวัดลาดกระบัง                
                       
          48            
292 อภิชญา  สิงห์เหาะ โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง F น้ำหนัก 43-47 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
301 กัญญาณัฐ  วัดนกิจเหนือทิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต              
                       
          49            
305 ชนันธร  ศรีวัดปาน โรงเรียนวัดทองศาลางาม                
                       
              81        
302 นินนารา  อินทปุระ โรงเรียนฤทธิวิทยาลัย ๒                
                       
          50            
306 แพรวชมภู  หลวงนา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์                
                       
                  97    
303 ยุวรินธร  ปิ่นรอด โรงเรียนสุภาคมศึกษา                
                       
          51            
299 วิภาวรรณ  ศิริพรเพิ่มศักดิ์ โรงเรียนอมาตยกุล              
                       
              82        
300 ศศิวิมล  เทศเทียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์                
                       
          52            
304 อิสรีย์  บุญเกิด โรงเรียนประชาบำรุง                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง G น้ำหนัก 47-51 กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
309 ชุลีกร  หรั่งศิริ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา              
                       
                       
                       
              83        
308 ปภาวี  ยอดเมือง โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์            
                       
                       
          53            
                       
307 อรวรา  ปัดชัยยัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    C
  รุ่น 11-12 ปี หญิง H น้ำหนัก 51+ กก. สนาม
 
                       
                       
                       
                       
                       
312 ฐิติรัตน์  นิ่มฮง โรงเรียนบ้านบางกะปิ              
                       
                       
313 ณัฏฐญา  จันไกรผล โรงเรียนซางตราครู้สคอนแวนท์   84        
                       
          54            
311 พรนวรรษ  อัศวกุลกำเนิด โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์              
                  98    
                       
310 วริศรา  อินทร์แป้น โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย              
                       
          55            
314 สโรชิน  สงวนพวก โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา              

 

 
 
 
 
home | webboard | guestbook | shopping | taekwondo | contact us
 
Comming : 04/08/48
 
Copyright ? 2001 Thannam All Right Reserved. Design By MINK4 : Contact >> webmaster MSN - mink4leo@hotmail.com Google bot last visit powered by Scriptme
 

Fatal error: Cannot redeclare is_admin() (previously declared in /home/admin/domains/thannam.net/public_html/match/applications/functions.php:96) in /home/admin/domains/thannam.net/public_html/match/applications/functions.php on line 373