ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
ชนะชัยยิม      ด.ช. ศุภกร อิ่มทั่ว
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ช. ณัชพล ลี้มงคล
ชนะชัยยิม      ด.ช. ณิชกุล นวลผ่อง
พัชระยิม      ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ช. เจตนิพัทธ์ มั่งคั่ง
Arena Preaksa TKD      ด.ช. ฐิติพันธ์ พรรณมาตย์
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ช. กฤษฎิ์ชณัฐ หอมกลิ่น
pontanaet gym      ด.ช. กิตติพศ ประศาสน์ศิลป์
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ญ. พัสวี ทองปาน
ชนะชัยยิม      ด.ญ. พิชชาพัฒน์ รัศมีลิ่มทอง
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
ชนะชัยยิม      ด.ญ. กนกวรรณ พนาดร
วิถีเพชร      ด.ญ. ปภาวรินทร์ คลังเงิน
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
THE EMPEROR(สุพรรณบุรี)      ด.ช. กันตภูมิ หวังดี
โอลิมปิคเชยุกควัน ราชบุรี      ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี
MTธีรศาสตร์เทควันโด      ด.ช. วรัท
โอลิมปิก เชยุกควัน กำแพงแสน      ด.ช. ปัณณทัต สุขสวัสดิ์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
โอลิมปิก เชยุกควัน กำแพงแสน      ด.ช. บวรชนก เสาวคนธ์
พัชระยิม      ด.ช. สรรชนก พงษ์ทรัพย์
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
pontanaet gym      ด.ช. ณเดชน์ สุขเจริญ
ชนะชัยยิม      ด.ช. บรรณวิชญ์ สิริโสภณวัฒนา
Lion Martial arts      ด.ช. วรท ผอมขาวช่วง
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
ชนะชัยยิม      ด.ช. ณัฐดนัย เจริญธรรม
โอลิมปิก เชยุกควัน กำแพงแสน      ด.ช. ปพน วุฒิไกรศรีอาคม
Lion Martial arts      ด.ช. รัชพล กาญจนพิมาย
ชนะชัยยิม      ด.ช. ณฐกร แสนสำราญ
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
SP.TKD เพชรบุรี      ด.ช. เทวัญ ดีฉ่ำ
ชนะชัยยิม      ด.ช. พีรวิชญ์ เต็งประเสริฐ
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ช. ภูริวัจน์ แก้วเกิด
SP.TKD เพชรบุรี      ด.ช. ณัฐกิตติ์ พูนเกษ
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
SP.TKD เพชรบุรี      ด.ญ. พรทิวา บ่อแก้ว
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
วิถีเพชร      ด.ช. บูรพา เสริมสิน
ชนะชัยยิม      ด.ช. ภูสิทธิ์ ตั้งฤทัยภักดิ์
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
พัชระยิม      ด.ช. ปฏิญญา จันทะแสง
Lion Martial arts      ด.ช. พีรณัฐ แซ่ตั้ง
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
ชนะชัยยิม      ด.ช. เขมณัฏฐ์ รัศมีลิ่มทอง
พัชระยิม      ด.ช. ฐิติพันธ์ สังข์ทอง
C.H.U TEAM      ด.ช. นิธิกร ยิ้มประเสริฐ
ชนะชัยยิม      ด.ช. ศตคุณ อิ่มทั่ว
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
Lion Martial arts      ด.ช. ภาคิน ศิริเขต
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
ชนะชัยยิม      ด.ญ. นิชาภัทร สายสุทธิ์
C.H.U TEAM      ด.ญ. สุนิตา เรเกาะ บุชิต
ชนะชัยยิม      ด.ญ. ฐิตาสินี บุญรอด
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
HUAHIN TKD      ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย
ชนะชัยยิม      ด.ญ. มณริดา จันชูกลิ่น
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
HUAHIN TKD      ด.ญ. รินธิดา บุญคล้อย
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ญ. ภัทรนันท์ ผลพันธิน
C.H.U TEAM      ด.ญ. ณัฐนรี เอื้อเพิ่มเกียรติ
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
C.H.U TEAM      ด.ช. ทินภัทร วิสุทธิ์สมุทร
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
Lion Martial arts      ด.ญ. กัญญ์ชิสา พูดทองสีห์วรา
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
ชนะชัยยิม      ด.ญ. ธนพร บุญโท
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
MTธีรศาสตร์เทควันโด      ด.ญ. อรวรา
SP.TKD เพชรบุรี      ด.ญ. ภาวินี สองสาย
pontanaet gym      ด.ญ. พิชญาภา ประศาสน์ศิลป์
 
 
   
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 32 กก. ไม่เกิน 35 กก.
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี      ด.ช. อภิรักษ์ คงเเสง
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 38กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 48กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 52กก. ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 56กก. ไม่เกิน 60 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 32 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 38กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก.
AUSAHA TAEKWONDO      ด.ญ. ชมพูนุช มีงามดี
Arena Preaksa TKD      ด.ญ. ศศิธร ทองคำบุตร
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 48กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 52กก. ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 56กก. ไม่เกิน 60 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 67 กก.ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 47 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 72 กก. ขึ้นไป