ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ไม่เกิน 17 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 17 ก.ก. ไม่เกิน 19 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 19 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ไม่เกิน 17 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 17 ก.ก. ไม่เกิน 19 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 19 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 18 ก.ก. ไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 22 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 22 ก.ก. ไม่เกิน 24 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 24 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 18 ก.ก. ไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 22 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 22 ก.ก. ไม่เกิน 24 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 24 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 23 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 35 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 23 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 35 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 35 ก.ก. ไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 38 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 35 ก.ก. ไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 38 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 30 ก.ก. ไม่เกิน 33 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 33 ก.ก. ไม่เกิน 36 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 36 ก.ก. ไม่เกิน 39 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 39 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 45 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 45 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 30 ก.ก. ไม่เกิน 33 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 33 ก.ก. ไม่เกิน 36 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 36 ก.ก. ไม่เกิน 39 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 39 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 45 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 45 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 38 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 46 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 ก.ก. ไม่เกิน 50 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 50 ก.ก. ไม่เกิน 54 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 54 ก.ก. ไม่เกิน 58 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 58 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 38 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 46 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 ก.ก. ไม่เกิน 50 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 50 ก.ก. ไม่เกิน 54 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 54 ก.ก. ไม่เกิน 58 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 58 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45 ก.ก. ไม่เกิน 50 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 50 ก.ก. ไม่เกิน 55 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 55 ก.ก. ไม่เกิน 60 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 60 ก.ก. ไม่เกิน 65 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 65 ก.ก. ไม่เกิน 70 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 70 ก.ก. ไม่เกิน 75 ก.ก.
รุ่น H | น้ำหนัก 75 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 47 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 47 ก.ก. ไม่เกิน 52 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 52 ก.ก. ไม่เกิน 57 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 57 ก.ก. ไม่เกิน 62 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 62 ก.ก. ไม่เกิน 67 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 67 ก.ก. ไม่เกิน 72 ก.ก.
รุ่น H | น้ำหนัก 72 ก.ก. ขึ้นไป