ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กก.
ธีรพฤกษ์ บางนา      ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. ปุณภพ สังขจร
ธีรพฤกษ์ บางนา      ด.ช. ศิริกร ปั้นศิริ
 
 
   
รุ่น B | 18-20 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. กันตินันท์ พานดอกไม้ (premier)
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. สุปัญญา ขันติการุณ
ธีรพฤกษ์ บางนา      ด.ช. อริย์ธัช ศรีรัตนาภรณ์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ดวงหรัณย์ ลิ้มรั้ว (premier)
   
 
 
   
รุ่น C | 20-22 กก.
Tassanee School      ด.ช. ภีมวรรธน์ ไฉไลสถาพร
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. ณัฏฐนันท์ จรัญจอหอ
Shaolin Gym      ด.ช. กวิน ศุภวาณิชยานนท์
 
 
   
รุ่น D | 22-24 กก.
Power p      ด.ช. คุณนานันต์ อัครพงศ์ศิริกุล
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ปรเมษฐ์ ปิ่นสุวรรณ
 
 
รุ่น E | 24-27 กก.
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      ด.ช. คุณภัทร อ่องเจริญ
ทีมปากน้ำ      ด.ช. พงศนาถ แดงถาวร(premier)
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. อานนท์ธัท จันทะสอน
 
 
   
รุ่น F | 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. ภัทรธิดา โกสุม (premier)
TIGER THAI FAMILY      ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      ด.ญ. ไอรดา สมศักดิ์
 
 
   
รุ่น B | 18-20 กก.
รุ่น C | 20-22 กก.
รุ่น D | 22-24 กก.
รุ่น E | 24-27 กก.
รุ่น F | 27 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. กรวิชญ์ จ้อยเล็ก (premier)
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. สุรพัฒน์ ชาตินะธุ
TIGER THAI FAMILY      ด.ช. กฤตเมธ หลุ่งเป้า
ทีมปากน้ำ      ด.ช. วรนิพิฐ อุดพ้วย
ธีรพฤกษ์ บางนา      ด.ช. กษม อินทรวงศ์
TIGER THAI สมุทรปราการ      ด.ช. พลกฤต กูลประดิษฐ์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. เมฆา สุขสุมิตร
PARADISE TAEKWONDO      ด.ช. เชษฐ์มนุษา ไนดู
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ปริญญา สระสมศรี
 
 
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | 20-22 กก.
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      ด.ช. สถาพร รื่นรมย์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ชิณท์ณภัทร พานดอกไม้ (premier)
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สนามไชย)      ด.ช. กฤชณัฎฐ์ นรเศรษฐ์ตระกูล
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ก้องภพ โพนพัดหลง
   
 
 
   
รุ่น C | 22-24 กก.
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      ด.ช. ธนสิทธิ์ สมศักดิ์
TKD FORCE      ด.ช. ภคิน รอดกลิ่น
 
 
รุ่น D | 24-27 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. นราธิป สีทอง (premier)
ธีรพฤกษ์ บางนา      ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. ภวิน แถมนามโฮง
เทควันโดพระประแดง      ด.ช. ทินณกฤต วงค์สุขสันต์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. อดิเทพ อรรถพิจารณ์(premier)
 
 
 
 
   
รุ่น E | 27-30 กก.
Shaolin Gym      ด.ช. ณัฐนนธ์ ธีระเลิศวงศ์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ณัฐกิตติ์ มะลิวรรณ
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. วุฒิภัทร ทองดี
TIGER THAI FAMILY      ด.ช. นฤทธิ์ ชูตระกูลใหญ่
   
 
 
   
รุ่น F | 30-34 กก.
TKD FORCE      ด.ช. ณัฐกิตติ์ อาษา
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. พชร เนียมประยูร
PARADISE TAEKWONDO      ด.ช. ภีมพัธ พูลมา
 
 
   
รุ่น G | 34 กก. ขึ้นไป
Junior Taekwondo Academy      ด.ช. อานุภาพ อุดอ้าย
ธีรพฤกษ์ บางนา      ด.ช. ธนกฤต รังษีนิธิภูวสิน
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สนามไชย)      ด.ญ. ศิริวรรณ มั่นใจ
TIGER THAI สมุทรปราการ      ด.ญ. ชารินันท์ จารุมณี
 
 
รุ่น B | 20-22 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง อึ้งสกุล (premier)
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. นุชธิดา จีนรอด
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สนามไชย)      ด.ญ. จิตติมา มาก่อ
 
 
   
รุ่น C | 22-24 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. พัณณิตา สว่างแจ้ง (premier)
รุ่น D | 24-27 กก.
รุ่น E | 27-30 กก.
รุ่น F | 30-34 กก.
ออกัสก้าเทควันโด อคาดิมีย์      ด.ญ. ณัฐณิชา อยู่สิงห์
รุ่น G | 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 23 กก.
tigerthai yamahasaraya      ด.ช. ณวริสร์ แสนสุข
ทีมปากน้ำ      ด.ช. กรวิชญ์ กานดา
TIGER THAI FAMILY      ด.ช. ธนภัทร ทองประเสริฐ
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ภวัต รัตนแสง
   
 
 
   
รุ่น B | 23-25 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ศิวกร หนูวรรณะ (premier)
รุ่น C | 25-27 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ณัฐนนท์ อินทรโฉม (premier)
ทีมปากน้ำ      ด.ช. พุฒิพงศ์ เพ็ชรวารีวิทย์ (premier)
 
 
รุ่น D | 27-29 กก.
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. กันตพงศ์ ชิ้นดรณิรัตน์
รุ่น E | 29-32 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ณัฐรินทร์ ศรีสง่า
TIGER THAI สมุทรปราการ      ด.ช. ปรีชากร ปอนสืบ
Shaolin Gym      ด.ช. ธีมากร ศิษย์ครองวงษ์
 
 
   
รุ่น F | 32-36 กก.
Shaolin Gym      ด.ช. เกริก ศุภวาณิชยานนท์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. กิตติภูมิ ถาวร
 
 
รุ่น G | 36 กก. ขึ้นไป
ทีมปากน้ำ      ด.ช. เศรษฐพล สุขศรี
TIGER THAI สมุทรปราการ      ด.ช. รัตธัญญา สิทธิดำรงค์
ทีมปากน้ำ      ด.ช. พีรวัส ปาเปี้ยม
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | 23-25 กก.
รุ่น C | 25-27 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. วรรณวนัช ปลอดโปร่ง(premier)
รุ่น D | 27-29 กก.
TIGER THAI FAMILY      ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. ชนนิกานต์ ขุนเดช
TIGER THAI FAMILY      ด.ญ. จรรยพร สอนปัญญา
 
 
   
รุ่น E | 29-32 กก.
TKD FORCE      ด.ญ. ศิระมนต์ ทองกัญชร
รุ่น F | 32-36 กก.
รุ่น G | 36 กก. ขึ้นไป
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. กนกอร ห้วยหงษ์ทอง (premier)
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. กมลชนก แซ่เตียว (premier)
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | 25-28 กก.
รุ่น C | 28-31 กก.
รุ่น D | 31-34 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. วงศธร ศิริเจริญ(premier)
รุ่น E | 34-38 กก.
PARADISE TAEKWONDO      ด.ช. เจตน์ เทอดเกียรติ
รุ่น F | 38-42 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ธนกฤต มังคละคุปต์
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(สนามไชย)      ด.ช. กมลชัย ท้าวเครือ
ทีมปากน้ำ      ด.ช. วริศ สอนละอุ่น
 
 
   
รุ่น G | 42-46 กก.
รุ่น H | 46 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 25 กก.
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. รวิสรา สังขจร
รุ่น B | 25-28 กก.
TKD FORCE      ด.ญ. ณัฐณิชา อินทร์ยอด
รุ่น C | 28-31 กก.
รุ่น D | 31-34 กก.
รุ่น E | 34-38 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. ปริณดา ปิ่นสุวรรณ
รุ่น F | 38-42 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. ณัฐพัชร์ ปฐมภัคพาณิช
รุ่น G | 42-46 กก.
รุ่น H | 46 กก. ขึ้นไป
tigerthai yamahasaraya      ด.ญ. พรรษมล นักคุ่ย
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | 33-37 กก.
รุ่น C | 37-41 กก.
รุ่น D | 41-45 กก.
รุ่น E | 45-49 กก.
รุ่น F | 49-53 กก.
รุ่น G | 53-57 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ช. ธนกฤต โกละกะ
รุ่น H | 57 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น B | 29-33 กก.
รุ่น C | 33-37 กก.
รุ่น D | 37-41 กก.
รุ่น E | 41-45 กก.
ทีมปากน้ำ      ด.ญ. ญาณิน นามสีฐาน
เทควันโดพระประแดง      ด.ญ. อินทิพร โรจน์คงอยู่
Tiger Thai Bangyai      ด.ญ. ศุภกานต์ ชิ้นดรณิรัตน์
 
 
   
รุ่น F | 45-49 กก.
รุ่น G | 49-53 กก.
รุ่น H | 53 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | 45-48 กก.
รุ่น C | 48-51 กก.
รุ่น D | 51-55 กก.
รุ่น E | 55-59 กก.
รุ่น F | 59-63 กก.
รุ่น G | 63-68 กก.
รุ่น H | 68-73 กก.
รุ่น I | 73-78 กก.
รุ่น J | 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | 42-44 กก.
รุ่น C | 44-46 กก.
รุ่น D | 46-49 กก.
รุ่น E | 49-52 กก.
รุ่น F | 52-55 กก.
รุ่น G | 55-59 กก.
รุ่น H | 59-63 กก.
รุ่น I | 63-68 กก.
รุ่น J | 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | ไม่เกิน 54 กก.
รุ่น B | 54-58 กก.
รุ่น C | 58-63 กก.
รุ่น D | 63-68 กก.
รุ่น E | 68-74 กก.
รุ่น F | 74-80 กก.
รุ่น G | 80-87 กก.
รุ่น H | 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | ไม่เกิน 46 กก.
Shaolin Gym      นางสาว จีธนัชย์ โชติสมิทธิ์กุล
รุ่น B | 46-49 กก.
รุ่น C | 49-53 กก.
รุ่น D | 53-57 กก.
รุ่น E | 57-62 กก.
รุ่น F | 62-67 กก.
รุ่น G | 67-73 กก.
รุ่น H | 73 กก. ขึ้นไป