ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 กก.
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 16-18 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
TAWEESILP YOLO 11      ด.ช. กฤตกร วงษ์สุวรรณ์
พัชระยิม      ด.ช. นิพิฐพนธ์ รื่นภิรมย์
อนันต์ เทควันโด ศรีนครินทร์      ด.ช. เมฆา สุขสุมิตร
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-,23 กิโลกรัม
Power p      ด.ช. คุณนานันต์ อัครพงค์ศิริกุล
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. ศุภกร ออร์
 
 
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 26 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 16-18 กิโลกรัม
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. ภัทรธิดา โกสุม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-,23 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
Master Kick Teakwondo      ด.ญ. นันท์นภัทร์ พยัคโฆ
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 26 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
Master Kick Teakwondo      ด.ช. พงศ์ภรณ์ ลีเพชรรัตน์
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. กรวิชญ์ จ้อยเล็ก
 
 
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
รุ่น C | B รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-23 กิโลกรัม
พัชระยิม      ด.ช. สรรชนก พงษ์ทรัพย์
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. ภูวนนท์ ทองเล็ก
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ชิณท์ณภัทร พานดอกไม้
TAWEESILP YOLO 11      ด.ช. สุภัค วรรณศรี
พัชระยิม      ด.ช. ธีรภัทร อรชร
 
 
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 26-30 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. ภูริภัทร คงกระพันธ์
SATOเทควันโด      ด.ช. ณัฐกิต มะลิวรรณ
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. ปรเมษ พาพิมาย
 
 
   
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
รุ่น C | B รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-23 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 26-30 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ณัชพล เอี่ยมเอื้อยุทธ์
พัชระยิม      ด.ช. กฤษพัท นนทวารินทร์
 
 
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-25 กิโลกรัม
พัชระยิม      ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีตรีสัตย์
อนันต์ เทควันโด ศรีนครินทร์      ด.ช. นิรัตน์ หลักแหล่ง
พัชระยิม      ด.ช. ปฏิญญา จันทะแสง
 
 
   
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-28 กิโลกรัม
MONGKOL TEAM      ด.ช. ซันวา.ซาน
พัชระยิม      ด.ช. ฐิติพันธ์ สังข์ทอง
 
 
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 28-31 กิโลกรัม
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. ภัทรโชค เสมา
พัชระยิม      ด.ช. พีรวัส จำเนียรสิริ
 
 
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 31-35 กิโลกรัม
DMG TAEKWONDO      ด.ช. พีรวัส ปาเปี้ยม
TAWEESILP YOLO 11      ด.ช. วุฏฐินันท์ นันชัย
 
 
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-39 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัม
Master Kick Teakwondo      ด.ช. พงศ์พัศ ลีเพชรรัตน์
SATOเทควันโด      ด.ช. กฤษติพงษ์ คำนาวา
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-25 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-28 กิโลกรัม
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. วรรณวนัช ปลอดโปร่ง
SATOเทควันโด      ด.ญ. ชนนิกานต์ ขุนเดช
 
 
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 28-31 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 31-35 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-39 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัม
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. กนกอร ห้วยหงษ์ทอง
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. กมลชนก แซ่เตียว
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-29 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 29-32 กิโลกรัม
Master Kick Teakwondo      ด.ช. ธัญญเทพ พามา
TAWEESILP YOLO 11      ด.ช. ปุญญพัฒน์ จันทร์ต๊ะวงค์
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. สราวุฒิ จันทร์เหลา
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 32-35 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-43 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. ทักษิณ อิเคดา
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 43-45 กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม
Master Kick Teakwondo      ด.ช. อรรถภัทร์ เชาว์ประดิษฐ์
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. พิชญะ คนึงเหตุ
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. อานนท์ แสงสว่าง
PREMIER TAEKWONDO      ด.ช. กิตติภพ ภิญโญ
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. ณัฏฐ์ชญากร จันทะคร
 
 
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-29 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 29-32 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 32-35 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
PREMIER TAEKWONDO      ด.ญ. ฐานิดา กิจทองถาวร
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-43 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 43-45 กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ญ. ดนิสา ดาวรัตน์
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-44 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. กรีธา ตานี
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 44-47 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 47-50 กิโลกรัม
Tiger Thai Bangyai      ด.ช. ศุภวิชญ์ หุ่นศิลป์
TAWEESILP YOLO 11      ด.ช. ปวริบป์ จันทร์ต๊ะวงค์
 
 
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 50-54 กิโลกรัม
ชมรมเทควันโด ร.ร.ประสานวิทย์วัฒนา      ด.ช. สราวุธ โตกราน
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 54 กิโลกรัม
TAWEESILP YOLO 11      ด.ช. บริพัตร จอนมี
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 32-35 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-45 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 45-49 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 49-53 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 53 กิโลกรัม
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 45-48 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 48-51 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 51-55 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 55-59 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 59-63 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 68-73กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 73-78 กิโลกรัม
รุ่น J | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 78 กิโลกรัม
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 42-44 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 44-46 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 46-49 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 49-52 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 52-55 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 55-59 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 59-63 กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
รุ่น J | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กิโลกรัม
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 54-58 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 58-63 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 68-74 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 74-80 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 80-87 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 87 กิโลกรัม
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 46-49 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 49-53 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 53-57 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 57-62 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 62-67 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 67-73 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73 กิโลกรัม