ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 ก.ก.
Perfect Fifth Gym      ด.ช. ชยพัทธ์ ขันจอด
รุ่น B | น้ำหนัก 18 ก.ก. ไม่เกิน 20 ก.ก.
Perfect Fifth Gym      ด.ช. ธีรัตน์ เกริกเทมินทร์
Perfect Fifth Gym      ด.ช. กรชวัล เจิมแจ่มแสง
พุฒิพัฒน์เทควันโดทีม      ด.ช. รัฐนันท์ เจริญทรัพย์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 22 ก.ก.
อรัญเทควันโด จ.สระแก้ว      ด.ช. ชวิน สกุลรัตนรักษ์
Perfect Fifth Gym      ด.ช. วัชรวีร์ สีมาธรรมรัตน์
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 22 ก.ก. ไม่เกิน 24 ก.ก.
Perfect Fifth Gym      ด.ช. อิงครัต ทัฬหิกรรม
อรัญเทควันโด จ.สระแก้ว      ด.ช. ชลสิทธิ์ แสงกระจ่างจิตร
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 24 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 26 ก.ก. ขึ้นไป
Perfect Fifth Gym      ด.ช. บุณยกร บุญกรสกุล
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 ก.ก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ญ. ปุญญาพร พิเดช
รุ่น B | น้ำหนัก 18 ก.ก. ไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 22 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 22 ก.ก. ไม่เกิน 24 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 24 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 26 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 23 ก.ก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ช. ศักยพล อินแพง
อรัญเทควันโด จ.สระแก้ว      ด.ช. สิรวิชญ์ มงคลธนทรัพย์
Perfect Fifth Gym      ด.ช. ชินวร สุวรรณสินธุ์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
อรัญเทควันโด จ.สระแก้ว      ด.ช. รัตนชัย เผื่อนขวัญ
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ช. อัศม์เดช ปลั่งศรีสกุล
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
Perfect Fifth Gym      ด.ช. Raine Joshua
รุ่น E | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
Perfect Fifth Gym      ด.ช. ธีรยุทธ ดิษฐสอน
รุ่น F | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 35 ก.ก. ขึ้นไป
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา      ด.ช. ณัฐพัชร์ คงภูรินาถ
Perfect Fifth Gym      ด.ช. ภูดิศร นฤมิตร
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 20 ก.ก. ไม่เกิน 23 ก.ก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ญ. อัญญกุล ปลั่งศรีสกุล
รุ่น C | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 35 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
อรัญเทควันโด จ.สระแก้ว      ด.ช. ธนชัย แสงกระจ่างจิตร
รุ่น C | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 35 ก.ก. ไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 38 ก.ก. ขึ้นไป
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ช. วชิรวิทย์ ศรีวงษ์
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ช. อิทธิกร นรารมย์
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 23 ก.ก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ญ. ศตพร จำปาทอง
รุ่น C | น้ำหนัก 26 ก.ก. ไม่เกิน 29 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 29 ก.ก. ไม่เกิน 32 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 32 ก.ก. ไม่เกิน 35 ก.ก.
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ญ. ปารีฉัตร รู้วิชา
รุ่น F | น้ำหนัก 35 ก.ก. ไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 38 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนัก 30 ก.ก. ไม่เกิน 33 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 33 ก.ก. ไม่เกิน 36 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 36 ก.ก. ไม่เกิน 39 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 39 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 45 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 45 ก.ก. ขึ้นไป
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ช. ภูมิศิริ เพชรสุก
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ช. ชวิศ บุญสม
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนัก 30 ก.ก. ไม่เกิน 33 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 33 ก.ก. ไม่เกิน 36 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 36 ก.ก. ไม่เกิน 39 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 39 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ญ. สุพิชญา แวงสันเทียะ
รุ่น E | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 45 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 45 ก.ก. ขึ้นไป
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก      ด.ญ. ปณิดา บัวงาม
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 38 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 46 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 ก.ก. ไม่เกิน 50 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 50 ก.ก. ไม่เกิน 54 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 54 ก.ก. ไม่เกิน 58 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 58 ก.ก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 38 ก.ก. ไม่เกิน 42 ก.ก.
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สนสุผล
รุ่น C | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 46 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 ก.ก. ไม่เกิน 50 ก.ก.
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ญ. ศศินา เทียนวรรณ
รุ่น E | น้ำหนัก 50 ก.ก. ไม่เกิน 54 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 54 ก.ก. ไม่เกิน 58 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 58 ก.ก.ขึ้นไป
กลมลักษณ์เทควันโด      ด.ญ. ฐิติกานต์ ตุ่มคำอู่
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45 ก.ก. ไม่เกิน 50 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 50 ก.ก. ไม่เกิน 55 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 55 ก.ก. ไม่เกิน 60 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 60 ก.ก. ไม่เกิน 65 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 65 ก.ก. ไม่เกิน 70 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 70 ก.ก. ไม่เกิน 75 ก.ก.
รุ่น H | น้ำหนัก 75 ก.ก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42 ก.ก. ไม่เกิน 47 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนัก 47 ก.ก. ไม่เกิน 52 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนัก 52 ก.ก. ไม่เกิน 57 ก.ก.
รุ่น E | น้ำหนัก 57 ก.ก. ไม่เกิน 62 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนัก 62 ก.ก. ไม่เกิน 67 ก.ก.
รุ่น G | น้ำหนัก 67 ก.ก. ไม่เกิน 72 ก.ก.
รุ่น H | น้ำหนัก 72 ก.ก.ขึ้นไป