ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18กก.
Super Kick Gym      ด.ช. สรวิชญ์ สุระกุล
Super Kick Gym      ด.ช. ศิรวิชญ์ พงษ์อนันต์
Super Kick Gym      ด.ช. ปริญ พุ่มสงวน
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. อเล็กซานดร้า ญาดา เดอ โมลด์
Super Kick Gym      ด.ญ. กฤษยา สุขในมณ๊
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. เธียรธวัชร์ วงค์คีรี
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ปราชญ์ ปลีหจินดา
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ชัยโชค แก้วอ้น
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. ขนิษฐ์ชญาน์ พลเทพ
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 35 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 - 44 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 44 - 47 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 - 50 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 50 - 54 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 54 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 32 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 - 45 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 - 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 - 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป