ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51กก.
เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55กก.
ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 แต่ไม่เกิน 78 กก.
เฮฟวี่เวท | น้ำหนัก 78 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
ฟลายเวท | น้ำหนัก 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
แบนตั้มเวท | น้ำหนัก 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
เฟเธอร์เวท | น้ำหนัก 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ไลท์เวท | น้ำหนัก 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
เวลเธอร์เวท | น้ำหนัก 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนัก 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
มิดเดิลเวท | น้ำหนัก 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนัก 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป