ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 16-18 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ช. กัณฑ์อเนก รัตติกาลสุขะ
Central Taekwondo      ด.ช. ฉัตรมงคล สุขเกษม
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. อนุชา ประโลม
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. รัฐนันท์ เจริญทรัพย์
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-,23 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี1 (T.one)      ด.ช. OUSMANE DIANE
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ช. คุณากร ทิมขลิบ
Central Taekwondo      ด.ช. ศิริพงษ์ คำน้อย
 
 
   
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 26 กิโลกรัม
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี      ด.ช. ปรมะ สอนสา
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ญ. พรปวีณ์ สุขวิฑูรย์โชค
Central Taekwondo      ด.ญ. ปิยานุรัตน์ ส่งเสริม
 
 
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 16-18 กิโลกรัม
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม
Siam Taekwondo Pattaya      ด.ญ. Ananya "Jomjai" Jantra
 
 
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. กัญญาภัค คชกิจจารักษ์
โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี1 (T.one)      ด.ญ. กัลยรัตน์ เขมะคาม
โรงเรียนดนตรีเฑมส์ จันทบุรี      ด.ญ. ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. อทิตติยาพร จันทร์ถา
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-,23 กิโลกรัม
โรงเรียน ตังเอ็ง จันทบุรี      ด.ญ. น้ำฝน สาระกุล
Central Taekwondo      ด.ญ. ญาณิศา เกื้อเกตุ
 
 
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 26 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. พิภักษ์พงศ์ จินดารัตน์
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. วชิรวุฒ ยกล้วน
โรงเรียน อำนวยวิทย์ จันทบุรี      ด.ช. เตชินท์ คงสวน
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. ฐนวรรธน์ กาญจนจันทร์
   
 
 
   
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. ธนวิชญ์ กล้าหาญ
โรงเรียน สฤษดิเดช จันทบุรี      ด.ช. ปภพ เลขสุข
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. ธีรเดช ขวาขันธ์
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. พชรภณ คงเจริญ
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. กันตภณ รักศรี
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. ธนภัทร แก้มกล้า
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-23 กิโลกรัม
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี      ด.ช. อัษดิน สร้อยเงิน
BANK PATTAYA TEAM      ด.ช. สิทธิโชค ไชยสิทธิ์
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. จริน ยาสมุทร์
The Best Fighter TKD      ด.ช. อรรถ เครือพงศ์ศักดิ์
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. ปรินทร แสงสุวรรณ์
SPECIAL TKD      ด.ช. กฤติธี บุญยัง
BANK PATTAYA TEAM      ด.ช. นวพล เลี่ยมทอง
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
GmacGym      ด.ช. ภูมิพริษฐ์ เอียดจงดี
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี      ด.ช. ธนจร ท่าม่วง
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ช. พรรษชล บุญพลอย
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. สหรัฐ สายสมบัติ
CHOI's TAEKWONDO      ด.ช. LEO TANGCHAROENLAP
BANK PATTAYA TEAM      PANNAVIT SUKRUNG
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. อัครัช ลีทรายมูล
GmacGym      ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ วีระนิติชากร
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 26-30 กิโลกรัม
The Best Fighter TKD      ด.ช. อัครพงษ์ บุญสูง
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. อภิภพ อาษานอก
SKG Taekwondo      ด.ช. พสิษฐ์ ทบมรดก
โรงเรียน สฤษดิเดช จันทบุรี      ด.ช. วรวุฒิ อินสำอางค์
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ช. ฑีฆายุ รติศานต์พงศ์
 
 
 
 
   
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี      ด.ช. อนุภัทร เกียรติภัทรชัย
หลานย่าโม      ด.ช. ศุภศิษฏ์ พิชัยลักษณ์
SPECIAL TKD      ด.ช. พีรณัฐ มะใบ
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
CTC Chonburi Taekwondo      ด.ญ. ธนพร นุชนารถ
BANK PATTAYA TEAM      ด.ญ. ธนพร อ่วมสิน
 
 
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 18-20 กิโลกรัม
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ญ. ลภัสรดา ปล้องพุดซา
CHOI's TAEKWONDO      ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHERANART
 
 
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 20-23 กิโลกรัม
CTC Chonburi Taekwondo      ด.ญ. กนกกานต์ แท่นทอง
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. นลินนิภา ทองรัก
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ญ. ชุติสรา รังษีรัตนา
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ญ. ณัชชา ทีปบุญรัตน์
GmacGym      ด.ญ. พาสุข น้อยวัน
Siam Taekwondo Pattaya      ด.ญ. Saowapha "Kao Kao" Krutram
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ญ. ปัญญณิชา เอี่ยมฉ่ำ
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-26 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. กลมรส คล้ายทอง
GmacGym      ด.ญ. จีรญาดา สามิภักดิ์
 
 
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 26-30 กิโลกรัม
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ญ. กิตติกา วงค์สะทำ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      ด.ญ. ณัฐรดา ตอนศรี
GmacGym      ด.ญ. ภัททิยา สุชีวธาดาพงศ์
SPECIAL TKD      ด.ญ. กัญญาณัฐ กัลยาประสิทธิ์
   
 
 
   
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม
โรงเรียน สฤษดิเดช จันทบุรี      ด.ญ. กุลนันท์ เขมะคาม
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. ธีราทร รักสุจริต
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ช. พีรดนย์ แสงเจริญโชติภัทร์
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ ขวาขันธ์
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. จตุภัทร ทรัพย์งาม
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. จิตติพัฑน์ พึ่งมา
ลูกประดู่      ด.ช. ศุภวิชญ์ อุทชัยยา
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-25 กิโลกรัม
SKG Taekwondo      ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์
CHOI's TAEKWONDO      ด.ช. PASIN DAMRONGTHAVEESAK
GmacGym      ด.ช. กฤตธี ศิริอุทัย
ไพรัตน์ยิม&สภ.บางบาล      ด.ช. พสิษฐ์ บุญมานะ
   
 
 
   
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-28 กิโลกรัม
โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี1 (T.one)      ด.ช. จักรธร นามวิชา
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. พัชรากร แสนดวงดี
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. วุฒิภัทร พุฒธิกุล
GmacGym      ด.ช. ธรณินทร์ ชัยมัดชิม
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. ศิริชัย คนเพียร
Taekwondo AREA GYM      ด.ช. ศุภกร สุขน้อย
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. นรภัทร วิริยะปัญญา
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 28-31 กิโลกรัม
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      ด.ช. บวรวิทย์ พันธ์ุจันทร์
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      ด.ช. ภาคิน บุญประกอบ
 
 
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 31-35 กิโลกรัม
TKD.S.ONE จันทบุรี      ด.ช. ศุภณัฐ อุปชัย
โรงเรียน อำนวยวิทย์ จันทบุรี      ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. ธีรภัทร วงศ์นาป่า
 
 
   
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-39 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัม
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. วิชธนันท์ แย้มกลิ่น
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      ด.ช. ธีรภัทร คุ้มสิน
CHOI's TAEKWONDO      ด.ช. UKKARACH VANITCHANONT
หลานย่าโม      ด.ช. ธนกฤต เนตรประสบสุข
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. พชรภูมิ คงเจริญ
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ช. ปฏิภาณ โค้ววารินทร์
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
ไพรัตน์ยิม&สภ.บางบาล      ด.ญ. ชญาดา ท้วมสมบูรณ์
CTC Chonburi Taekwondo      ด.ญ. วนัสนันท์ อ้นประเสริฐ
 
 
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 23-25 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-28 กิโลกรัม
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ญ. ใบบุญ คุณาวุฒิ
Siam Taekwondo Pattaya      ด.ญ. Tharinda "Prikthai" Tatsanarak
Taekwondo AREA GYM      ด.ญ. พาลิน มงคลสุเมธา
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. ไอยวริญ คิม
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 28-31 กิโลกรัม
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ญ. ชิมณี รัตติกาลสุขะ
CTC Chonburi Taekwondo      ด.ญ. พิมพ์พิชชา ธรรมนิมิตโชค
GmacGym      ด.ญ. เฑียรมณี ศิริอุทัย
 
 
   
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 31-35 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-39 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. ปาณิสรา ดียิ่ง
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      ด.ญ. กษิรา พันธุ์จันทร์
 
 
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 39 กิโลกรัม
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง      ด.ญ. ณิชกุล ตอนศรี
ไพรัตน์ยิม&สภ.บางบาล      ด.ญ. มนัสวี พลายงาม
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-29 กิโลกรัม
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ช. ภูมิลำเนา หลักคำ
TKD.S.ONE จันทบุรี      ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ กตัญญู
CTC Chonburi Taekwondo      ด.ช. ฐิตวีร์ ธรรมนิมิตโชค
GmacGym      ด.ช. วิชญะ ชุ่มชื่น
   
 
 
   
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 29-32 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. ชยานนท์ รักสุจริต
SKG Taekwondo      ด.ช. รัฐภูมิ มรดก
CTC Chonburi Taekwondo      ด.ช. ณัฐดนัย อำนวยสิทธิโชค
SPECIAL TKD      ด.ช. นลปพัฒน์ คำพวง
SRC (ศรีราชาเทควันโด)      ด.ช. ศิวกร หมีทอง
ไพรัตน์ยิม&สภ.บางบาล      ด.ช. พิพัฒน์ นุชรุ่งเรื่อง
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 32-35 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ช. พิเชษฐ์ หาญทอ
โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี      ด.ช. อวิรุทธ์ ศรีจันทร์
SPECIAL TKD      ด.ช. เดชาธร สอาดวงษ์
Central Taekwondo      ด.ช. นิติภูมิ สุขเกษม
   
 
 
   
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-43 กิโลกรัม
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. ภูเบศร บุตรศรีรักษ์
ไพรัตน์ยิม&สภ.บางบาล      ด.ช. หิรัญ นุชรุ่งเรือง
 
 
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 43-45 กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. วรธนัท ไกรเพชร
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ช. สยุทธ ชื่นชม
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ช. ภัทรวรินทร์ ศิริเคน
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 25-29 กิโลกรัม
โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี1 (T.one)      ด.ญ. จิรภิญญา วิเศษ
พุฒิพัฒน์เทควันโด      ด.ญ. ณัฐณิชา นพคุณ
 
 
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 29-32 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 32-35 กิโลกรัม
โรงเรียน อำนวยวิทย์ จันทบุรี      ด.ญ. อนัญญา มางสลัด
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ญ. อธิตญา ทองใบ
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ญ. อชิรญา กล้าหาญ
 
 
   
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
TKD.S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. ลภัสรดา กตัญญู
เจริญกัลป์เทควันโด      ด.ญ. นุตประวีณ์ คชกิจจารักษ์
 
 
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-43 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 43-45 กิโลกรัม
T.T.R. TAEKWONDO      ด.ญ. ธัญญรัตน์ ศีลสมบูรณ์
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม
SKG Taekwondo      ด.ญ. กานต์ธียา ชาดารา
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 35 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-44 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 44-47 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 47-50 กิโลกรัม
BALCHAKI BANSANG TKD      ด.ช. วชิรวิทย์ พุฒธิกุล
Siam Taekwondo Pattaya      ด.ช. Theerapad Wuthiroj
 
 
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 50-54 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 54 กิโลกรัม
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ญ. พิชชาพร ทวีลาภ
Siam Taekwondo Pattaya      ด.ญ. Nattharida "Manaw" Tatsanarak
 
 
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 32-35 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 35-38 กิโลกรัม
F.T.F GYM Phitsanulok      ด.ญ. พิชชาภา ทวีลาภ
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 38-41 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 41-45 กิโลกรัม
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จันทบุรี      ด.ญ. ปณิตา พลอยงาม
กรศิริเทควันโดชลบุรี      ด.ญ. สวรรยา ซอกกลาง
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ญ. ณัฏฐณิชา มิลินทโฆสิต
 
 
   
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 45-49 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 49-53 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 53 กิโลกรัม
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 45-48 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 48-51 กิโลกรัม
พุฒิพัฒน์เทควันโด      นาย ธนภัทร สวัสดี
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 51-55 กิโลกรัม
ไพรัตน์ยิม&สภ.บางบาล      นาย ธนากร สิมมาลา
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 55-59 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 59-63 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 68-73 กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 73-78 กิโลกรัม
รุ่น J | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 78 กิโลกรัม
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 42-44 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 44-46 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 46-49 กิโลกรัม
SKG Taekwondo      นางสาว ณัฐพร แก้วพนา
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 49-52 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 52-55 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 55-59 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 59-63 กิโลกรัม
รุ่น I | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
รุ่น J | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กิโลกรัม
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 54-58 กิโลกรัม
โรงเรียน เทศบาลเมืองจันทบุรี1 (T.one)      นาย ธันยบูรณ์ ชินสิทธิ์
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 58-63 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 63-68 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 68-74 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 74-80 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 80-87 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 87 กิโลกรัม
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 46-49 กิโลกรัม
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 49-53 กิโลกรัม
รุ่น D | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 53-57 กิโลกรัม
รุ่น E | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 57-62 กิโลกรัม
รุ่น F | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 62-67 กิโลกรัม
รุ่น G | รุ่นน้ำหนักระหว่าง 67-73 กิโลกรัม
รุ่น H | รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73 กิโลกรัม