ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. ณชย เลิศปฎิภานพงษ์ (ภูผา)
รุ่น B | น้ำหนัก 15-17 กก.
PAPEEW GYM      ด.ช. ปุริมปรัชญ์ ศรีประกายรัตน์
หัสดินยิม      ด.ช. วฤทย์ รักพ่วง
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 17-19 กก.
์ืืNUMBER ONE เทควันโด      ด.ช. จิรภัทร ขยันการนาวี
รุ่น D | น้ำหนัก 19 กก.ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 15-17 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 17-19 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 19 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
หัสดินยิม      ด.ช. กัลยวรรธน์ ไชยวิโน
รุ่น B | น้ำหนัก 15– 18 กก.
หัสดินยิม      ด.ช. ธนพล ปั้นพิศ
PAPEEW GYM      ด.ช. ทศพล กาญจนเภตรานันท์
ยอแซฟพิจิตร      ด.ช. ศินสิทธิ์ ดาราพงศ์สถาพร
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. ภัสกร แก้ววิเศษ ( เอิด)
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. ทิติพล อุดมโขคดำรง (บีบี)
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 23 กก.
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ช. ยศวิน พิรุณ
รุ่น E | น้ำหนัก 23 - 26 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 26 กก. ขึ้นไป
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ช. รัตนชัย สันติสำราญวิไล
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.
หัสดินยิม      ด.ญ. อดิศา ชัยชมวงศ์
PAPEEW GYM      ด.ญ. อิริญาพร กาญจนเภตรานันท์
ยอแซฟพิจิตร      ด.ญ. ดลอัปสร เหลือหลาย
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 15– 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กก.
ยอแซฟพิจิตร      ด.ญ. ชลดา สุวรรณชัย
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. วัญญา นพศรี (กิ่ง )
หัสดินยิม      ด.ญ. พิมพิสา อุทะพันธ์
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 23 กก.
C.S. taekwondo      ด.ญ. พิมพ์มาดา ถาวร
รุ่น E | น้ำหนัก 23 - 26 กก.
์ืืNUMBER ONE เทควันโด      ด.ญ. พัชรากร เอกสินเสริม
รุ่น F | น้ำหนัก 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ช. ทีปกร ศักดิ์สนิทวงษ์
The Avengers      ด.ช. อติศักดิ์ ผัดวัน
C.S. taekwondo      ด.ช. ชาญณรงค์ ยีปา
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนัก 20 - 23 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. ฐาปนวัฒน์ เตียมเปียง (ปลืม)
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ช. เตชิต ชวนะศิลป์
Dr.Khanittha      ด.ช. ภูริโชติ แก้วกัลยา
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 23 - 26 กก.
H.M.A Lamphun      ด.ช. ปภังกร ชูรัตนตระกูล
H.M.A Lamphun      ด.ช. รัฐกานต์ จินตนาผล
 
 
รุ่น D | น้ำหนัก 26 – 29 กก.
ยอแซฟพิจิตร      ด.ช. วิรชัช บุญผ่อง
รุ่น E | น้ำหนัก 29-32 กก.
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ช. จตุรภัทร พิลึก
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. วุฒิภัทร นพศรี (กล้า )
PSG TAEKWONDO      ด.ช. ทวิชัย ตันชูชีพ
PAPEEW GYM      ด.ช. ทรงกิติ ม่วงสิมมา
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 32 กกขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ญ. รมิดา มโนรักษ์
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. เด็กหญิงพรรวินท์ นาคบุรี (นาโน)
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 20 - 23 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. พรรณกาญจน์ จุมภู ( แก้ม )
รุ่น C | น้ำหนัก 23 - 26 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. พรรวินท์ นาคบุรี (ชมพู)
รุ่น D | น้ำหนัก 26 – 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 29-32 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 32 กกขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 22-25 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. รชต สุขประเสริฐ (ตัง)
์ืืNUMBER ONE เทควันโด      ด.ช. นรภัทร พันธ์สุข
์ืืNUMBER ONE เทควันโด      ด.ช. ณัฐนันท์ เจิญศิลป์
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 25-28 กก.
ยอแซฟพิจิตร      ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์
รุ่น D | น้ำหนัก 28-31 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ช. ชลกานต์ อยู่สว่าง (พีเหมี่ย)
ยอแซฟพิจิตร      ด.ช. ชนภัทร วัฒนพันธ์
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 31-34 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 34-37 กก.
์ืืNUMBER ONE เทควันโด      ด.ช. พิชชากร นิลโชติ
PSG TAEKWONDO      ด.ช. ภูตะวัน ชนะดวงดี
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 37-41 กก.
ยอแซฟพิจิตร      ด.ช. พีรณัฐ ยศมา JSP
รุ่น H | น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 22-25 กก.
บ้านคลองขลุงเทควันโด      ด.ญ. เบญญ์ญาณ์พัช คุ้มสุวรรณ์
รุ่น C | น้ำหนัก 25-28 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย (ฟ้าใส)
รุ่น D | น้ำหนัก 28-31 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 31-34 กก.
PAPEEW GYM      ด.ญ. วาริศรา แก้วไสล
รุ่น F | น้ำหนัก 34-37 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 37-41 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกมล (แก้ม 2)
รุ่น H | น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
PSG TAEKWONDO      ด.ช. เมธรณ์ธันย์ ตุ้มสุข
รุ่น B | น้ำหนัก 30-33 กก.
ยอแซฟพิจิตร      ด.ช. ธีรภัทร ประเสริฐสิทธิโชติ
รุ่น C | น้ำหนัก 33-36 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 36-39 กก.
PAPEEW GYM      ด.ช. รัตนะ เทียมไธสง
รุ่น E | น้ำหนัก 39-42 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 42-46 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 46-50 กก.
PSG TAEKWONDO      ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล
รุ่น H | น้ำหนัก 50 กก.ขึ้นไป
C.S. taekwondo      ด.ช. ภาสวิชญ์ มณีศรี
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
PSG TAEKWONDO      ด.ญ. กชกร โรจน์ปิยะวาทิน
รุ่น B | น้ำหนัก 30-33 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 33-36 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 36-39 กก.
PAPEEW GYM      ด.ญ. พรทิพย์ พลหาร
รุ่น E | น้ำหนัก 39-42 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. เขมจิรา กลมพุก (ปาล์ม)
The Avengers      ด.ญ. ณัชชา เตชะภมรกุล
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 42-46 กก.
PAPEEW GYM      ด.ญ. วิภวานี ศรีสวัสดิ์
์ืืNUMBER ONE เทควันโด      ด.ญ. ขวัญณภัทร นิลโชติ
 
 
รุ่น G | น้ำหนัก 46-50 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 50 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 32-35 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 35-38 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 38-41 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 41-44 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 44-48 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 48-52 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 52-56 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 56-60 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 60 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 32-35 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 35-38 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 38-41 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 41-44 กก.
TIGER THAI @ F.T.F.      ด.ญ. มีนา มานะรัมย์ (เมย์ )
Dr.Khanittha      ด.ญ. ปริญญาลักษณ์ ใจนาง
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 44-48 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 48-52 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 52-56 กก.
Dr.Khanittha      ด.ญ. ศศิธร กองใจ
รุ่น I | น้ำหนัก 56-60 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 60 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 45-48 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 48-51 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 51-55 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 55-59 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 59-63 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 63-68 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 68-73 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 73-78 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 42-44 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 44-46 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46-49 กก
รุ่น E | น้ำหนัก 49-52 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 52-55 กก.
Dr.Khanittha      นางสาว ณัชชา แซ่กุง
รุ่น G | น้ำหนัก 55-59 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 59-63 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 63-67 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 67 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป