ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 10-12
รุ่น A | รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 28 กก.
รุ่น B | รุ่นน้ำหนักเกิน 28 กก.แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น C | รุ่นน้ำหนักเกิน 34 กก.แต่ไม่เกิน 42 กก.
ประเภท ยุวชน หญิง | 10-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-15
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 37 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 37 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-15
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 16-18
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 48 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
ประเภท ยุวชน หญิง | 16-18
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 44 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.