ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 16 – 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 18 – 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 20 – 23 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 23 – 25 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 25 กก. ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 16 – 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 18 – 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 20 – 23 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 23 – 25 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 25 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 16 - 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 18 - 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 20 - 23 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 23 - 26 กก
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 16 - 18 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 18 - 20 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 20 - 23 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 23 - 26 กก
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 - 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 20 - 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 22 - 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 24 - 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 27 - 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 30 - 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 34 - 38 กก.
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 18 - 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 20 - 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 22 - 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 24 - 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 27 - 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 30 - 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 34 - 38 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 23 - 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 25 - 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 27 - 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 29 - 32 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 41 - 44 กก
รุ่น J | น้ำหนักไม่เกิน 44 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 41 - 44 กก
รุ่น J | น้ำหนักไม่เกิน 44 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 23 - 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 25 - 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 27 - 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 29 - 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 27 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 27 - 29 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 29 - 32 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 41 - 44 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 44 - 47 กก.
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 47 - 50 กก.
รุ่น J | น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 47 - 50 กก.
รุ่น J | น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 27 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 27 - 29 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 29 - 32 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 41 - 44 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 44 - 47 กก.
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 41 - 44 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 44 - 48 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 48 - 52 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 52 - 56 กก.
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 56 - 60 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนักไม่เกิน 56 - 60 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 32 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 35 - 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 38 - 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักไม่เกิน 41 - 44 กก.
รุ่น F | น้ำหนักไม่เกิน 44 - 48 กก.
รุ่น G | น้ำหนักไม่เกิน 48 - 52 กก.
รุ่น H | น้ำหนักไม่เกิน 52 - 56 กก.
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 – 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 - 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก.ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 – 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก.ขึ้นไป