ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. เตชินพัฒน์ ลอออรรถพงษ์
JAKKIT TKD      ด.ช. ธนดล นันทวัฒนานุกูล
 
 
รุ่น B | 18 – 20 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. มณวรรธน์ ภาณุสกุลวัฒน์
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. คุณานนท์ ชนะรอด
 
 
รุ่น C | 20 – 23 กิโลกรัม
อรัญเทควันโด      ด.ช. ชลสิทธิ์ แสงกระจ่างจิตร
รุ่น D | 23 – 26 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. ณชดล ช้างเขียว
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. พลภัทร ชนะรอด
 
 
รุ่น E | 26 – 29 กิโลกรัม
รุ่น F | 29 – 32 กิโลกรัม
Siam taekwondo      ด.ช. Hyunwoo Na
JAKKIT TKD      ด.ช. ภูริภพ แซ่โง้ว
 
 
รุ่น G | 32 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | ไม่เกิน 18 กิโลกรัม
Siam taekwondo      ด.ญ. อนัญญา จันทรา
JAKKIT TKD      ด.ญ. วิลาวัณย์ ฮกโก้
JAKKIT TKD      ด.ญ. กมลพร ยังธัญญา
 
 
   
รุ่น B | 18 – 20 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ญ. ภัทรานิษ ลาภเวที
รุ่น C | 20 – 23 กิโลกรัม
รุ่น D | 23 – 26 กิโลกรัม
รุ่น E | 26 – 29 กิโลกรัม
รุ่น F | 29 – 32 กิโลกรัม
รุ่น G | 32 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. ธีรภัทร์ จิตสม
รุ่น B | 20 – 22 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. ณฐภัทร วิยะรันดร์
รุ่น C | 22 – 25 กิโลกรัม
Siam taekwondo      ด.ช. Akin Kowitphattana
JAKKIT TKD      ด.ช. อภิวิชญ์ นิธิรักษ์สกุล
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. ธีร์รัช ลิมป์รุ่งโรจน์
 
 
   
รุ่น D | 25 – 28 กิโลกรัม
Siam taekwondo      ด.ช. Phacharaphon Mathew King
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. ปิยวัฒน์ พรมบุญ
 
 
รุ่น E | 28 – 31 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. อกฤษณ์ หอมสุวรรณ
รุ่น F | 31 – 34 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ช. พุทธคุณ มุสิกบุญเลิศ
รุ่น G | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น H | 37 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
รุ่น B | 20 – 22 กิโลกรัม
Siam taekwondo      ด.ญ. Saowapha krutram
A.E.C. PATTAYA      ด.ญ. ชนากานต์ ลาภเวที
 
 
รุ่น C | 22 – 25 กิโลกรัม
รุ่น D | 25 – 28 กิโลกรัม
รุ่น E | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น F | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น G | 34 – 37 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ญ. ณัฐฐาภรณ์ ปรุงทอง
รุ่น H | 37 กิโลกรัม ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 24 กิโลกรัม
อรัญเทควันโด      ด.ช. ธนชัย แสงกระจ่างจิตร
รุ่น B | 24 – 27 กิโลกรัม
รุ่น C | 27 – 30 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. พสิษฐ์ วงศ์พนัด
รุ่น D | 30 – 33 กิโลกรัม
รุ่น E | 33 – 36 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ช. จักรพงษ์ ศรประชุม
รุ่น F | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น G | 39 – 42 กิโลกรัม
รุ่น H | 42 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | ไม่เกิน 24 กิโลกรัม
รุ่น B | 24 – 27 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. พรรณษา เสนาะรักษ์
รุ่น C | 27 – 30 กิโลกรัม
รุ่น D | 30 – 33 กิโลกรัม
A.E.C. PATTAYA      ด.ญ. ชนมน ใจคำ
รุ่น E | 33 – 36 กิโลกรัม
รุ่น F | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น G | 39 – 42 กิโลกรัม
รุ่น H | 42 กิโลกรัมขึ้นไป
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปุญญารัศมี คุ้มศรีไวย์
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
รุ่น B | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น C | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น D | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น E | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น F | 40 – 43 กิโลกรัม
รุ่น G | 43 – 46 กิโลกรัม
รุ่น H | 46 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | ไม่เกิน 28 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. มัณยาภา ยังธัญญา
รุ่น B | 28 – 31 กิโลกรัม
รุ่น C | 31 – 34 กิโลกรัม
รุ่น D | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น E | 37 – 40 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. สุพิชญา แสงอรุณ
JAKKIT TKD      ด.ญ. ณิชชา ลอออรรถพงศ์
 
 
รุ่น F | 40 – 43 กิโลกรัม
รุ่น G | 43 – 46 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ศิริรัตน์ เบ็ญจปัก
รุ่น H | 46 กิโลกรัมขึ้นไป
A.E.C. PATTAYA      ด.ญ. Celia Rosell
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 36 กิโลกรัม
รุ่น B | 36 – 39 กิโลกรัม
รุ่น C | 39 – 42 กิโลกรัม
รุ่น D | 42 – 45 กิโลกรัม
รุ่น E | 45 – 48 กิโลกรัม
รุ่น F | 48 – 51 กิโลกรัม
รุ่น G | 51 – 54 กิโลกรัม
รุ่น H | 54 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | ไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | 34 – 37 กิโลกรัม
รุ่น C | 37 – 40 กิโลกรัม
รุ่น D | 40 – 43 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. อภิสรา ประไพศรี
รุ่น E | 43 – 46 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ปภัสรา คุ้มศรีไวย์
รุ่น F | 46 – 49 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. ฟอง ลุงสร้อย
รุ่น G | 49 – 52 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      ด.ญ. จินตนา โพธิ์จันทร์
รุ่น H | 52 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 45 กิโลกรัม
รุ่น B | 45 – 48 กิโลกรัม
รุ่น C | 48 – 51 กิโลกรัม
รุ่น D | 51 – 55 กิโลกรัม
รุ่น E | 55 – 59 กิโลกรัม
รุ่น F | 59 – 63 กิโลกรัม
รุ่น G | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น H | 68 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | ไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | 42 – 44 กิโลกรัม
รุ่น C | 44 – 46 กิโลกรัม
รุ่น D | 46 – 49 กิโลกรัม
JAKKIT TKD      นางสาว ชุลีพร วงศ์อนันตโชติ
รุ่น E | 49 – 52 กิโลกรัม
รุ่น F | 52 – 55 กิโลกรัม
รุ่น G | 55 – 59 กิโลกรัม
รุ่น H | 59 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น B | 54 – 58 กิโลกรัม
รุ่น C | 58 – 63 กิโลกรัม
รุ่น D | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น E | 68 – 74 กิโลกรัม
รุ่น F | 74 – 80 กิโลกรัม
รุ่น G | 80 – 87 กิโลกรัม
รุ่น H | 87 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | ไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น B | 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น C | 49 – 53 กิโลกรัม
รุ่น D | 53 – 57 กิโลกรัม
รุ่น E | 57 – 62 กิโลกรัม
รุ่น F | 62 – 67 กิโลกรัม
รุ่น G | 67 – 73 กิโลกรัม
รุ่น H | 73 กิโลกรัมขึ้นไป