ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 12 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 12 กก. ไม่เกิน 15 ก.ก
ไบเล่TKD      ด.ช. อนาคิน แบนขุนทด
RDC LAMPANG      ด.ช. วรภัทร จันทร์ปัน
Hunter Club      ด.ช. นภัสดล สุวรรณขีน
องครักษ์ เทควันโด      ด.ช. อติเทพ เป็งจาม
AKIHIRO CNX      ด.ช. บวรทัต สุวรรณ์
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
AKIHIRO CNX      ด.ช. วชิรวิทย์ พรมกัลป์
SRD Taekwondo      ด.ช. ศิวัช เกลี้ยงกลม
Hunter Club      ด.ช. เมธังกร สมจิตต์
DR.KHANITTHA      ด.ช. เทพทัต ศรีสุทธิ์
   
 
 
   
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 12 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 12 กก. ไม่เกิน 15 ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. อาสาฬ์ คนเฉียบ
ไบเล่TKD      ด.ช. จิรณัฐ ยอดอุโมงค์
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ช. ธณัท ถวิลกิจ
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
RDC LAMPANG      ด.ช. รัชชานนท์ ธรรมใจกูล
องครักษ์ เทควันโด      ด.ช. ภัทรดนัย น้อยอ้าย
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. สรวัชญ์ ทรัพย์เจริญกุล
RDC LAMPANG      ด.ช. อชิระ แสงจันทรา
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
H.M.A Lamphun      ด.ช. ก่อฤกษ์ ณ วันจันทร์
ไบเล่TKD      ด.ช. ภูดิส น้อยหารี
Cavalry Lampang      ด.ช. ปริญญาภัทร จอมนงค์
STJ ฝาง      ด.ช. ภควัฒน วรรณาการ
LIONFIGHTER      ด.ช. ชุติพนธ์ มิ่งมงคลศศิธร
H.M.A Lamphun      ด.ช. สกลพัฒน์ พัฒนการุณย์
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
SMART Team      ด.ช. จิรายุ ปัญญาดี
DR.KHANITTHA      ด.ช. สุทาพงค์ ตาเป็ง
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. สิทธินนท์ สุริยะโสฬส
AKIHIRO CNX      ด.ช. วงค์พัทธ์ ปานเพชร
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
AKIHIRO CNX      ด.ช. พีรพงศ์ ตรีวัฒนกูล
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. กิตติธัช สุดใจงาม
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 15 ก.ก.
ไบเล่TKD      ด.ญ. ปรียากมล สาธุพงษ์
STJ ฝาง      ด.ญ. ณัฐปวีณ์ ไชยยานะ
DR.KHANITTHA      ด.ญ. เสาวลักษณ์ กุณะสุข
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 15 กก. ไม่เกิน 18 ก.ก
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 ก.ก
SMART Team      ด.ญ. ณัฏฐ์ณิชา สิริสว่างเมฆ
ไบเล่TKD      ด.ญ. ศิรภัสสร ปันธิแก้ว
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. นันท์นภัส จำปาแก้ว
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ชนาณิศ ตันจอ
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 23 ก.ก
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 23 กก. ไม่เกิน 26 ก.ก.
H.M.A Lamphun      ด.ญ. ณัฏฐณิชา ทองเพ็ญ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก.ขึ้นไป
ศรีอินทราทิตย์เทควันโด-ศรีสัชนาลัย      ด.ญ. พริมรตา เพิ่มพูล
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
H.M.A Lamphun      ด.ช. จิตติพัฒน์ ไพรศรี
GTM-SPIRIT      ด.ช. อติศักดิ์ ผัดวัน
ไบเล่TKD      ด.ช. ศุภวิชญ์ จินดาหลวง
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. พิชญุตม์ ปัญญา
SRD Taekwondo      ด.ช. ณัฐคมน์ กุยคำ
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ศิวัสว์ แก้วดู
H.M.A Lamphun      ด.ช. พัทธนันท์ ยี่นาง
องครักษ์ เทควันโด      ด.ช. ปภังกร สิงห์บุญ
DR.KHANITTHA      ด.ช. กันตินันท์ บัวสุข
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ภูมิใจ พงศ์ศรีวัฒน์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
RDC LAMPANG      ด.ช. ปัณณวิชญ์ ตั๋นทุละ
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ฐสิษฐ์ บัวรัตน์
DR.KHANITTHA      ด.ช. อัครวัฒน์ คำหนัก
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ธราเทพ ณ วันทิตย์
RDC LAMPANG      ด.ช. สุภเวช สุดวรรค์
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ปิยวัฒน์ อุดมสุทธิ์รักษา
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
SMART Team      ด.ช. ชนกันต์ รุ่งนภาวิเชฐ
GTM-SPIRIT      ด.ช. เทวรักษ์ เพิ่มสิน
H.M.A Lamphun      ด.ช. รัฐกานต์ จินตนาผล
SMART Team      ด.ช. อิษฏก์ธัญ หกพันนา
GTM-SPIRIT      ด.ช. สพล สมบูรณ์
SRD Taekwondo      ด.ช. สมยศ วงศ์บรรพต
H.M.A Lamphun      ด.ช. โยธิน คำรณ
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ช. ปราณ ยูรประถม
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ภูมิพัฒน์ งามแปง
GTM-SPIRIT      ด.ช. สุรพิชญ์ ไร่ลือคำ
H.M.A Lamphun      ด.ช. ปภังกร ชูรัตนตระกูล
RDC LAMPANG      ด.ช. ธามม์ อินทิยศ
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธวิวัฒน์ เหลืองแสงทอง
GTM-SPIRIT      ด.ช. นนทพัทธ์ สามหมื่นคำ
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธนกฤต ทุ่งพรวญ
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ชรัญกร เรืองเวชชัย
a.s.pเทควันโด      ด.ช. ชัชชยุตม์ ผาสุก
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน      ด.ช. คณาธิป หัตถก๋อง
องครักษ์ เทควันโด      ด.ช. พัทธดนย์ พรหมวัง
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. ปัญญากร บุญธนสถิตย์
T.A.F.Phrae      ด.ช. วศุธร วรินทร์
DR.KHANITTHA      ด.ช. ปัณณวิชญ์ ฐิรศรีโรจน์
   
 
 
   
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธนโชติ วงษ์สุวรรณ
ไบเล่TKD      ด.ช. ธันวกร รุ่งสว่าง
DR.KHANITTHA      ด.ช. ปกรณ์ เพ็งแช่ม
PANTAJAK GYM      ด.ช. ภัทรดนัย คชานันท์
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
a.s.pเทควันโด      ด.ช. ภาคิน สอนเสือ
700th Taekwondo Centre      ด.ช. Colsten Shenk
DR.KHANITTHA      ด.ช. ศุภณัฐ จันทร์ศรี
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. สรวิชญ์ ทรัพย์เจริญกุล
GTM-SPIRIT      ด.ช. วรภพ อิทธิวัฒนะ
SMART Team      ด.ช. วัศธนนท์ บุญญาภากร
SRD Taekwondo      ด.ช. ฤทธิคุณ กอบกู้เงินทอง
RDC LAMPANG      ด.ช. เอื้ออังกูร หิรัญกุลสมบูรณ์
STJ ฝาง      ด.ช. ณัฐปกร ไชยยานะ
AKIHIRO CNX      ด.ช. สุทธิพจน์ สุทธินันท์ไชย
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก.
700th Taekwondo Centre      ด.ญ. อัญมณี มาต จงปัตนา
STJ ฝาง      ด.ญ. ปริยาภัทร ประกายหาญ
a.s.pเทควันโด      ด.ญ. อัฐภิญญา เทียมเมฆา
ไบเล่TKD      ด.ญ. พรศิมัญตรา ทาปารี
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก.
AKIHIRO CNX      ด.ญ. พาขวัญ คำภาพิลา
H.M.A Lamphun      ด.ญ. ปณาลี มีอ่วม
องครักษ์ เทควันโด      ด.ญ. ปานระพี แซ่ฟาง
LIONFIGHTER      ด.ญ. ณาราชา ธรรมนาถสันติ
WARALEE MIMO TKD      ด.ญ. สุรภา นิรัตคะ
STJ ฝาง      ด.ญ. ณัฐกมล ศิริวงค์
SMART Team      ด.ญ. พลอยแก้วใส วัฒนานันท์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก.
IPECM TKD CLUB      ด.ญ. กฤตพร ภูเขา
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. ธัญญลักษณ์ อิจฉริยกุลชัย
AKIHIRO CNX      ด.ญ. อรกัญญาณัฐ อาษากิจ
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. วิศรุตพงษ์ พานิชย์
SMART Team      ด.ช. พีรพงศ์ มั่นคง
ชนาธารน่าน      ด.ช. กรฤต สุวรรณ์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. พีรวิชญ์ มุณีแก้ว
SMART Team      ด.ช. กันต์ธีร์ วัฒนานันท์
700th Taekwondo Centre      ด.ช. เมธัส พวงสะวะดี
GTM-SPIRIT      ด.ช. นนทชา ไชยยา
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ธีรวัตน์ กรองงามเลิศ
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ช. ติณณภพ ชัยยา
RDC LAMPANG      ด.ช. วรัท บุญหล่อ
700th Taekwondo Centre      ด.ช. วัชริศ หาญผจญศึก
SMART Team      ด.ช. ณัทณเอก สมาธิ
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธนวัฒน์ กำจัด
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
SMART Team      ด.ช. รณิศร แสนหลวง
H.M.A Lamphun      ด.ช. ปัณณวิชญ์ จินะละ
AKIHIRO CNX      ด.ช. นิธิ อุณจักร
SMART Team      ด.ช. สิรภพ จรัสวุฒิเดช
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. รัฐนันท์ ไชยแก้ว
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ช. วีระพงษ์ เตโช
องครักษ์ เทควันโด      ด.ช. วัชรวิชญ์ จินดาวงค์
LIONFIGHTER      ด.ช. ชยางกูร อำนักมณี
RDC LAMPANG      ด.ช. ปภาวิน เววา
AKIHIRO CNX      ด.ช. สิทธินันท์ สุทธินันท์ไชย
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. จิรกร พุ่มคล้าย
H.M.A Lamphun      ด.ช. ธิติพัทธ์ ไพรศรี
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ปารย์ กิตติวรากูล
AKIHIRO CNX      ด.ช. ราชพฤกษ์ อินชื่น
STJ ฝาง      ด.ช. มงคลศิริ ศิริวงค์
 
 
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. ก้องภพ บุญตันสา
SMART Team      ด.ช. ธราเทพ โกสลากร
GTM-SPIRIT      ด.ช. แทนคุณ อัมพวา
AKIHIRO CNX      ด.ช. ภูมิพิสุทธิ์ ศิริจันทร์ชื่น
SMART Team      ด.ช. สิรภาส จรัสวุฒิเดช
 
 
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ปัณณวิชญ์ นิลสกุล
DR.KHANITTHA      ด.ช. นภัทร เรือนแก้ว
ไบเล่TKD      ด.ช. ณัฐชนนท์ ทาใจ
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ช. อัศม์เดช สิริจิระพงศ์
   
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. พศิน แสนมงคล
ไบเล่TKD      ด.ช. ชัชวิสส์ จุลวงษ์
SMART Team      ด.ช. จีรัง กรุณาเทพ
CRMA TEAM      ด.ช. คณิศร ผาระนัด
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. ภาณุพงศ์ เครือแก้ว
DR.KHANITTHA      ด.ช. อนนต์ชวิน นิวันเปี้ย
SMART Team      ด.ช. ณัฏฐพัชร์ สิริสว่างเมฆ
AKIHIRO CNX      ด.ช. ธนกรันฑ์ คุณเขต
   
 
 
   
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กก.
GTM-SPIRIT      ด.ญ. พิมพ์วลัญช์ สินชัยวงศ
องครักษ์ เทควันโด      ด.ญ. กันภิรมย์ กองฤทธฺ์
Cavalry Lampang      ด.ญ. ธิดารัตน์ ศิริวงษ์
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ชลธาร ธรรมสิทธิ์
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 25 กก.
SMART Team      ด.ญ. กัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์
STJ ฝาง      ด.ญ. กานต์พิชชา คล้ายหริ่ม
700th Taekwondo Centre      ด.ญ. สิริรัญญา คำเลา
RDC LAMPANG      ด.ญ. ณัฐวดี พานทอง
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก.
ไบเล่TKD      ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย
DR.KHANITTHA      ด.ญ. นับเงิน อ่อนปรีดา
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก.
700th Taekwondo Centre      ด.ญ. ขวัญเดือน ลูบินสกี้
ไบเล่TKD      ด.ญ. กรเกศ ปิยกันต์
IPECM TKD CLUB      ด.ญ. รวิปรียา ฤทธิ์กล้า
Hunter Club      ด.ญ. เกศกนกกุล เยาว์ใจ
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก.
GTM-SPIRIT      ด.ญ. ณิชาภัทร ผัดวัน
ไบเล่TKD      ด.ญ. กัลยากร ภานุวัฒน์พงศ์ธร
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก.
CRMA TEAM      ด.ญ. สุภาวดี จิตเลขา
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป
WARALEE MIMO TKD      ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ญ. จิดาภา ตั้งวิวัฒน์จินดา
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
700th Taekwondo Centre      ด.ช. เตชินท์ เตชะรุจิพร
SMART Team      ด.ช. พชรพล ไพฑูรย์
700th Taekwondo Centre      ด.ช. สิรวิชญ์ อุปจันทร์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. วิภู วงค์ร้อย
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
ชนาธารน่าน      ด.ช. วัฒนชัย เทพคำ
ชนาธารน่าน      ด.ช. กรมิษฐ์ สุวรรณ์
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
Hunter Club      ด.ช. วชิรวิทย์ วาณิชยกุลวงษ์
Hunter Club      ด.ช. อนรรมปกรณ์ คำกันศิลป์
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
700th Taekwondo Centre      ด.ช. คณาธิป สุจาย
RDCสายธารทิพย์      ด.ช. ณพธนณัฐ เทวพงศ์พันธ์
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
SMART Team      ด.ช. ชินธันย์ วิไลลักษณ์เลิศ
The First step tkd      ด.ช. ปุณภพ จูงใจ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ชยุธ ชาญวัฒนกิจ
700th Taekwondo Centre      ด.ช. Bransen Shenk
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ชนาธารน่าน      ด.ช. กิตติคุณ ชอบขุนทด
RDC LAMPANG      ด.ช. ณัฐบุตร ธีระวงศ์เสรี
ไบเล่TKD      ด.ช. นัทพงศ์ พิมสาร
CRMA TEAM      ด.ช. พงศ์พิช เงินแก้ว
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. วรากร สอนบาลี
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ช. สุปกรณ์ ปู่โหล่ง
RDC LAMPANG      ด.ช. ภูตะวัน วรรณจิตร
   
 
 
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่      ด.ญ. Emily Jane Housden
LIONFIGHTER      ด.ญ. ธนพรรณ วรรณวาธิกุล
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก.
WARALEE MIMO TKD      ด.ญ. ณัฏฐณิชา สวัสดิกุล
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. ณัฐนันท์ ยืนยงธรรม
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก.
700th Taekwondo Centre      ด.ญ. พอใจ พงศ์ศรีวัฒน์
T.A.F.Phrae      ด.ญ. ณัฏฐวิตรา สุขใจ
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. ไม่เกิน 42 กก.
CRMA TEAM      ด.ญ. ยินดี มาวิน
RDCสายธารทิพย์      ด.ญ. ปัญญาพร บุญธนสถิตย์
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
PANTAJAK GYM      ด.ญ. เกณิกา ใหม่ปัน
SUN TZU Taekwondo Lampang      ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. ไม่เกิน 50 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ญ. กฤตภัค ขัติศรี
Hunter Club      ด.ญ. วศินี ชาวสวน
GTM-SPIRIT      ด.ญ. พิชญาภัค คงพันธ์ุ
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
ชนาธารน่าน      ด.ช. รณชัย ยอดสุภา
GTM-SPIRIT      ด.ช. พัชรพล บุณยปรัตยุษ
SMART Team      ด.ช. ศุภณัฐ พุดหอม
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ช. กฤษฎิน ศรีวิชัยวงค์
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
GTM-SPIRIT      ด.ช. ธีรนัย สงวนการ
RDC LAMPANG      ด.ช. พงศธร วงค์ชมภู
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
PANTAJAK GYM      ด.ช. สิรวิทญ์ จันทะวัง
700th Taekwondo Centre      ด.ช. ศุภชัย พลเยี่ยม
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
H.M.A Lamphun      ด.ช. อชิตะ แก้ววรรณา
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธีร์พศุตม์ ไชยสวัสดิ์
 
 
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 63 กก.ขึ้นไป
DR.KHANITTHA      นาย ภูมิศิษฐ์ ใจดี
AKIHIRO CNX      ด.ช. คริสเตียน วรัชญ์ ซิมอนเซ็น
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 35 กก.
ไบเล่TKD      ด.ญ. ปรารถนา พิลาบุตร
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 39กก. ไม่เกิน 43 กก.
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ลัญฉกร เรืองสิทธิพลกุล
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ปริญญาลักษณ์ ใจนาง
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน      ด.ญ. สมัชญา อินต๊ะแก้ว
H.M.A Lamphun      ด.ญ. วิศรุตา จินะละ
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 43 กก. ไม่เกิน 47กก.
H.M.A Lamphun      ด.ญ. ศิริกร เทพมณี
Hunter Club      ด.ญ. ณัฐชา รัตนกุล
 
 
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 กก. ไม่เกิน 51กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 51กก. ไม่เกิน 55 กก.
PANTAJAK GYM      ด.ญ. พิชญา สันตะจิตโต คะ
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.
CRMA TEAM      ด.ญ. นนทนาถ ใยชิด
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน      ด.ญ. ไขนภา โตลำมะ
 
 
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
H.M.A Lamphun      นาย นราพัชฒ์ ลีลาเลิศเสถียร
ยุทธภูมิเทควันโด      นาย ปัญญพัฒน์ มวลคำลา
 
 
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
H.M.A Lamphun      นาย พีรพัฒน์ กมลธง
ยุทธภูมิเทควันโด      นาย ธนายุทธ ศรีแพง
 
 
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
H.M.A Lamphun      นางสาว มทินา ปัญญาคำ
SMART Team      นางสาว ชัญญานุช ลี
RDC LAMPANG      เด็กหญิง กมลทิพย์ อาสนะนันทน์
 
 
   
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
CRMA TEAM      นางสาว ธนพร คำหอม
RDCสายธารทิพย์      นางสาว สุพรรณษา กลิ่นมณฑา
 
 
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
SMART Team      นางสาว แพรวา ปาละดี
CRMA TEAM      นางสาว ชมพูนุช สุภารัตน์
 
 
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.
SMART Team      นาย นะโม ไม่โรยรส
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 87 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป