ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.ไม่เกิน 17 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 17 ก.ก.ไม่เกิน 19 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 19 ก.ก.ขึ้นไป
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.
รุ่น B | น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.ไม่เกิน 17 ก.ก.
รุ่น C | น้ำหนักไม่เกิน 17 ก.ก.ไม่เกิน 19 ก.ก.
รุ่น D | น้ำหนักไม่เกิน 19 ก.ก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 32 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 26 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 26 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 32 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 44 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 24 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. จิราภา มาก่อ
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. สุพิชชา คำประศาสตร์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 40 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 44 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ช. ปลวัชร คนซื่อ
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก. ขึ้นไป
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ช. ณธายุ สอนศรี
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. สุจารี สระเสริม
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      ด.ญ. สาริศา คำสอนโพธิ์
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 42 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 50 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 40 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 40 - 43 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 43 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 52 - 55 กก
รุ่น G | น้ำหนัก 55 - 58 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 58 - 61 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 61 – 74 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 74 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.
รุ่น B | น้ำหนัก 38 - 41 กก.
รุ่น C | น้ำหนัก 41 -44 กก.
รุ่น D | น้ำหนัก 44 - 47 กก.
รุ่น E | น้ำหนัก 47 - 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนัก 50 - 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนัก 53 - 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนัก 56 - 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนัก 59 – 62 กก.
รุ่น J | น้ำหนัก 62 กก. ขึ้น
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      นาย ดนตรี ณัฐณพงศ์
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 – 58 กิโลกรัม
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 – 63 กิโลกรัม
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 68 – 74 กิโลกรัม
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 74 – 80 กิโลกรัม
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 80 – 87 กิโลกรัม
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 87 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(SanamChai)      นางสาว ชัชมณฑ์ แซ่ตั้ง
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 49 – 53 กิโลกรัม
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 53 – 57 กิโลกรัม
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 57 – 62 กิโลกรัม
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 – 67 กิโลกรัม
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 – 73 กิโลกรัม
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กิโลกรัมขึ้นไป