ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14 กก.
รุ่น B | 14 – 16 กก.
รุ่น C | 16 – 18 กก
รุ่น D | 18 กก. ขึ้นไป
Central Taekwondo Thailand เซ็นทรัล เทควันโด ไทยแลนด์      ด.ช. TODYOD AUSAHA
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14 กก.
รุ่น B | 14 – 16 กก.
รุ่น C | 16 – 18 กก
รุ่น D | 18 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ช. ศุภณัฐ แจ้งศรี
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. ปภพ เลขสุข
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. อัษดิน สร้อยเงิน
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. Ousmane Diane
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
     ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHIRANART
CHOI s TAEKWONDO      ด.ญ. ORNAKAMANEE JEAMTHIRANART
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 กก. แต่ไม่เกิน 20 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. กัลยรัตน์ เขมะคาม
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 34 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
DMG TAEKWONDO      ด.ช. ณพธีร์ ยืนชีวิต
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. อริย์ธัช เสือพยัคฆ์
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 กก. แต่ไม่เกิน 22 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 22 กก. แต่ไม่เกิน 24 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ญ. ลูกจันทร์ บุญตา
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 30 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 34 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 34 กก. แต่ไม่เกิน 38 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 38 กก. ขึ้นไป
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. กุลนันท์ เขมะคาม
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
CHOI s TAEKWONDO      ด.ช. UKKARACH VANITCHANONT
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 กก. แต่ไม่เกิน 25 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 27 กก. แต่ไม่เกิน 29 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 29 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 32 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 40 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 40 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. ธัชพล เเสงสว่าง
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ช. ภัทรดนัย เนื้อทอง
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 30 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 33 กก. แต่ไม่เกิน 36 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 36 กก. แต่ไม่เกิน 39 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. อนัญญา บางสลัด
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 39 กก. แต่ไม่เกิน 43 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 43 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 51 กก.ขึ้นไป
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. อนันตญา ทวีศรี
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.
รุ่น J | น้ำหนักเกิน 62 กก.ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 38 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ญ. ลัดดาวัลย์ ทารินทร์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 38 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. จิรประภา เสนาสนะ
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ญ. ธิราพันธ์ บางประเสริฐ
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ญ. สุชาวดี วงษ์สิทธิชัย
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      ด.ญ. สุพัตรา สังข์ประไพ
ชมรมเทควันโดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย      ด.ญ. ธันยพร ขุมเพ็ชร์
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      ด.ญ. ชนิกานต์ สิทธิวิภัทร
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น I | 59 กก,ขึ้นไป
CHOI s TAEKWONDO      ด.ญ. Nahatai Poungkot
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      นาย ตะวัน บุญตา
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
CHOI s TAEKWONDO      นาย TEERADA THAMMASATSIT
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      นางสาว ซันมา ภาควิหก
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก.
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.
TAEKWONDO S.ONE จันทบุรี      นางสาว จีรวรรณ เสนาสนะ
รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก.
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.
รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 68 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น ฟลายเวท | 54 – 58 กิโลกรัม
รุ่น แบนตั้มเวท | 58 – 63 กิโลกรัม
รุ่น เฟเธอร์เวท | 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น ไลท์เวท | 68 – 74 กิโลกรัม
รุ่น เวลเธอร์เวท | 74 – 80 กิโลกรัม
รุ่น มิดเดิลเวท | 80 – 87 กิโลกรัม
รุ่น เฮฟวี่เวท | 87 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | ไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น ฟลายเวท | 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น แบนตั้มเวท | 49 – 53 กิโลกรัม
รุ่น เฟเธอร์เวท | 53 – 57 กิโลกรัม
รุ่น ไลท์เวท | 57 – 62 กิโลกรัม
รุ่น เวลเธอร์เวท | 62 – 67 กิโลกรัม
รุ่น มิดเดิลเวท | 67 – 73 กิโลกรัม
รุ่น เฮฟวี่เวท | 73 กิโลกรัมขึ้นไป
ชมรม เทควันโด กรุงเก่า      นางสาว ฟ้าใส บุญตา