ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
ไบเล่      ด.ช. จิรณัฏ ยอดอุโมงค์
FREELANCE TEAM      ด.ช. ภาคิน บุญมาปะ
ไบเล่      ด.ช. อัจฉริยกร ณ ลำพูน
 
 
   
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
FREELANCE TEAM      ด.ญ. ธรรชพร ใหม่ใจ
WARALEE MIMO TKD      Freya Cameron
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. อาสาฬ์ คนเฉียบ
รุ่น B | น้ำหนัก 16 - 18 กิโลกรัม
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. พบธรรม จันติ๊บแจ่ม
ไบเล่      ด.ช. กฤตภาส นันตะสุคนธ์
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กิโลกรัม
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. กันตินันท์ บัวสุข
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ธนพงษ์ ลุงตี้
ไบเล่      ด.ช. ธนกฤต เกียรติโภคะ
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. ภควัฒน วรรณาการ
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 22 กิโลกรัม
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. สุทาพงศ์ ตาเป็ง
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. ญาณาธิป แก้วใจงาม
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. อัครวัฒน์ กันธวงษา
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 22 - 24 กิโลกรัม
แม่เมาะเทควันโดยิม      ด.ช. ศิรวิชญ์ พูลลาภ
ไบเล่      ด.ช. กรกริช เอวจักร์
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธนกฤต ทุ่งพรวญ
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 24 กิโลกรัมขึ้นไป
FREELANCE TEAM      ด.ช. เกื้อกูล จันทร์สิริสถาพร
DR.KHANITTHA      ด.ช. ธนโชติ วงษ์สุวรรณ
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ณัฐชธรณ์ แสงศรีจันทร์
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 16 - 18 กิโลกรัม
Care-Young Tkd Lp      ด.ญ. สุวพักตร์ สร้อยเสพ
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. นัฐกมล ศิริวงค์
Care-Young Tkd Lp      ด.ญ. ธัญชนก ภูมิธรรม
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 18 - 20 กิโลกรัม
Care-Young Tkd Lp      ด.ญ. เสาวลักณ์ ตาเหียง
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ญ. ชญานิศ ตันจอ
ไบเล่      ด.ญ. ศิรภัสสร ปันธิเเก้ว
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 20 - 22 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 22 - 24 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 24 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 18 - 21 กิโลกรัม
ไบเล่      ด.ช. สุภวิชญ์. จินดาหลวง
Upper Fighter Phayao      ด.ช. วิชญ์ จันทร์ต้น
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. ปฏิภาณ นาควรรณ
ไบเล่      ด.ช. ยศวริศ สิงห์คะนันท์
DR.KHANITTHA      ด.ช. อัครวัฒน์ คำหนัก
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม
DR.KHANITTHA      ด.ช. วิศรุตพงษ์ พาณิชย์
เยาวลักษณ์เทควันโด      ด.ช. ธนวัฒน์ กำจัด
DR.KHANITTHA      ด.ช. ณัฐกฤษฏ์ ตั้งปิยสวัสดิ์
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 24 - 27 กิโลกรัม
FREELANCE TEAM      ด.ช. ชลกรณ์ สิริภูมิ
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. บวรชัย แก้วอาดิษฐ์
PANTAJAK GYM      ด.ช. ธนวัฒน์ ไชยวุฒิ
ไบเล่      ด.ช. ณัฐภัทร. เศรษฐกิจ
DR.KHANITTHA      ด.ช. พีรวิชญ์ มุณีแก้ว
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ช. มงคลศิริ ศิริวงค์
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนัก 27 - 30 กิโลกรัม
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ช. ก้องภพ เขื่อนแก้ว
FREELANCE TEAM      ด.ช. เสฏวุฒิ คำมี
ไบเล่      ด.ช. ธันวกร รุ่งสว่าง
PANTAJAK GYM      ด.ช. ภัทรดนัย คชานันท์
   
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
FREELANCE TEAM      ด.ช. คเณชา อินทรบุตร
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. ภูริทัต โพธิจักร์
ไบเล่      ด.ช. ณัฐภัทร วงฟั้น
FREELANCE TEAM      ด.ช. ศิรภัส ก๋องเรือนคำ
ไบเล่      ด.ช. ภูริพัฒน์ เเก้วโขง
Tae Club Fighter      ด.ช. เศรษฐพิชญ์. หมื่นเรือคำ
FREELANCE TEAM      ด.ช. ธนกฤต อะทะถ้ำ
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. ภัทรพล กันทะวงค์
   
 
 
   
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18 กิโลกรัม
Care-Young Tkd Lp      ด.ญ. มิรา สวามิส
ไบเล่      ด.ญ. ชลิตา ศรีบุญเรือง
 
 
รุ่น B | น้ำหนัก 18 - 21 กิโลกรัม
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ญ. ชลธาร ธรรมสิทธิ์
ไบเล่      ด.ญ. พรศิมัญตรา ทาปาลี
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 21 - 24 กิโลกรัม
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      ด.ญ. อนัญญา วรรณโกมล
DR.KHANITTHA      ด.ญ. ภิรัญญา โรจนศิลปชัย
STJ สุพรรณรัตน์      ด.ญ. กานต์พิชชา คล้ายหริ่ม
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 24 - 27 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 27 - 30 กิโลกรัม
IPECM TKD      ด.ญ. กฤตพร ภูเขา
PHOENIX TAEKWONDO      ด.ญ. นับเงิน อ่อนปรีดา
Care-Young Tkd Lp      ด.ญ. ธัญวรัตม์ หล้าสุรินทร์
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. ภูสิทธ์ ตัดลักษ์
รุ่น B | น้ำหนัก 22 - 25 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 25 - 28 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ช. ภาคิน ชาเรืองเดช
รุ่น D | น้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
ไบเล่      ด.ช. ชวัลวิชญ์. ปัญโญโชติ
รุ่น G | น้ำหนัก 37 กิโลกรัมขึ้นไป
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. ธีรเมธ ภูมิธรรม
DR.KHANITTHA      ด.ช. นภัทร เรือนแก้ว
 
 
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 22 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 22 - 25 กิโลกรัม
แม่เมาะเทควันโดยิม      ด.ญ. จามิภัช ปันแก้ว
ไบเล่      ด.ญ. ชริศรา วงค์เเสนสี
 
 
รุ่น C | น้ำหนัก 25 - 28 กิโลกรัม
IPECM TKD      ด.ญ. รวิปรียา ฤทธิ์กล้า
ไบเล่      ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย
Tae Club Fighter      ด.ญ. อภิชญา เชื้อหมั่น
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนัก 28 - 31 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 31 - 34 กิโลกรัม
ไบเล่      ด.ญ. กัลยกร ภานุวัฒน์พงศ์ธร
Tae Club Fighter      ด.ญ. ณภาลักษณ์. เจริญทรัพย์
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 37 กิโลกรัมขึ้นไป
FREELANCE TEAM      ด.ญ. กาญจน์เกล้า อัศวเวชมงคล
WARALEE MIMO TKD      ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 30 - 33 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 33 - 36 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 36 - 39 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 39 - 42 กิโลกรัม
IPECM TKD      ด.ช. ศุภสัณห์ เสมอใจ
Tae Club Fighter      ด.ช. กฤษฎิน ศรีวิชัยวงค์
 
 
รุ่น F | น้ำหนัก 42 - 46 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
Care-Young Tkd Lp      ด.ช. พิเศษพงษ์ ก้องพนาไพรสณฑ์
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ปองภพ สอนเจริญทรัพย์
The First Step TKD      ด.ช. ปุณณภพ จูงใจ
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 30 - 33 กิโลกรัม
Upper Fighter Phayao      ด.ญ. วรณัน หอมนาน
รุ่น C | น้ำหนัก 33 - 36 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 36 - 39 กิโลกรัม
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      ด.ญ. สโรชา วงค์วัน
WARALEE MIMO TKD      ด.ญ. ณัฏฐณิชา สวัสดิกุล
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 39 - 42 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 42 - 46 กิโลกรัม
WARALEE MIMO TKD      ด.ญ. ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์
PANTAJAK GYM      ด.ญ. เกณิกา ใหม่ปัน
ไบเล่      ด.ญ. สุจิตรา เเก้วฟ้า
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนัก 46 กิโลกรัมขึ้นไป
DMG TAEKWONDO      ด.ญ. ปพิชญา คำประโคน
DR.KHANITTHA      ด.ญ. กฤตภัค ขัติศรี
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 37 - 40 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 40 - 43 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 43 - 46 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
PANTAJAK GYM      ด.ช. สิรวิชญ์ จันทะวัง
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. ชยุธ ชาญวัฒนกิจ
Tae Club Fighter      ด.ช. ภูริ พรหมตัน
 
 
   
รุ่น H | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
รุ่น I | น้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 34 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 34 - 37 กิโลกรัม
ไบเล่      ด.ญ. ปรารถนา พิลาบุตร
รุ่น C | น้ำหนัก 37 - 40 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 40 - 43 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 43 - 46 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      ด.ญ. พิชญา สันตะจิตโต
รุ่น H | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย      ด.ญ. ภูมินทรา หล้าใจ
FREELANCE TEAM      ด.ญ. คณิตา ธนากานต์สกุล
 
 
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม
Care-Young Tkd Lp      นาย ภาณุวิชญ์ บัวอิ่น
รุ่น B | น้ำหนัก 45 - 48 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 48 - 51 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 51 - 55 กิโลกรัม
Teletuby      นาย วันเฉลิม อุ่นใจ
WARALEE MIMO TKD      ด.ช. กิตติศักดิ์ ไกรโนนทอง
 
 
รุ่น E | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
เยาวลักษณ์เทควันโด      นาย ยูกิ สฎาทู
รุ่น G | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 68 - 73 กิโลกรัม
WARALEE MIMO TKD      นาย อาเล หลีจา
Teletuby      นาย กิตติพงค์ สมสุข
 
 
รุ่น I | น้ำหนัก 73 - 78 กิโลกรัม
รุ่น J | น้ำหนัก 78 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กิโลกรัม
รุ่น B | น้ำหนัก 42 - 44 กิโลกรัม
รุ่น C | น้ำหนัก 44 - 46 กิโลกรัม
รุ่น D | น้ำหนัก 46 - 49 กิโลกรัม
รุ่น E | น้ำหนัก 49 - 52 กิโลกรัม
รุ่น F | น้ำหนัก 52 - 55 กิโลกรัม
รุ่น G | น้ำหนัก 55 - 59 กิโลกรัม
รุ่น H | น้ำหนัก 59 - 63 กิโลกรัม
รุ่น I | น้ำหนัก 63 - 68 กิโลกรัม
รุ่น J | น้ำหนัก 68 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 54 – 58 กิโลกรัม
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 58 – 63 กิโลกรัม
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 63 – 68 กิโลกรัม
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 68 – 74 กิโลกรัม
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 74 – 80 กิโลกรัม
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 80 – 87 กิโลกรัม
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 87 กิโลกรัมขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น ฟินเวท | น้ำหนักไม่เกิน 46 กิโลกรัม
รุ่น ฟลายเวท | น้ำหนักเกิน 46 – 49 กิโลกรัม
รุ่น แบนตั้มเวท | น้ำหนักเกิน 49 – 53 กิโลกรัม
รุ่น เฟเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 53 – 57 กิโลกรัม
รุ่น ไลท์เวท | น้ำหนักเกิน 57 – 62 กิโลกรัม
รุ่น เวลเธอร์เวท | น้ำหนักเกิน 62 – 67 กิโลกรัม
รุ่น มิดเดิลเวท | น้ำหนักเกิน 67 – 73 กิโลกรัม
รุ่น เฮฟวี่เวท | น้ำหนักเกิน 73 กิโลกรัมขึ้นไป