ต่อสู้ (Kyorugi)

CLASS C

ประเภท พิเศษ ชาย | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
Super Kick Gym      ด.ช. ศิรวิทย์ พงษ์อนันต์
WST Taekwondo      ด.ช. ธนกร วัฒนสุวกุล
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท พิเศษ หญิง | 3-4
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 14กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 14 - 16กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. กฤษยา สุขในมณี
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ไอยวริญ สุมะนัสชัย
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 16 -18กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 18 +
ประเภท ยุวชน ชาย | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18กก.
3J TAEKWONDO      ด.ช. เศษฐกานต์ แก้วเกษ
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. ณฐกร เรืองงาม
TKD.NADEE      ด.ช. ชินกฤต สุพรมอินทร์
Super Kick Gym      ด.ช. เธียรธวัชร์ วงค์คีรี
TAWEESILP TRIO      ด.ช. ชุติเทพ ใจขำ
 
 
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
Arabesque      ด.ช. โดมินิคฐ์ อัครเณศนรงศ์
I Taekwondo      ด.ช. ธรรศ เตียสกุล
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ช. รัฐนันท์ เติมจิตรอารีย์
Korat Taekwondo      ด.ช. รัชต์พล รัตนไตร
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
SWK Taekwondo      ด.ช. พรเมธินท์ ทวีพรเพิ่มมงคล
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. ปวิทย์ทัศน์ พงษ์เพ็ง
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา      ด.ช. กฤษณะเทพ โสมาภา
M.J taekwondo      ด.ช. ชารัญชน์ภัทร คำสวัสดิ์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
I Taekwondo      ด.ช. ธนัช โพธิสกุล
ประเภท ยุวชน หญิง | 6
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 18กก.
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. ไปรยา เติมจิตรอารีย์
3J TAEKWONDO      ด.ญ. ณัฏฐวารี สงวนพร้อม
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ญ. กัญญาณัฐ แฝกหอม
Super Kick Gym      ด.ญ. อเล็กซานดร้า ญาดา เดอโมลด์
I Taekwondo      ด.ญ. ญานิศา ไตรรักษ์ฐาปนกุล
Korat Taekwondo      ด.ญ. มณิภา ศุภรณ์พานิช
3J TAEKWONDO      ด.ญ. สิริพรรณ พันธุ์โพธิ์
The Best Fighter TKD      ด.ญ. ศุภกานต์ บัวมาศ
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. ปริณดา แสวงสุข
TAWEESILP TRIO      ด.ญ. พิชชาภา วรครุธ
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 18 - 20กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
I Taekwondo      ด.ญ. กชมน กลาหงษ์
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ญ. พลอยชมภู ขำสิทธิ์
M.J taekwondo      ด.ญ. จิรภิญญา พันธ์ฤทธิ์
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 26 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
Arabesque      ด.ช. โฮลิเวอร์ อัครเณศนรงศ์
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. อันดามัน แก้วเสน่หา
TKD.NADEE      ด.ช. พฤฒินันท์ จิรวัฒนากิตติ
SWK Taekwondo      ด.ช. นวชาติ เมืองโคตร
M.J taekwondo      ด.ช. อรรคพันธ์ พฤษภา
WST Taekwondo      ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ
TAWEESILP TRIO      ด.ช. นิติธร สารีวงศ์
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
ธัญนารา เทควันโด      ด.ช. ศุภกฤษฎิ์ กล่ำโพด
Super Kick Gym      ด.ช. ก้องกิตติ์ ภู่ผึ้ง
NATTAKORN GYM      ด.ช. พีรวิชญ์ สุทธิโพธิ์
3J TAEKWONDO      ด.ช. ยศภัทร สายพิรุณ
I Taekwondo      ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ป้องพันธิ์
เพชรสยามเทควันโด      ด.ช. ศิริโชค แซ่ลี้
โรงเรียนนฤมลทินราชพฤกษ์      ด.ช. ศิรภัทร พงษ์พิษณุ
   
 
 
   
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
เพชรสยามเทควันโด      ด.ช. พัสกร ลี้ชัยศิริมงคล
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. ปัณณทัต ก้อนเพชร์
NATTAKORN GYM      ด.ช. ธาวิน ขรีดาโอ๊ะ
SWK Taekwondo      ด.ช. ธนะวิทย์ แก้วพิทยาภรณ์
M.J taekwondo      ด.ช. กรณ์ แก้ววิเชียร
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. อนุชา ทองศรี
 
 
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
WST Taekwondo      ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล
NATTAKORN GYM      ด.ช. ชยังกูร เทพเรือง
SWK Taekwondo      ด.ช. กิจณัฐษัณ ทรัพย์เอกภักดิ์
Korat Taekwondo      ด.ช. ธนัช ขนันทอง
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
WST Taekwondo      ด.ช. มนตราการ ยานะวงศ์
I Taekwondo      ด.ช. ณภัสภณ ตันมา
เพชรสยามเทควันโด      ด.ช. ภัทรกวี จันทร์ขจร
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 7-8
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
TKD.NADEE      ด.ญ. นฤทธิ์ศรา ด้วงใหญ่
NATTAKORN GYM      ด.ญ. ไอศิกา สุมะนัสชัย
โรงเรียนสาธิตบางนา      ด.ญ. กฤตพร เหมือนทอง
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. ณัฐชา ปานเคลือบ
TKD.NADEE      ด.ญ. จิตตราพร ทรงหิรัญงาม
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ญ. ฐิติภา สุภาษิต
 
 
   
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 20 - 23 กก.
3J TAEKWONDO      ด.ญ. นัทธมน ดุษฎี
Arabesque      ด.ญ. ปทิตตา นาสิงคาร (ปาย)
TKD.NADEE      ด.ญ. ปัญจทิพย์ เนียมประเสริฐ
Super Kick Gym      ด.ญ. ณัฐณิชา นามเหลา
3J TAEKWONDO      ด.ญ. นรปรียา นักการเรียน
BT.ปัญจพร      ด.ญ. พิมพ์รพัทธ์ เทียมเศวตร์
M.J taekwondo      ด.ญ. นันท์นภัส บุญราษี
เอกราชยิม      ด.ญ. ญาณิสา ไชยคำหาญ
โรงเรียนนฤมลทินราชพฤกษ์      ด.ญ. ปิยาพัธร พลพวก
3J TAEKWONDO      ด.ญ. วิรดา ดวงจันทร์
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 23 - 26 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 26 - 30 กก.
Super Kick Gym      ด.ญ. ขนิษฐ์ชญาน์ พลเทพ
BT.ปัญจพร      ด.ญ. สุพัดตรา ผู้มีสัตย์
SWK Taekwondo      ด.ญ. สิรินนา มาสขาว
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 30 กก.ขึ้นไป
NATTAKORN GYM      ด.ญ. วริษา เทพเรือง
BT.ปัญจพร      ด.ญ. จณิสตา พรมกำเหนิด
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
WST Taekwondo      ด.ช. ธีรเดช เถาแตง
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ช. ธีรโชติ กระจาดทอง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
Korat Taekwondo      ด.ช. ธนภัทร สมัครชัย
TKD.NADEE      ด.ช. นนท์นภัทร ปัดชา
SWK Taekwondo      ด.ช. ธนากร ทองเกลี้ยง
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
BT.ปัญจพร      ด.ช. ณัฐวุฒิ อบมา
M.J taekwondo      ด.ช. ชนธัญ พวงลั้นเทียะ
เอกราชยิม      ด.ช. เอื้ออังกูร เกตุขาว
BT.ปัญจพร      ด.ช. วงศธร ศรีสุวรรณ
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
BT.ปัญจพร      ด.ช. ธีรวุฒิ เกิดพร
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. นิชคุณ บุตรหมัน
I Taekwondo      ด.ช. กิตติภพ ภะมะรินทร์
BT.ปัญจพร      ด.ช. นันธศักดิ์ มุกแก้ว
Korat Taekwondo      ด.ช. กิตติธัช เรืองศรี
TAWEESILP TRIO      ด.ช. ธนพล บำรุงสาลี
 
 
   
 
 
   
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35กก.
BT.ปัญจพร      ด.ช. นฤเบศ แตกสกุล
SWK Taekwondo      ด.ช. ชัดเจน ทับไกร
BT.ปัญจพร      ด.ช. ชวิศ ประเสริฐกุล
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39กก.
เพชรสยามเทควันโด      ด.ช. ชุติภัทร์ื เด่นอริยะกูล
I Taekwondo      ด.ช. คั่น มิฮาระ
 
 
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
WST Taekwondo      ด.ช. ณฐกร ขันคำ
I Taekwondo      ด.ช. เรน มิฮาระ
BT.ปัญจพร      ด.ช. ธีรเดช พาบุ
เพชรสยามเทควันโด      ด.ช. ภูมิพัฒน์ พุทธนรากุล
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 9-10
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 23กก.
JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG      ด.ญ. กิ่งฟ้า สมาทา
3J TAEKWONDO      ด.ญ. ขวัญชนก วรรณแสง
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. ชนัญธิดา ภัทติวงค์
 
 
   
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 23 - 25กก.
Korat Taekwondo      ด.ญ. นพลดา ฟักบางยุง
3J TAEKWONDO      ด.ญ. วรดา ดวงจันทร์
 
 
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 25 - 28กก.
TKD.NADEE      ด.ญ. กุลธิดา ศรีผา
BT.ปัญจพร      ด.ญ. วรภร ไทยกิ่ง
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 28 - 31กก.
TKD.NADEE      ด.ช. ณัฐวุฒิ แซ่เจี่ย
TAWEESILP TRIO      ด.ญ. พรรณกาญจน์ สังข์วิชัย
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 31 - 35กก.
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ญ. ภัทราพร พันธุรัตน์
BT.ปัญจพร      ด.ญ. สิริมน เงินชุ่ม
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ญ. อาภา มุสโตฟาดี
 
 
   
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 35 - 39กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป
ประเภท ยุวชน ชาย | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29กก.
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. ศุภปราณ ปานประยูร
TKD.NADEE      ด.ช. โชติญาณวัฒน์ สระแผง
BT.ปัญจพร      ด.ช. ศุภณัฐ พุ่มพฤกษ์
3J TAEKWONDO      ด.ช. รัชชานนท์ ทองใบ
TKD.NADEE      ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหลืองอ่อน
 
 
 
 
   
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32กก.
Arabesque      ด.ช. กฤติเดช ภูติจินดานันท์ (ข้าวกล้อง)
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. วิริทพล บุญมา
TKD.NADEE      ด.ช. กิตติกร ศรีผา
Korat Taekwondo      ด.ช. เปรมนัช อารีย์
   
 
 
   
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35กก.
Arabesque      ด.ช. ภูรี นาสิงคาร (ข้าวปั้น)
Korat Taekwondo      ด.ช. ธิติวุฒิ เกนขุนทด
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41กก.
Arabesque      ด.ช. ภูวราชัน จำนงนารถ (เอเจ)
TKD.NADEE      ด.ช. รามิล เถาะสูงเนิน
ธัญนารา เทควันโด      ด.ช. จิระกร ภาระหันต์
 
 
   
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. พัทธดนย์ อ่อนดี
Arabesque      ด.ช. พัสกร พรรคเจริญ (มาร์ค)
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา      ด.ช. ทวีรัตน์ จันทร์สุวรรณ์
TAWEESILP TRIO      ด.ช. ธนภัทร พรหมบุตร
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 11-12
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 25กก.
SWK Taekwondo      ด.ญ. จุฑาทิพย์ เที่ยงตรง
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 25 - 29กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 29 - 32กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 32 - 35กก.
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ญ. ณัฐนิชา สัณฐิติจิรวงศ์
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. จิดาภา หอมขจร
 
 
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 35 - 38กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 38 - 41กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 41 - 43กก.
TKD.NADEE      ด.ญ. ชาลิสา สุพรมอินทร์
BT.ปัญจพร      ด.ญ. สุฐิตา ขิบช้าง
 
 
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 43- 45กก.
WST Taekwondo      ด.ญ. ขนิษฐา จันทร์หอม
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. อัจฉริยา โชติสุวรรณกุล
 
 
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 45 กก. ขึ้นไป
BT.ปัญจพร      ด.ญ. กมลชนก เงินกรุง
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. เกษณีย์ พึ่งฉ่ำ
 
 
ประเภท ยุวชน ชาย | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 35 กก.
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. กรวิชญ์ สุภาเสพย์
SWK Taekwondo      ด.ช. จักพรรดิ เที่ยงตรง
 
 
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
HUAMARK TAEKWONDO TEAM      ด.ช. ยุรนันท์ ลาภโต
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 41 - 44 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 44 - 47 กก.
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. อชรายุ ปานทอง
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 47 - 50 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 50 - 54 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 54 กก. ขึ้นไป
โรงเรียนเทพพิทักษ์      ด.ช. ชยุตม์ เรืองงาม
TKD.NADEE      ด.ช. กฤษณะ เวิดสูงเนิน
WST Taekwondo      ด.ช. ธนเทพ เจริญสุข
I Taekwondo      ด.ช. บัญญพนต์ ศรีฉันทะมิตร
   
 
 
   
ประเภท ยุวชน หญิง | 13-14
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
The Winner@ศูนย์กีฬา๘๔พรรษา(บางบอน)      ด.ญ. วรวลัญช์ ภัทติวงค์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 32 - 35 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 35 - 38 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 38 - 41 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 41 - 45 กก.
3J TAEKWONDO      ด.ญ. กันยารัตน์ สายพิรุณ
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 45 - 49 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 49 - 53 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 53 กก. ขึ้นไป
ประเภท เยาวชน ชาย | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
TKD.NADEE      นาย ศุภพล อุดมรักษ์
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
TKD.NADEE      นาย กรวิชญ์ อุดมรักษ์
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
SWK Taekwondo      นาย ณัฐวัฒน์ นวันธรธนบูรณ์
ประเภท เยาวชน หญิง | 15-17
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
I Taekwondo      นางสาว ชนากานต์ ภู่พัทน์
เพชรสยามเทควันโด      นางสาว พัชรินทร์ ชาลานภาพร
 
 
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน ชาย |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 45 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 45 - 48 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 48 - 51 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 51 - 55 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 63 - 68 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 68 - 73 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 73 กก. ขึ้นไป
ประเภท ประชาชน หญิง |
รุ่น A | น้ำหนักไม่เกิน 42 กก.
รุ่น B | น้ำหนักเกิน 42 - 44 กก.
รุ่น C | น้ำหนักเกิน 44 - 46 กก.
รุ่น D | น้ำหนักเกิน 46 - 49 กก.
รุ่น E | น้ำหนักเกิน 49 - 52 กก.
รุ่น F | น้ำหนักเกิน 52 - 55 กก.
รุ่น G | น้ำหนักเกิน 55 - 59 กก.
รุ่น H | น้ำหนักเกิน 59 - 63 กก.
รุ่น I | น้ำหนักเกิน 63 กก. ขึ้นไป